CORA en l'Agència Tributària

 • La Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA) es va crear per Acord de Consell de Ministres de 26 d'octubre de 2012 i es va adscriure al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a través de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, sent-ne el president el subsecretari de la Presidència i el vicepresident la subsecretària del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

  La Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques es va estructurar en quatre subcomissions. 

  • Duplicitats administratives, per tal d'identificar i eliminar duplicitats i reforçar els mecanismes de cooperació entre administracions.
  • Simplificació administrativa, adreçada a eliminar traves burocràtiques i a simplificar procediments en benefici dels ciutadans.
  • Gestió de serveis i mitjans comuns, amb la finalitat d'identificar les activitats de gestió que, per ser similars, es poguessin exercir de forma centralitzada o coordinada, optimitzant els recursos públics.
  • Administració institucional, focalitzada en l'anàlisi de la tipologia dels ens que componen les administracions públiques, i amb el propòsit d'abordar modificacions generals i actuacions singulars sobre entitats concretes. 

  Com a resultat dels treballs, la CORA va elaborar un informe presentat al Consell de Ministres per la vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques en data 21 de juny de 2013, amb un ampli conjunt de mesures dirigides a la millora, la simplificació i l'optimització del funcionament de les administracions públiques. El nombre total de mesures o propostes de reforma va assolir la xifra de 218, de les quals 138 afecten l'Estat i les comunitats autònomes i 80 exclusivament l'Administració General de l'Estat.

  Finalment, el Reial decret 479/2013, de 21 de juny, va crear l'Oficina per a l'execució de la reforma de l'Administració, OPERA, amb l'objectiu de vetllar per l'execució de les mesures incloses en l'informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques, assumir-ne el seguiment, l'impuls, la coordinació i l'avaluació permanent, així com formular noves propostes. 

 • Temps mitjans de tramitació dels procediments més empleats a l'AEAT
 • Mesures impulsades per l'Agència Tributària