NIF de persones físiques

Amb caràcter general, el número d'identificació fiscal de les persones físiques de nacionalitat espanyola serà el número del seu document nacional d'identitat seguit pel codi de verificació (DNI) i per als que manquin de nacionalitat espanyola serà el NIE (NIE).El Ministeri de l'Interior és l'òrgan competent per a la seva assignació.

Els obligats tributaris hauran d'incloure el seu número d'identificació fiscal en totes les autoliquidacions, declaracions, comunicacions o escrits que presentin davant de l'Administració tributària.En cas de no disposar de l'esmentat número hauran de sol·licitar l'assignació del mateix.

Hi ha dos supòsits en què no és obligatori per als ciutadans espanyols disposar del DNI (menors de catorze anys i majors de l'esmentada edat residents a l'estranger i que es traslladen a Espanya per un temps inferior a sis mesos) però que hagin de disposar de NIF propi perquè vagin a realitzar una operació de naturalesa o amb transcendència tributària.Aquests obligats tributaris podran obtenir el DNI de forma voluntària o, bé, sol·licitar de l'Administració tributària l'assignació d'un NIF que començarà amb una lletra inicial destinada a indicar la naturalesa d'aquest número:L, per als espanyols residents a l'estranger i K, per als espanyols que, residint a Espanya, siguin menors de 14 anys.

De forma similar, les persones físiques que manquin de la nacionalitat espanyola i no disposin del NIE, bé de forma transitòria per estar obligats a tenir-lo o bé de forma definitiva en no estar obligats a això, hauran de sol·licitar a l'Administració tributària l'assignació d'un NIF quan vagin a realitzar operacions de naturalesa o amb transcendència tributària.L'esmentat número estarà integrat per nou caràcters amb la següent composició:una lletra inicial, que serà la M, destinada a indicar la naturalesa d'aquest número, set caràcters alfanumèrics i un caràcter de verificació alfabètic.

NACIONALITATSUPÒSITSTIPUS NIFÒRGAN COMPETENT ASSIGNACIÓ
Espanyols General DNI Ministeri de l'Interior
Menors de 14 anys i residents a Espanya NIF K Administració Tributària
Residents a l'estranger NIF L Administració Tributària
Estrangers General NIE ( X, I, Z) Ministeri de l'Interior
Que no disposin del NIE, transitòria o definitivament NIF M Administració Tributària

Els qui, disposant de NIF K, L o M, obtinguin posteriorment el DNI o el NIE hauran de comunicar en el termini de dos mesos aquesta circumstància a l'Administració Tributària i a les altres persones o entitats davant de les quals hagi de constar el seu nou NIF.L'anterior NIF assortirà efectes fins a la data de comunicació del nou.