Preguntes freqüents

 • Es pot ajornar el pagament dels Impostos Especials com a conseqüència de l'estat d'alarma?Quins són els requisits?


  El Reial Decret llei 7/2020 de 12 de març, pel que s'adopten mesurades urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19 permet l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a les declaracions- autoliquidacions dels Impostos Especials el termini de presentació i ingrés dels quals finalitzi des del 13 de març de 2020 i fins al dia 30 de maig de 2020.

  L'ajornament podrà ser de fins a sis mesos, i no es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos.

  Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros en l'any 2019 i el deute ajornat no superi els 30.000 euros.A efectes de la determinació de l'esmentada quantia, s'acumularan en el moment de la sol·licitud tant els deutes a què es refereix la mateixa sol·licitud com qualsevol altra del mateix deutor per a qui s'hagi sol·licitat i no resolt l'ajornament o fraccionament, així com l'import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantides.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda