Cartera de valors 2018 (funcionament del nou servei d'ajuda)

  1. Per a què serveix Cartera de Valors?
  2. Acceso a la aplicación
  3. Interfície de Cartera de Valors 2018
  4. Tipus d'operacions
  5. Resultados
  6. Sincronització amb Renda WEB

  1.Per a què serveix Cartera de Valors?

  La nova aplicació de Cartera de Valors permet el trasllat automàtic de les dades de la cartera a Renda Web.Aquestes dades seran obtingudes automàticament a través de les declaracions Informatives 189 i 198 i amb les correccions manuals dels contribuents, que en alguns casos seran imprescindibles.

  2.Acceso a la aplicación

  L'accés està disponible a la pàgina de tràmits del model 100 a la Seu Electrònica, en l'apartat "Serveis d'Ajuda".

  Enllaços a Cartera de Valors en Seu

  Existeixen 3 versions:

  • Cartera de valors en nom propi, accedint amb certificat electrònic, Cl@ve o la referència de Renda.
  • Cartera de valors per a apoderats, que han d'accedir amb certificat electrònic o Cl@ve PIN.
  • Cartera de valors per a col·laboradors, que han d'identificar-se amb certificat electrònic i proporcionar la referència de Renda del titular.

  Per a més informació sobre l'obtenció de la referència es pot consultar la següent ajuda, "Com obtenir la referència de Renda mitjançant el servei RENØ".

  3.Interfície de Cartera de Valors 2018

  Una vegada que hagi seleccionat com identificar-se, accedirà a la pantalla principal de l'aplicació, dividida en diversos plafons:"Valors", "Agrupació"y "Operacions".Disposa a més d'una sèrie d'opcions per accedir a l'ajuda de Cartera de Valors, tutorials en vídeo de l'aplicació i la llegenda de colors que identifica l'estat de les operacions, les agrupacions i els valors.

  pantalla inicial Cartera Valors

  En el plafó "Valors" es visualitza cada valor amb les diferents agrupacions existents, que reflecteixen el percentatge de titularitat.

  percentatge agrupacions

  Si vol donar d'alta un valor, premi el botó "Nou valor" i faciliti el NIF o ISIN del valor i una descripció.Premi el botó "Guardar".

  Guardar el nou valor

  Si s'accedeix al detall del valor pot editar la informació o esborrar el valor.A més, es mostraran les agrupacions del valor i des del botó "Nova agrupació" es podran afegir agrupacions al valor si es tenen accions del mateix valor però en diferent percentatge.En aquest cas, s'ha de facilitar una descripció de l'agrupació i el percentatge de titularitat.Després, premi el botó "Guardar".

  Nova agrupació

  Així mateix, des del detall d'una "Agrupació", es poden donar d'alta operacions o modificar les operacions que ja estiguessin carregades en Cartera de Valors.

  • Per donar d'alta una operació, premi el botó "Nova operació" i empleni tipus d'operació, data de l'operació, clau de mercat, clau d'origen, nombre de títols i import.Premi "Guardar" per gravar el registre. nova operació Nova operació
  • Per modificar una operació, en la taula "Operacions", premi sobre el registre i es carregaran els camps.Teclegi o desplegui cada camp per editar-lo.Si vol eliminar l'operació, premi el botó "Esborrar".modificar operacions

  4.Tipus d'operacions

  La informació que es carregarà inicialment en l'aplicació serà la recopilada en el model 189 de 2017 i el detall de les operacions registrades en el model 198 corresponent a 2018.Cal tenir en compte que totes les operacions anteriors a l'1 de gener de 2018 caldrà introduir-les manualment.

  Pot identificar-se l'estat de les operacions traslladades o generades manualment pel següent codi de colors:

  • Vermell, operació amb errors que és necessari corregir per fer consistent la Cartera de Valors i així poder traslladar les dades a Renda WEB.
  • Groc, operació amb avisos que poden o no corregir-se ja que es permet el trasllat a Renda WEB.La falta d'una operació d'adquisició dels valors d'una posició a 31 de desembre de 2017 estarà identificada amb codi groc, tret que existeixin transmissions i, per tant, aquesta operació d'adquisició és imprescindible per calcular el resultat, la qual cosa es convertiria en un codi vermell per a l'operació.
  • Verd, operació correcta.

  Si hi ha una operació en color vermell, això fa que l'agrupació i el valor a què pertanyen també siguin vermells.Per fer consistent la cartera i que es puguin traslladar les dades a Renda WEB, el recomanable és corregir la primera operació en vermell ja que pot fer que automàticament la resta d'operacions quedin validades.

  Accedint al detall de l'operació, podrà comprovar quin és l'error detectat.

  descripció operació errònia

  En aquest exemple és necessari donar d'alta una nova operació d'adquisició dels títols que coincideixen amb la seva posició a data 31 de desembre de 2017.Des de l'agrupació, premi el botó "Nova operació" i faciliti les dades per a aquesta operació d'adquisició.Premi el botó "Guardar" quan hagi finalitzat.

  nova operació d'adquisició de títols

  Guardar nova operació per salvar error

  En aquest cas concret, en donar d'alta aquesta operació, de forma automàtica l'indicador de tota l'agrupació passa a color verd, en quedar validada com a correcta.

  Operacions verd

  5.Resultados

  Una vegada finalitzada la introducció i revisió de dades a la cartera, des del botó "Resultats" pot comprovar els valors d'adquisició i de transmissió calculats.

  resultats cartera de valors

  6.Sincronització amb Renda WEB

  Perquè les dades es traslladin des de Cartera de Valors a Renda WEB, a més de tractar-se d'una cartera consistent, és necessari que estigui marcada la casella corresponent en l'apartat G2 de la seva declaració, que pot venir marcada per defecte en funció de les dades fiscals o serà el mateix contribuent el que esculli o no marcar-la.

  Casella G2 Renda WEB

  Quan accedeixi a Renda WEB, si es detecta que per a aquest NIF hi ha hagut canvis en Cartera de Valors, ambdues aplicacions se sincronitzen i traslladen les dades a la declaració.A més de l'avís que apareix abans d'obrir el "Resum de declaracions", pot comprovar en l'apartat G2 de la declaració que les dades s'han traslladat correctament.

  Avís en Renda WEB sobre Cartera de Valors

  Pàgina G2, guanys i pèrdues

  cartera valors 2018 rentaweb operacions