Presentació declaracions utilitzant dades anteriors

 • Pots accedir a aquesta funcionalitat des de l'opció "Presentació declaracions exercici 2017 i següents" de l'apartat "Presentacions utilitzant dades de declaracions presentades prèviament o de períodes anteriors". Identifica't amb firma digital (certificat o DNI electrònic) o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN (només persones físiques). 

  Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que la persona que realitza la presentació estigui autoritzada per presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador o bé per estar apoderat per realitzar aquest tràmit.

  En primer lloc, cal indicar les dades de la nova declaració que es presentarà i prémer el botó "Buscar".

  Buscar

  Es mostraran les declaracions presentades prèviament que es poden utilitzar en funció de l'exercici i període de la declaració que es desitja realitzar. Si hi ha diverses declaracions per al mateix NIF, es mostraran totes amb l'exercici, període, tipus de declaració i la data de presentació. Marca la que correspongui i prem "Recuperar declaració".

  Seleccionar la declaració i prémer "Recuperar"

  A continuació, s'obrirà el formulari ja emplenat amb les dades de la declaració anterior, tret dels referents al tipus de declaració: ingrés, domiciliació, reconeixement de deute, etc. Cal tenir en compte que les dades copiades de declaracions anteriors no han necessàriament de coincidir amb els del període que es presentarà o amb els de liquidacions que hagi realitzat l'Administració, per la qual cosa si fos necessari, es podran modificar els mateixos abans de la presentació.

  En el cas que no existeixi una declaració presentada electrònicament o una predeclaració confirmada per al mateix NIF indicat, es mostrarà el següent missatge d'avís: "Vostè no està autoritzat a la consulta o no ha presentat les declaracions sol·licitades".

  Avisos en el moment de recuperar una declaració

  Emplena després la resta de dades de la liquidació.

  Selecciona el tipus de declaració segons es tracti d'un resultat positiu o zero/Sin activitat. Si el resultat és a ingressar i no es domicilia el pagament, s'haurà d'obtenir primer el NRC i després presentar l'autoliquidació.El NRC és el Número de Referència Complet, un codi de 22 caràcters que faciliten les entitats bancàries i que serveix com a justificant del pagament. Des del mateix formulari, al botó "Realitzar pagament (obtenir NRC)", és possible connectar amb la passarel·la de pagament per generar automàticament un NRC amb les dades que conté la declaració. En cas de disposar ja d'un NRC facilitat per l'entitat bancària, caldrà incloure'l a la casella "Número de Referència NRC".

  En cas de domiciliar el pagament, marca la casella "Domiciliació de l'import a ingressar" i introdueix els dígits del teu compte IBAN.

  Si optes per alguns dels tipus de reconeixement de deute, després de presentar la declaració, hauràs de tramitar el deute des del botó "Tramitar deute" o des del tràmit específic "Pagar, ajornar i consultar deutes".

  Tipus de declaració

  Finalment, si tot és correcte, es mostrarà el full de resposta amb el missatge "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" i un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  En els casos en els quals hi hagi reconeixement de deute, al full resposta de presentació realitzada amb èxit, es mostrarà un enllaç per realitzar la presentació de l'ajornament o de la sol·licitud de compensació.Prem "Tramitar deute".

  A continuació, es mostrarà el detall de la liquidació amb les dades del deutor i de la clau de liquidació.Hauràs d'escollir entre una de les opcions disponibles:ajornar, compensar o pagar.

  111 presentar presentació recuperar
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda