Modificació d'una declaració presentada 2016

 • Si després de presentar la declaració de Renda el 2016 considera que la declaració conté errors o omissions en les dades declarades (declaració indeguda d'alguna renda exempta, còmput d'imports amb quantia superior a la deguda o oblit d'alguna reducció o deducció que tenia dret), és possible sol·licitar la rectificació de la seva autoliquidació accedint novament al seu expedient de Renda i marcant la casella 127 de sol·licitud de rectificació.

  Aquesta sol·licitud es realitza per iniciar un procediment de rectificació d'una autoliquidació de 2016, per resultar una quantitat per retornar superior a la sol·licitada o una quantitat a ingressar menor.També s'utilitzarà aquesta opció si necessita informar d'una dada que no afecta el resultat de la declaració.

  D'altra banda, si els errors o omissions en declaracions ja presentades han motivat la realització d'un ingrés inferior a què legalment hagués correspost o la realització d'una devolució superior a la procedent s'han de regularitzar mitjançant la presentació a través de Renda WEB d'una declaració complementària a l'originalment presentada.

  Per modificar la declaració es permet l'accés a Renda WEB 2016 amb certificat electrònic, DNIi, Cl@ve PIN o la referència de l'expedient de Renda (l'última que hagi obtingut amb la casella 450 de la declaració de Renda 2016).

  Selector modificació declaració presentada 2016

  Accés a l'expedient

  Revisi que la seva declaració estigui presentada:en "Estat de la Tramitació" apareix el missatge "La seva declaració s'està tramitant" i en "Història de l'Expedient" disposa de l'"Enregistrament de la declaració".Per accedir a la rectificació, en "Serveis Disponibles", faci clic en l'opció "Modificació de declaració".

  modificar declaració en Serveis disponibles de 2016

  En iniciar Renda WEB es mostrarà una finestra per continuar amb l'última sessió de treball guardada, modificar la declaració presentada o generar una nova declaració.A continuació premi "Modificar declaració presentada".En aquest cas s'accedirà directament a la pàgina de la declaració en la qual indicar el tipus de modificació:si es tracta d'una declaració complementària o una rectificació de l'autoliquidació, apartat "Dades generals".

  Sessió i declaració existent

  Pàgina 2 declaració complementària o rectificació autoliquidació 2016

  Cal tenir en compte que el botó "Modificar declaració presentada" no apareixerà si accedeix amb una sessió diferent a què es va utilitzar per presentar la declaració, per exemple la del cònjuge, o si la declaració no va ser presentada mitjançant Renda WEB sinó per exemple, per lots, mitjançant fitxer, en una plataforma de Renda, el sistema automàtic de veu, etc. Per a més informació li recomanem que consulti l'ajuda disponible en "Enllaços d'interès".

  Si s'opta per "Continuar sessió", o fins i tot si s'inicia una nova declaració, per accedir a la pàgina d'emplenament del tipus de declaració complementària o de rectificació de la declaració, des del botó "Apartats", en el desplegable "Dades generals", premi en "Declaració complementària de l'exercici 2016.Sol·licitud de rectificació d'autoliquidació el 2016".

  Continuar sessió

  Accedir a pàgina complementària des d'apartats

  La rectificació de l'autoliquidació podrà realitzar-se:

  • Sempre que l'Administració tributària no hagi practicat liquidació definitiva o liquidació provisional pel mateix motiu.
  • És necessari que no hagi transcorregut el termini de quatre anys des de l'endemà a l'acabament del termini de presentació, o des de l'endemà a la presentació de la declaració es aquesta es va presentar fora de l'esmentat termini.
  • Si la declaració ha estat presentada prèviament a través del "Servei de tramitació esborrany / declaració Renda WEB" (no mitjançant fitxer).

  Marqui la casella 127 i, a la nova finestra, l'opció "Si desitja iniciar un procediment de rectificació...".Es mostraran les dades de l'anterior autoliquidació:el resultat a ingressar d'anteriors autoliquidacions o liquidacions administratives corresponents a l'exercici 2016 o bé el resultat per retornar i el "Número de justificant de l'autoliquidació" de l'autoliquidació la rectificació de la qual se sol·licita.A més, s'ha d'indicar el número de compte (IBAN) en el que desitja que es realitzi la devolució.

  emplenament rectificació d'autoliquidació

  En incloure aquestes dades apareixerà un avís en el qual s'informa que si la declaració s'ha de presentar en modalitat conjunta, la introducció d'aquestes dades en la declaració, s'ha de realitzar també des d'aquesta modalitat.

  Avís rectificació lliga

  En el cas d'una declaració complementària, marqui la casella que correspongui en funció de la causa que motiva la presentació de la declaració complementària.

  causa presentació complementària

  Modificació o inclusió de dades

  Després de facilitar aquesta informació, el recomanable és treballar sobre la declaració presentada, ja que la nova comprendrà, a més de les dades reflectides en l'autoliquidació originària, els de nova inclusió o modificació.Per continuar emplenant la declaració, pot navegar pels diferents apartats des de les fletxes disponibles o accedint a "Apartados".

  Imatge d'apartats i fletxes

  Per exemple, si ha d'incloure retards en rendiments del treball de l'exercici 2016 per presentar una declaració complementària, accedeixi a la pàgina corresponent i a la casella 001, faci clic en la icona del llapis per modificar les dades.

  afegir rendiments del treball

  guardar canvis en rendiments del treball

  Després de reparar els errors o omissions de l'autoliquidació recordi que pot verificar els canvis des de "Resum de declaracions" i comprovar també el resultat de la declaració modificada.

  resumeixen complementària

  resultat rectificació

  Presentació de la declaració modificada

  A continuació, pot verificar les dades utilitzant el botó "Validar" i confirmar si la declaració està correctament emplenada.Finalment, premi el botó "Presentar declaració" per finalitzar el procediment.Tingui en compte que si s'ha accedit mitjançant referència i el resultat de la declaració complementària és un ingrés, ja que la domiciliació del pagament ja no és una forma d'ingrés admesa en haver finalitzat la campanya, haurà d'obtenir el NRC justificant de l'ingrés contactant abans amb la seva Entitat Bancària, ja que l'accés a la passarel·la de pagament només està disponible si s'accedeix amb certificat electrònic o Cl@ve PIN.

  Presentació amb referència

  Accés amb certificat o Cl@ve PIN

  En accedir de nou al seu expedient podrà visualitzar la declaració original presentada i la rectificació posterior.

  Enllaços d'interès:

  modificar modificació renda web rentaweb rectificació autoliquidació 2016
 • rendeix el 2016 complementària rectificació
  Com presentar una rectificació d'autoliquidació o una declaració complementària de Renda 2016 si l'original no es va presentar en Renda WEB
 • referència expedient RENDA 2017
  Com obtenir la referència del seu expedient de Renda mitjançant el servei RENØ
 • Preguntes freqüents Renda 2016 irpf
  Preguntes freqüents Renda 2016