Preguntes freqüents

 • Com se sol·licita l'ajornament?


  L'ajornament se sol·licitarà en la mateixa declaració duanera, incloent el següent codi a la casella 44:

  9019 Sol·licitud d'ajornament per impacte econòmic del COVID-19 

  La seva concessió es notificarà en la forma prevista per a la notificació del deute duaner, és a dir, amb el llevant sense perjudici de possibles requeriments que es puguin realitzar.

  La carta de pagament model 031 es manté com fins ara, assenyalant el termini inicial de 10 o 30 dies segons correspongui.El justificant de llevant de la declaració inclourà informació sobre l'ajornament en indicar “Acollit a ajornament de pagament per COVID-19 (no pareixi el IVA diferit)”.

 • Si no vaig incloure el codi 9019 al temps de presentar la meva declaració, puc sol·licitar-ho després del llevant, instant per a això la rectificació del DUA?


  No.

  El legitimat realitza, al temps de presentar la declaració duanera, una opció inequívoca consistent a sol·licitar o no l'ajornament del deute (mitjançant la inclusió o no del codi 9019 respectivament).El principi de bona fe determina la vinculació de l'autor a la seva pròpia declaració de voluntat, no sent possible tornar posteriorment contra els seus actes propis.

  En aquest supòsit, es podrà optar per sol·licitar l'ajornament previst a l'article 112 del CAU en el qual es regulen “altres facilitats de pagament”. En aquest cas, les sol·licituds d'ajornament hauran d'anar dirigides als òrgans de recaptació de la AEAT competents per a la seva tramitació.

 • Per a quins deutes es poden sol·licitar aquests ajornaments?


  L'ajornament resulta d'aplicació en relació amb el deute duaner i tributari corresponent a les declaracions duaneres presentades des de la data d'entrada en vigor d'aquest Reial Decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós, inclusivament sempre que l'import de la mateixa (incloent els diferents conceptes tributaris liquidats) sigui igual o superior a 100 euros, però no sigui superior als 30.000 euros.

  En cap cas no és aplazable el IVA d'importació que s'hagi d'ingressar en l'autoliquidació de IVA (art. 167 Dos segon paràgraf LIVA) i el seu import no es tindrà en compte a efectes del càlcul dels imports mínims i màxim.

 • L'import límit de 30.000 euros opera declaració a declaració o de forma acumulada a totes declaracions presentades als llarg del període esmentat al Reial Decret llei?


  Sempre que es compleixin les condicions de l'article 52 del Reial Decret llei, la sol·licitud d'ajornament haurà de fer-se en la mateixa declaració, i es concedirà per al deute duaner i tributari resultant de la presentació d'aquesta declaració duanera, l'import de la qual no sigui superior als 30.000 euros.

  Aquests ajornaments es concedeixen a petites i mitjanes empreses ateses les circumstàncies excepcionals que estan travessant a causa de la crisi sanitària actual, permetent a aquestes empreses ajornar el pagament dels seus deutes fins a un màxim de 6 mesos, per a aquelles declaracions presentades des de la data d'entrada en vigor del Reial Decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, complint-se les condicions previstes.

  No es tindrà en compte per tant a l'hora de concedir aquests ajornament l'import conjunt acumulat de deute ajornat durant aquell període, tanmateix, els operadors han de recordar que "la garantia aportada per a l'obtenció del llevant de la mercaderia serà vàlida per a l'obtenció de l'ajornament, quedant afecta el pagament del deute duaner i tributari corresponent fins al compliment íntegre per l'obligat de l'ajornament concedit".

 • Qui pot sol·licitar l'ajornament?


  El destinatari de la mercaderia és qui té dret a l'ajornament, i haurà de ser persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019.

  En cas que la declaració duanera sigui presentada per un representant duaner, per poder sol·licitar l'ajornament ha de comptar amb autorització per part del destinatari.

  Si el representant duaner fa constar la clau corresponent a la sol·licitud d'ajornament en la declaració es presumirà que el seu client li ha autoritzat a l'esmentat tràmit, sense perjudici que es pugui exigir prova de l'esmentada autorització en cas que la declaració sigui seleccionada per a control físic o documental.

 • Si soc una gran empresa o el meu deute és superior a 30.000 € no puc optar a ajornament?


  No pot optar a l'ajornament en les condicions previstes en aquest Reial Decret llei però pot optar pels ajornaments recollits en la Llei General Tributària i la seva normativa de desenvolupament.

  El deute derivat de la presentació de declaracions duaneres és aplazable en virtut de l'article 112 del CAU on es regulen “altres facilitats de pagament”. En aquest cas, les sol·licituds d'ajornament hauran d'anar dirigides als òrgans de Recaptació de la AEAT, competents per a la seva tramitació.

 • En el cas que no compleixi els requisits establerts en aquest Reial Decret llei puc sol·licitar alguna altra modalitat d'ajornament del pagament del deute duaner?


  Sí.En el cas de no complir els requisits per acollir-se a la sol·licitud d'ajornament per impacte econòmic del COVID-19 podrà sol·licitar l'ajornament del deute derivat de la declaració duanera en període voluntari d'ingrés de conformitat amb l'establert a l'article 112 del CAU.L'esmentada sol·licitud l'haurà de remetre als òrgans de recaptació competents per a la seva tramitació.

 • Resulta aplicable al deute derivat de la presentació d'una declaració duanera l'ajornament d'ingrés previst en l'article 14 del Reial Decret llei 07/2020?


  No. Els terminis de pagament del deute derivat d'una declaració duanera podran ajornar-se de conformitat amb l'establert als articles 110 i 112 del CAU previ compliment dels requisits establerts en els esmentats articles i conforme a l'indicat en aquest apartat.

 • Puc sol·licitar ajornament de les quotes de IVA si estic en IVA diferit?


  No, les quotes de IVA diferit estan expressament excloses de l'ajornament en aquest Reial Decret llei.

  No obstant això, les esmentades quotes s'han d'incloure a la declaració-liquidació, el resultat de la qual a ingressar, en el seu cas, sí que pot ajornar-se així que amb les regles de facilitació de liquiditat per a pimes i autònoms contemplades en el RDL 7/2020 de 12 de març.

 • Quin és el termini de pagament?


  En cas de es compleixin els requisits per beneficiar-se de l'ajornament recollit en aquest Reial Decret llei i així se sol·liciti, es concedirà un termini addicional de 6 mesos a comptar des del final de termini límit de pagament que correspongui a cada deute (10/30 dies), assenyalat a la carta de pagament 031.

  En cas contrari, el seu termini serà el termini de pagament de 10 dies previst a l'article 108 del CAU, o el termini de pagament ajornat conforme a l'article 110 CAU (30 dies o el setzè dia del mes següent per als titulars d'una autorització DPO). 

  Per exemple:un DUA amb data llevant 02-04-2020.Si l'operador disposava de 30 dies per al pagament, la seva data límit de pagament seria el 04-05-2020 (sent els dies 2 i 3 de maig dies inhàbils). 

  En cas d'haver-se sol·licitat l'ajornament del pagament així que el disposat en aquest Reial Decret llei i sempre que es compleixin les condicions per a la seva concessió, l'ajornament es concedirà a 6 mesos, a comptar des del final de la data límit de pagament, és a dir, des del 04-05-2020.La nova data límit per al pagament serà el 04-11-2020

  L'operador compta amb un termini de 6 mesos addicionals, que podrà o no esgotar segons les seves necessitats.Tanmateix, si ingressa dins dels quatre primers mesos (fins al 04-09-2020) no es liquidaran interessos de demora, mentre que, si ingressa transcorreguts aquests 4 primers mesos d'ajornament, rebrà la corresponent liquidació d'interessos de demora, segons Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig

  Aquest termini de 6 mesos es computarà sempre de data a data, des del dia de la data donada per la carta de pagament 031 fins al dia amb el mateix dígit, però del sisè mes següent.Si aquell mes no hi hagués un dia idèntic el termini expira l'últim dia del mes.Si l'últim dia del termini és inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.Són inhàbils a efectes administratius els dissabtes, diumenges i dies festius. 

