Servei de cartera de valors 2016

 • El programa on line de "Servei de Cartera de Valors" permet obtenir un resum informatiu de les operacions efectuades en 2016 de relatives a accions amb cotització en mercats secundaris oficials de valors espanyols (Borses de Valors) o en els definits en la Directiva 2004/39/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004.

  Per utilitzar aquesta aplicació és necessari indicar totes les operacions realitzades des del moment de la seva adquisició, amb els valors homogenis als transmesos a l'exercici.

  Pot accedir al "Servei Cartera de Valors" des de Seu Electrònica, "Tràmits destacats", Presentar i consultar declaracions, "Model 100, Serveis d'Ajuda" o des de "tots els tràmits", Impostos i taxes, "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques", "Model 100 - 102.IRPF Declaració i documents d'ingrés o devolució", "Serveis d'Ajuda".

  Per començar a utilitzar Cartera de Valors 2016, accedeixi a "Archivo", "Nova cartera" o premi la icona específica per donar d'alta una cartera de la barra de menú.Assigni una denominació a efectes d'identificació, que serà idèntica en cada una de les operacions realitzades amb valors homogenis.

  Imatge servei cartera de valors donar d'alta una cartera

  Imatge servei cartera de valors opció d'alta de cartera

  Nom de la cartera

  Una vegada donada d'alta una cartera premi "Nova operació" i empleni les dades requerides.Totes les caselles han de tenir contingut.

  Imatge de nova operació

  Es farà constar la data en què s'ha realitzat l'operació que es tracti, amb el format dd/mm/aaaa, dos caràcters per al dia, dos per al mes i quatre per a l'any.

  Dades

  Una vegada emplenades les dades, a través de la icona específica de la barra de menú, s'obté un resum informatiu útil per calcular els guanys o pèrdues patrimonials derivades de les operacions realitzades durant l'any 2016.Aquest resum mostra els resultats obtinguts (valors de la transmissió i de l'adquisició).

  Imatge calculadora

  El programa permet seleccionar l'idioma polsant "Ver", "Idioma" a la barra d'eines.

  Imatge idioma

  Pot importar les dades de carteres de valors des d'un fitxer XML que s'hagi generat prèviament amb el programa de qualsevol exercici des de 2011 fins a 2016.Premi a la icona del menú o en "Eines", "Importar" i segueixi les instruccions de l'assistent fins al final.

  Imatge importar dades

  Assistent importació

  Una vegada que hagi acabat de treballar amb la cartera de valors és convenient que exporti les dades de les seves carteres a un fitxer XML abans d'abandonar la sessió.D'aquesta manera, si posteriorment desitja realitzar alguna modificació podrà tornar a importar-los sense haver d'introduir-los tots a mà de nou.Per exportar les dades de les seves carteres de valors premi a la icona del menú o en "Eines", "Exportar" i segueixi les instruccions de l'assistent fins al final.

  Imatge exportar dades

  Assistent importació

  El programa també disposa d'un menú d'ajuda amb instruccions sobre l'emplenament.

  Imagen ajuda cartera de valors

  servei cartera valors 2016