L'ús, en general, del gasoil en agricultura, ramaderia, horticultura i silvicultura genera el dret a la devolució extraordinària de l'Impost sobre Hidrocarburs?

Únicament genera el dret a la devolució el gasoil adquirit al tipus establert en l'epígraf 1.4 de l'article 50.1 de la Llei 38/1.992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, que hagi estat utilitzat com a carburant en motors de tractors o maquinària agrícola.A aquest efecte, s'ha de considerar ús com a carburant, d'acord amb el disposat en l'articulo 49.2 a) de l'esmentada Llei:“la utilització d'un producte inclòs en l'àmbit objectiu de l'Impost sobre Hidrocarburs amb finalitats de combustió a qualsevol motor”.