Preguntes freqüents

 • S'amplien els terminis de presentació de les autoliquidacions dels Impostos Mediambientals com a conseqüència de la declaració de l'Estat d'alarma?


  El Reial Decret llei 14/2020, de 14 d'abril, amplia fins i tot el 20 de maig els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir del dia 15 d'abril i fins al dia 20 de maig de 2020 per als contribuents amb un volum d'operacions no superior a 600.000 euros (calculat conforme a l'art. 121 LIVA).

  Complint aquest requisit, les autoliquidacions d'Impostos Mediambientals el termini de presentació del qual finalitzés en el període comprès entre el 15 d'abril i el 20 de maig de 2020, podran presentar-se fins al 20 de maig de 2020 o 15 de maig de 2020 si es domicilia el pagament.

  Amb independència del moment de la presentació, tots els càrrecs es realitzaran el 20 de maig, incloses les declaracions presentades abans del 15 d'abril.

  L'extensió del termini no serà d'aplicació a les empreses que tributin en el règim especial de grups d'entitats del IVA, amb independència del seu volum d'operacions.

 • Quins models d'autoliquidació d'Impostos Especials poden beneficiar-se de l'ampliació del termini de presentació previst al Reial Decret llei 14/2020?


  El Reial Decret llei 14/2020, de 14 d'abril, amplia fins i tot el 20 de maig els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir del dia 15 d'abril i fins al dia 20 de maig de 2020 per als contribuents amb un volum d'operacions no superior a 600.000 euros (calculat conforme a l'art. 121 LIVA).

  Aquesta ampliació del termini de presentació i ingrés, sempre que es tracti de contribuents amb un volum d'operacions no superior a 600.000 euros, pot resultar aplicable als següents models d'autoliquidació d'Impostos Especials el termini de presentació del qual finalitza el 20 d'abril de 2020:

  • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACION:
   • Març 2020:Model 566- Impost sobre Labors del Tabac
   • Març 2020:Model 581- Impost sobre Hidrocarburs
  • IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT:
   • Primer trimestre 2020.Model 560
   • Any 2019.Autoliquidació anual:Model 560
  • IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN
   • Primer trimestre 2020:Model 595

 • S'amplien els terminis de presentació de les declaracions d'operacions previstes a l'article 44 del RIE com a conseqüència de la declaració de l'Estat d'alarma?


  El Reial Decret llei 14/2020, de 14 d'abril, amplia fins i tot el 20 de maig els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir del dia 15 d'abril i fins al dia 20 de maig de 2020 per als contribuents amb un volum d'operacions no superior a 600.000 euros (calculat conforme a l'art. 121 LIVA).

  Complint aquest requisit, les declaracions d'operacions previstes a l'article 44 del Reglament dels d'Impostos Especials el termini de presentació del qual finalitzés en el període comprès entre el 15 d'abril i el 20 de maig de 2020, podran presentar-se fins al 20 de maig de 2020

 • S'amplia el termini de presentació del model 548 del mes de març?


  El Reial Decret llei 14/2020, de 14 d'abril, amplia fins i tot el 20 de maig els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir del dia 15 d'abril i fins al dia 20 de maig de 2020 per als contribuents amb un volum d'operacions no superior a 600.000 euros (calculat conforme a l'art. 121 LIVA).

  Complint aquest requisit, la declaració informativa de quotes repercutides, model 548, corresponent al mes de març de 2020, podrà presentar-se fins al 20 de maig de 2020.

 • S'amplia el termini de subministrament electrònic d'assentaments comptables en SILICIE?


  No. La declaració de l'estat d'alarma no té conseqüències en relació amb els terminis previstos en l'Ordre HAC/998/2019 per la qual es regula el compliment de l'obligació d'administració de la comptabilitat dels Impostos Especials de fabricació, per al subministrament dels assentaments comptables a través de SILICIE.

  El subministrament electrònic d'assentaments comptables en SILICIE constitueix una obligació tributària formal d'administració de la comptabilitat dels productes objecte dels Impostos Especials, pel que no es veu afectada per l'ajornament previst en el RD-llei 14/2020 per a la presentació i ingrés de declaracions i autoliquidacions tributàries.

 • S'amplia el termini de presentació dels llibres de la comptabilitat d'existències d'Impostos Especials pels establiments que s'hagin acollit a la possibilitat de subministrar en SILICIE els assentaments comptables del primer semestre de 2020 a partir de l'1/7/2020?