 • En cas de tenir concedida una autorització DPO per ajornar el pagament del deute globalment per al conjunt de drets que siguin objecte d'una contracció única (art.110.c) CAU), puc optar a ajornament d'aquest Reial Decret llei?


  No, haurà d'optar per un o un altre.En cas de voler acollir-se a aquest nou ajornament de pagament, haurà d'evitar incloure el codi C506 a la casella 44 i passar a incloure el codi 9019.Aquestes declaracions no serien objecte de contracció única, sinó de contracció individual amb el llevant, concedint-se alhora l'ajornament previst en aquest Reial Decret llei.

  Una vegada exercitada l'opció mitjançant la inclusió del codi que correspongui en la declaració duanera, no serà possible canviar-la posteriorment.

 • Hi ha possibilitat d'eximir de garantia?


  D'acord amb l'article 195 CAU, el llevant es condiciona al pagament del deute duaner o a la constitució d'una garantia que cobreixi l'esmentat deute.La garantia aportada per a l'obtenció del llevant garantirà per tant el pagament del deute ajornat.

  Per alliberar aquesta garantia, el destinatari ha de presentar una sol·licitud d'exempció de garantia conforme a l'article 112.3 CAU que es valorarà cas a cas, conforme a les guies de la Comissió Europea, o aportar una altra garantia que cobreixi l'import del deute duaner i fiscal per a qui es va sol·licitar l'ajornament per impacte econòmic del COVID-19. 

  En aquells supòsits en què els operadors sol·licitin dispensa de garantia conforme al 112.3 CAU, l'esmentada sol·licitud s'haurà de presentar a posteriori (després de la concessió l'ajornament amb el llevant), dirigida a la Dependència Regional del domicili fiscal, a través de la seu electrònica de la AEAT (Altres tràmits d'Aduanas) en el següent link:

  https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/D100.shtml

  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una declaració responsable del deutor afirmant que experimenta greus dificultats economicosocials provocades com a conseqüència de la crisi sanitària actual, juntament amb la documentació que serveixi de prova relativa a aquestes dificultats, ja que amb la mera declaració del deutor afirmant que experimenta greus dificultats d'ordre econòmic o social sense facilitar proves en el seu suport no n'hi haurà prou per eximir de la constitució d'una garantia.A l'esmentada sol·licitud s'haurà igualment d'assenyalar si se sol·licita la dispensa de garantia respecte de totes les quantitats ajornades o una part, assenyalant en aquest últim cas les declaracions i els deutes afectats.Les autoritats duaneres, a l'hora de concedir o no aquesta dispensa, tindran igualment en compte aspectes tals com el saldo disponible de les garanties amb què opera el deutor.

 • Com a representant duaner he de posar la meva garantia per a l'ajornament dels deutes dels meus clients?


  No. La sol·licitud d'ajornament es fa en la mateixa declaració per la qual cosa el destinario de les mercaderies haurà d'autoritzar el representant a realitzar l'esmentada sol·licitud.

  En cas que el representant duaner vagi a aportar la seva pròpia garantia, abans de la sol·licitud d'ajornament, s'ha de pactar amb el destinario els terminis i condicions d'ús de l'esmentada garantia.

  En aquells casos en què sol·licitat l'ajornament de pagament regulat en aquest Reial Decret llei, la garantia declarada en el DUA sigui la del representant, serà aquesta garantia la que quedi retinguda fins al pagament del deute ajornat, sense perjudici de l'indicat en relació amb la possibilitat del deutor de sol·licitar exempció de garantia o substitució per una de diferent.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda