Descripció del projecte

L'esquema de funcionament de la VUA que es descriu a continuació és obert, en el sentit que no necessàriament cal seguir cada un dels passos.L'operador podrà elegir en quin moment li interessa entrar en el mateix, encara que és important incidir que, per assegurar la coordinació de tots els Serveis implicats en un possible reconeixement físic de la mercaderia, l'ideal és la remissió de la informació al sistema l'abans possible.

S'entendrà per:

VUA: Base de dades de la finestreta única duanera.Es tracta de l'eina que possibilita la cooperació i interacció d'operadors, Serveis d'Inspecció Fronterera, Autoritats Portuàries i Duana, amb l'objectiu de coordinar la inspecció de mercaderies en contenidor de manera que es realitzi un posicionament únic del mateix a efectes de la seva revisió en frontera.

SIF:Servei d'Inspecció en Frontera, Organismes no duaners amb competència per al control en frontera a la importació o exportació de mercaderies.

:Sol·licitud d'Intervenció a un SIF

PreDUA: declaració duanera presentada abans de l'arribada de la mercaderia.En la mesura que s'implantarà en dues fases, i d'acord amb el contingut aportat per l'operador, podrà tenir dues modalitats i/o funcions:

 • PreDUA-Sol·licitud de MRN, es tracta d'una declaració que inclou únicament una sèrie de dades mínimes per tal d'obtenir un MRN que pugui ser incorporat com a document de càrrec a les Sol·licituds d'Intervenció que l'operador presentarà als SIF, i que serveixi d'element d'unió per a la informació remesa.
 • PreDUA:Declaració completa presentada abans de l'arribada de la mercaderia en el sentit del previst a l'article 201 del Reglament (CEE) núm. 2454/93 de la Comissió pel que es fixen determinades disposicions d'aplicació del Codi Duaner Comunitari.Aquesta declaració està prevista per a un futur pròxim.

MRN: Número de Registre de la declaració duanera

SAPL (C-5): Sol·licitud d'actuacions prèvies al llevant.S'inclourà un motiu addicional a l'actual C-5 per a aquest procediment.

 1. PreDUA - Sol·licitud de MRN

  A través de l'obtenció d'un MRN previ, que l'operador pugui incloure a les Sol·licituds d'Intervenció presentades davant dels SIF com a document de càrrec, facilitarà l'enllaç entre el DUA i els certificats corresponents, fent innecessari que l'operador hagi de completar la casella 44 de la declaració duanera una vegada emesos els esmentats certificats.

  Aquesta sol·licitud de MRN es realitzarà electrònicament i podrà presentar-se fins i tot 30 dies abans de l'arribada de la mercaderia.Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagi presentat la declaració completa es tindrà per no presentada i s'anul·larà el MRN.

  Les dades requerides són mínims, i la major part són modificables.Tanmateix l'operador no ha d'oblidar que si no hi ha coincidència entre les dades dels certificats d'inspecció i els del DUA no podrà obtenir el llevant de la mercaderia.

  En aquells casos en què aquesta declaració es refereixi a una mercaderia susceptible de control per un SIF, aquest MRN es donarà d'alta a la base de dades VUA.

  La resposta de la Duana contindrà, a més del MRN, la indicació dels possibles certificats/autoritzacions que d'acord amb la posició TARIC declarada són necessaris per obtenir el llevant de la mercaderia.

 2. Aportació de documentació per part de l'operador

  Una vegada que s'hagi donat d'alta un MRN en VUA d'acord amb l'indicat anteriorment, l'operador podrà incorporar a l'expedient la documentació addicional necessària per a l'expedició dels certificats.A aquesta documentació tindran accés tots els Serveis implicats, evitant així a l'operador, haver de presentar l'esmentada documentació en cadascun dels Organismes.

 3. Presentació de Sol·licituds d'Intervenció als Serveis d'Inspecció en Frontera corresponents

  Les sol·licituds als SIF es continuaran realitzant en els sistemes de cadascun d'aquests Serveis.A través del portal també es podran trobar els enllaços directes als esmentats sistemes.

  Com document de càrrec a les esmentades Sol·licituds d'Intervenció podrà incloure's:

  • El preDUA, a través de la referència al MRN obtingut d'acord amb l'anterior, o
  • La Declaració Sumària de Dipòsit Temporal (DSDT), necessària quan la declaració duanera no vagi a ser un DUA d'importació o en el cas que no s'hagi presentat un PreDUA.Si el document de càrrec és una DSDT serà necessari que l'operador inclogui la referència dels certificats en presentar el DUA (no serà possible garantir llavors un posicionament únic amb la Duana), o completar posteriorment el DUA enviant un missatge específic abans d'obtenir el llevant.

  A partir de la presentació de la Sol·licitud, el Servei d'Inspecció decidirà si realitzarà una inspecció física de la mercaderia.En cas afirmatiu, inclourà aquesta informació en la VUA.

  Una vegada que en VUA s'incorpora la intenció de reconèixer una mercaderia, el sistema informarà d'aquesta situació la resta de Serveis que poguessin estar implicats.

  En el moment que existeixi una comunicació que es realitzarà un reconeixement físic, no serà possible la modificació del preDUA.En el cas que fos necessari, l'operador haurà de sol·licitar al SIF corresponent que anul·li aquesta acció com a pas previ per realitzar la modificació.

 4. Presentació del DUA

  Una vegada presentada la mercaderia a la Duana (és a dir, quan hagi estat activada la DSDT), es presentarà el DUA que haurà d'incloure el MRN de preDUA presentat prèviament o, si no hi hagués preDUA, sense numerar.

  Aquest DUA podrà presentar-se sense incloure a la casella 44 aquelles certificacions i autoritzacions emeses pels SIF que els transmeten directament a la Duana.

  La resposta d'admissió del DUA inclourà el circuit assignat segons el tipus de despatx que vagi a realitzar-se.

  • Verd:despatx automàtic.
  • Groc:despatx automàtic d'un DUA en el qual està pendent de la presentació d'un/vosaltres certificat/s determinat/s. La resposta indicarà com o quins.
  • Taronja:pendent de comprovació documental.
  • Vermell:pendent de reconeixement físic.
 5. Mercaderia pendent de reconeixement físic per qualsevol dels Serveis o Duana

  L'operador, una vegada tingui la resposta de tots els Organismes afectats i conegui que es realitzarà un control físic, haurà de presentar davant de la Duana una sol·licitud d'autorització del posicionament del contendor utilitzant per a això el missatge de “Sol·licitud d'Actuacions Prèvies al Llevant” (SAPL).

  El missatge s'acceptarà si hi ha en la VUA la comunicació d'un reconeixement físic, i la resposta inclourà el nombre de contenidor o contenidors que s'han de posicionar.

  És important destacar que, per evitar múltiples posicionaments innecessaris, l'operador no ha de remetre el missatge SAPL fins a haver rebut la resposta sobre si serà necessari o no el control físic de les possibles parts afectades.El SAPL s'enviarà també per als vermells exclusivament duaners, substituint l'actual comunicació de la Duana indicant el contenidor/és que seran reconeguts.

  L'acceptació d'aquest missatge desencadena al seu torn comunicació des de la Duana als Serveis implicats i a Ports de l'Estat.Ports de l'Estat traslladarà de forma immediata aquest missatge a l'Autoritat Portuària corresponent perquè entri en funcionament el sistema de coordinació de posicionament local.

  Una vegada realitzat el reconeixement físic, Ports de l'Estat actualitzarà la VUA amb aquesta informació el que ultimarà l'apunt en la VUA, encara que està prevista la possibilitat d'un segon posicionament per a aquells supòsits excepcionals en què un SIF el requereixi.

 6. Llevant de la mercaderia

  Els SIF transmetran els certificats a la Duana mitjançant servei web per a la seva incorporació al DUA.S'emetran també missatges per als supòsits en els quals no correspongui la intervenció i per als no aptes.

  Si el circuit de resposta de la Duana hagués estat groc, i el sistema pot creuar la informació del DUA amb la dels certificats emesos pel SIF rebuts a través de servei web, es despatxarà automàticament i l'operador podrà obtenir el llevant a la Seu Electrònica de l'AEAT.

  Si, com a conseqüència que la Sol·licitud d'Intervenció no inclou el MRN del DUA, aquest encreuament no es pot efectuar de forma directa, l'operador haurà de completar el contingut de la casella 44 amb la identificació dels corresponents certificats.Si tota la informació és correcta, el DUA es despatxarà automàticament.

  Si d'acord amb l'anterior no es produeix un despatx automàtic, l'operador haurà de contactar amb la Duana.