  Els titulars d'establiments que, de conformitat amb el disposat en la Disposició Transitòria Primera de l'Ordre HAC/998/2019 s'hagin acollit a la possibilitat de realitzar el subministrament electrònic dels assentaments comptables a través de SILICIE a partir de l'1 de juliol de 2020, hauran de continuar complint les seves obligacions comptables durant aquest període transitori conforme a la redacció de l'article 50 RIE vigent a 31/12/2019.

  Com a part de l'obligació d'administració de la comptabilitat, l'article 50 del Reglament dels Impostos Especials establia l'obligació de remetre els llibres comptables, periòdicament, a l'Oficina Gestora, per via electrònica.

  Aquesta presentació telemàtica dels llibres comptables a l'Oficina Gestora constitueix una obligació tributària formal d'administració de la comptabilitat dels productes objecte dels Impostos Especials que no es veu afectada per l'ajornament previst en el RD-llei 14/2020 per a la presentació i ingrés de declaracions i autoliquidacions tributàries.

 • Se sancionarà subministrament d'assentaments comptables fora de termini en SILICIE durant l'estat d'alarma?


  La imposició de sancions no es produeix de forma automàtica pel que no tot retard en el subministrament de la informació comporta l'inici d'expedient sancionador ja que s'hauran de valorar circumstàncies de culpabilitat en la conducta de l'obligat tributari de conformitat amb el disposat a l'article 183 LGT.

 • Com a conseqüència de la inactivitat durant l'estat d'alarma no és possible lliurar mercaderies que han sortit de fàbrica o dipòsit fiscal amb enllestiment del règim suspensiu És possible reintroduir-les a la fàbrica o dipòsit fiscal?


  Si amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma, que ha comportat el tancament total dels locals d'hostaleria, els dipositaris autoritzats s'han vist impossibilitats a lliurar els productes expedits des dels seus establiments amb enllestiment del règim suspensiu, els productes no entregats podrien ser, en el seu cas, reintroduïts a l'establiment de sortida de conformitat amb l'article 38.1 del Reglament dels Impostos Especials.

  En el supòsit dels productes que hagin abandonat la fàbrica o dipòsit fiscal amb enllestiment del règim suspensiu es podrà realitzar la reintroducció a l'establiment de sortida, conforme al previst a l'article 38.1 RIE sempre que:

  • No s'hagin lliurat totalment o parcialment els productes al destinatari per causa no imputable a l'expedidor.
  • No hagi transcorregut el termini de presentació de l'autoliquidació corresponent al període impositiu en què s'hagués produït la sortida de l'establiment que va determinar l'enllestiment del règim suspensiu i la meritació de l'Impost.
  • La reintroducció es realitzi al mateix establiment del qual van sortir els productes amb enllestiment del règim suspensiu.

 • S'amplien els terminis de presentació de les autoliquidacions dels Impostos Especials com a conseqüència de la declaració de l'Estat d'alarma?


  El Reial Decret llei 14/2020, de 14 d'abril, amplia fins i tot el 20 de maig els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir del dia 15 d'abril i fins al dia 20 de maig de 2020 per als contribuents amb un volum d'operacions no superior a 600.000 euros (calculat conforme a l'art. 121 LIVA).

  Complint aquest requisit, les autoliquidacions d'Impostos Especials el termini de presentació del qual finalitzés en el període comprès entre el 15 d'abril i el 20 de maig de 2020, podran presentar-se fins al 20 de maig de 2020 o 15 de maig de 2020 si es domicilia el pagament.

  Amb independència del moment de la presentació, tots els càrrecs es realitzaran el 20 de maig, incloses les declaracions presentades abans del 15 d'abril.

  L'extensió del termini no serà d'aplicació a les empreses que tributin en el règim especial de grups d'entitats del IVA, amb independència del seu volum d'operacions.

 • Quins models d'autoliquidació d'Impostos mediambientals poden beneficiar-se de l'ampliació del termini de presentació previst al Reial Decret llei 14/2020?


  El Reial Decret llei 14/2020, de 14 d'abril, amplia fins i tot el 20 de maig els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir del dia 15 d'abril i fins al dia 20 de maig de 2020 per als contribuents amb un volum d'operacions no superior a 600.000 euros (calculat conforme a l'art. 121 LIVA).

  Aquesta ampliació del termini de presentació i ingrés, sempre que es tracti de contribuents amb un volum d'operacions inferior a 600.000 euros, pot resultar aplicable als següents models d'autoliquidació d'Impostos Mediambientals el termini de presentació del qual finalitza el 20 d'abril de 2020:

  • Primer trimestre 2020.Pago fraccionado:585- Impost sobre l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades

  • Any 2019.Autoliquidació anual:589- Impost sobre el valor de l'extracció de gas, petroli i condensats.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda