Com modificar una declaració ja presentada

 • Si després de presentar la declaració de Renda el 2018 considera que la declaració conté errors o omissions en les dades declarades (declaració indeguda d'alguna renda exempta, còmput d'imports amb quantia superior a la deguda o oblit d'alguna reducció o deducció que tenia dret), és possible sol·licitar la rectificació de la seva autoliquidació accedint novament al seu expedient de Renda i marcant la casella 127 de sol·licitud de rectificació.

  Aquesta sol·licitud es realitza per iniciar un procediment de rectificació d'una autoliquidació de 2018, per resultar una quantitat per retornar superior a la sol·licitada o una quantitat a ingressar menor.També s'utilitzarà aquesta opció si necessita informar d'una dada que no afecta el resultat de la declaració.

  D'altra banda, si els errors o omissions en declaracions ja presentades han motivat la realització d'un ingrés inferior a què legalment hagués correspost o la realització d'una devolució superior a la procedent s'han de regularitzar mitjançant la presentació a través de Renda WEB d'una declaració complementària a l'originalment presentada.

  Disposa de tota la informació en l'apartat "Preguntes freqüents generals de IRPF"Publicades en l'"AJUDA" del portal Renda 2018.

  Com accedir a la modificació de la declaració presentada

  L'accés a l'opció " Modificació d'una declaració ja presentada"Pot realitzar-se des del portal Renda 2018, en l'apartat "Més tràmits", "Modifiqui la seva declaració ja presentada".

  enllaç modificar ja presentada

  També des de l'opció "Modificació d'una  declaració ja presentada" ubicada en la relació de tràmits electrònics per al model 100 a la Seu Electrònica.

  Imatge de l'opció per modificar una declaració presentada en seu electrònica

  L'accés requereix identificar-se amb firma digital (certificat o DNI electrònic), sistema Cl@ve PIN o amb el número de referència de l'expedient de Renda.

  tipus d'accés modificar declaració 2018

  Accés a l'expedient

  Revisi que la seva declaració estigui presentada:en "Estat de la Tramitació" apareix el missatge "La seva declaració s'està tramitant" i en "Història de l'Expedient" disposa de l'"Enregistrament de la declaració".Per accedir a la rectificació, en "Serveis Disponibles", faci clic en l'opció "Modificació de declaració".

  Serveis disponibles - Modificar declaració

  En iniciar Renda WEB es mostrarà una finestra per continuar amb l'última sessió de treball guardada, modificar la declaració presentada o generar una nova declaració.A continuació premi "Modificar declaració presentada".

  Accés Renda WEB sessió i declaració existent

  Si ha realitzat diverses presentacions, en una nova finestra podrà seleccionar aquella autoliquidació que desitja rectificar.

  Imatge de selecció de la declaració

  S'accedirà directament a la pàgina de la declaració en la qual indicar el tipus de modificació:si es tracta d'una declaració complementària o una rectificació de l'autoliquidació, apartat "Dades generals".

  Avís tipus de modificació

  Pàgina declaració complementària o rectificació de l'autoliquidacion

  La rectificació de l'autoliquidació podrà realitzar-se:

  • Sempre que l'Administració tributària no hagi practicat liquidació definitiva o liquidació provisional pel mateix motiu.
  • És necessari que no hagi transcorregut el termini de quatre anys des de l'endemà a l'acabament del termini de presentació, o des de l'endemà a la presentació de la declaració es aquesta es va presentar fora de l'esmentat termini.

  També podrà presentar-se la rectificació des de presentacions externes o des de fitxer.

  Marqui la casella 127 i, a la nova finestra, l'opció "Si desitja iniciar un procediment de rectificació...".Es mostraran les dades de l'anterior autoliquidació:el resultat a ingressar d'anteriors autoliquidacions o liquidacions administratives corresponents a l'exercici 2018 (casella 681) o bé el resultat per retornar (casella 682) i el "Número de justificant de l'autoliquidació" de l'autoliquidació la rectificació de la qual se sol·licita.A més, indiqui el número de compte (IBAN) en el que desitja que es realitzi la devolució.Com a novetat, sempre que en Renda WEB disposi del camp IBAN podrà copiar al portapapers el codi i enganxar-lo en qualsevol altre moment en la sessió.

  emplenament rectificació d'autoliquidació

  En incloure aquestes dades apareixerà un avís en el qual s'informa que si la declaració s'ha de presentar en modalitat conjunta, la introducció d'aquestes dades en la declaració, s'ha de realitzar també des d'aquesta modalitat.

  avís rectificació d'autoliquidació en conjunta

  En el cas d'una declaració complementària, marqui la casella 107 o l'alternativa per indicar la causa que motiva la presentació de la declaració complementària.

  Modificació o inclusió de dades

  Després de facilitar aquesta informació, el recomanable és treballar sobre la declaració presentada, ja que la nova comprendrà, a més de les dades reflectides en l'autoliquidació originària, els de nova inclusió o modificació.Per continuar emplenant la declaració, pot navegar pels diferents apartats des de les fletxes disponibles o accedint a "Apartados".

  Després de reparar els errors o omissions de l'autoliquidació recordi que pot verificar els canvis des de "Resum de declaracions" i comprovar també el resultat de la declaració.

  Presentació de la declaració modificada

  A continuació, pot verificar les dades utilitzant el botó "Validar" i confirmar si la declaració està correctament emplenada. Finalment, premi el botó "Presentar declaració" per finalitzar el procediment.

  En accedir de nou al seu expedient podrà visualitzar la declaració presentada en primera instància i la rectificació posterior.

  Enllaços d'interès:

  modificar modificació renda web rentaweb rectificació autoliquidació
 • preguntes freqüents renda web
  Preguntes freqüents generals de l'IRPF 2018