Maneig i funcionament del Convertidor de Llibres Registre d'IVA

 • El Convertidor de Llibres Registre (IVA-IGIC) permet la creació de declaracions informatives del model 340 a partir de fitxers Excel (.xls o .csv) o de text pla (.txt) generats per programes aliens a l'Agència Tributària.

  D'aquesta manera, s'ofereix una opció per crear fitxers amb les dades de la declaració per incorporar-los al programa amb formulari per al seu emplenament del model 340 i evitar així introduir totes les dades de forma manual.

  Una vegada instal·lada l'aplicació, haurà d'anar introduint els fitxers que contenen les dades de les seves factures seguint aquestes instruccions.

  Si encara no la té instal·lada pot ser-li d'utilitat l'ajuda detallada en el següent enllaç:

  340,conversor,excel,out
 • Descàrrega i instal·lació del Convertidor de Llibres Registre d'IVA
 • Seleccionar els fitxers

  La primera pantalla del Convertidor conté informació resumida sobre com crear una nova declaració, encara que el programa també permet "Continuar treballant amb una declaració" que hagi estat prèviament creada;pot fer clic en la paraula "Aquí" de l'opció que correspongui a la pantalla de benvinguda o pot crear una "Nueva declaració" o "Obrir"-ne una d'existent des de l'opció "Arxiu" del menú de la part superior.

  Convertidor de llibres de registre IVA IGIC

  Si crea una nova declaració, a la següent pantalla haurà d'escollir l'arxiu per afegir la declaració des de la ruta en la qual estigui guardat.Recordi que pot seleccionar entre els formats Excel (.xls o .csv) o text pla (.txt).Si disposa d'un arxiu en format no suportat, pot exportar-lo a format CSV (camps separats per ";") amb una eina externa.Seleccioni un arxiu per agregar la declaració i premi el botó "Següent" de la cantonada inferior dreta.

  Convertidor

  A continuació haurà de triar el "Tipus d'arxiu".Als arxius Excel només és possible seleccionar el full que conté les dades.Recomanem escollir "Fijo" per a arxius de text pla i "Delimitat" per a arxius .csv.

  Definir els camps

  A la pantalla "Definició" haurà, en primer lloc, de seleccionar al menú desplegable de la part superior dreta el tipus d'informació del que es tracti:Béns Inversió, Béns Inversió IGIC, Factures Expedides, Factures Expedides IGIC, Factures Rebudes, Factures Rebudes IGIC o Operacions Intracomunitàries.

  Per evitar problemes en passos posteriors, si el seu fitxer conté una línia generada amb l'aplicació que hagi utilitzat amb el nom de les columnes, li recomanem marcar la casella "Ignorar línia encapçalament" ja que, una vegada convertit el fitxer, aquesta línia (amb les dades identificatives de les columnes que s'hagin complimentat en el programa amb què va generar el fitxer) s'explicarà com un registre més en la declaració del model 340, quan en realitat no es tracta d'un registre.Si no marca aquesta casella i el registre s'importa al programa amb formulari per al model 340 juntament amb la resta de registres, l'haurà d'eliminar posteriorment.

  A la primera fila de la taula apareixerà un desplegable buit per a cada columna del fitxer;en ells, l'usuari pot definir cada camp pel tipus d'informació que conté o seleccionar quin tipus de dades "no Importar".

  Per a això faci clic en el desplegable i seleccioni el nom del camp adequat al contingut de cada columna;l'aplicació mostrarà el tipus d'informació triada i el fons de la columna canviarà de color.Per als camps de tipus "Data", l'aplicació sol·licitarà que s'indiqui, a més, el format exacte mitjançant un nou desplegable.

  Asseguri's que ha seleccionat el nom de camp correcte per a cada columna de dades que desitgi importar.Tingui en compte que cada camp haurà de contenir el nombre de posicions i el tipus d'informació correctes;quan seleccioni "Nom del camp" al llistat del menú desplegable podrà veure també, en la part dreta, el "Tipus" d'informació que ha de contenir:text o numèric.

  Per finalitzar la definició del camp faci clic en "Assignar camp".Una vegada realitzada l'assignació, l'aplicació mostrarà el fons del camp acolorit per a cada columna d'una de les següents maneres:blanc (assignació correcta), groc (les dades no s'importaran), verd (segons les dades analitzades, el format sembla incorrecte).

  Convertidor

  D'altra banda, el programa permet guardar plantilles, que són arxius que emmagatzemen configuracions predeterminades de camps que pot recuperar per no haver de tornar a definir tots els camps en fitxers similars.

  Per a això, una vegada assignats els camps faci clic en l'opció "Guardar com" del menú superior "Gestió de plantilles".Posi nom a la plantilla i guardi.L'arxiu tindrà l'extensió .xml i es guarda per defecte en C:\Archivos de programa\AEAT\Conversor de Llibres de IVA\xml\Plantillas;preferiblement, posi'l un nom que li ajudi a identificar-lo en el futur, per exemple "Fact.Expedides".Per aplicar una plantilla a un fitxer només ha de prémer "Obrir" al mateix menú i seleccionar la plantilla corresponent a les dades que vagi a agregar.

  Una vegada assignats els camps que consideri rellevants polsi "Següent" per començar la validació.Apareixerà un missatge sobre el resultat de la comprovació del fitxer i els possibles errors o avisos que haurà de revisar abans de continuar:els "Errors" impediran de continuar amb el procés, mentre que els "Crítics", "Avisos" i "Missatges", encara que els ha de fer atenció perquè poden tenir importància, permetran generar el fitxer.Comprovi la informació que apareix a la part inferior de la pantalla.

  Administrar la declaració

  Quan faci clic en "Continuar" s'obrirà la pantalla "Administració de la declaració", on podrà agregar nous fitxers, eliminar-los o editar-los a través de les opcions del menú "Gestió de la declaració".

  Per tant, una declaració pot estar composta per diversos fitxers, un per cada tipus d'informació.Abans de generar la declaració serà necessari guardar-la.A tota hora pot obrir una declaració emmagatzemada anteriorment, però és important que guardi abans totes les modificacions efectuades si no vol perdre els canvis.

  Faci clic al botó "Guardar" del menú "Gestió de la declaració" per salvar la declaració.Si aquesta no ha estat salvada anteriorment apareixerà una finestra de diàleg per assignar un nom a l'arxiu.L'arxiu tindrà el format .cpd (Compilation PanData) i s'emmagatzemarà per defecte en C:\Archivos de programa\AEAT\Conversor de Llibres de IVA\Compilaciones.Si desitja guardar la declaració amb un nou nom pot utilitzar el botó "Guardar com".

  Quan la declaració estigui llesta, introdueixi l'exercici i el NIF del declarant (ambdues dades són obligatòries) i faci clic al botó "Generar" de la part inferior dreta.El fitxer es generarà en C:\AEAT\ConversorLibrosIVA amb el nom que vostè li hagi assignat i l'extensió .out.

  Convertidor

  Per tant, es generen dos fitxers:un amb l'extensió .cpd per poder obrir-lo de nou amb el Convertidor, i un altre amb l'extensió .out per a la seva importació al programa d'ajuda amb formulari del model 340 (aquest pas està explicat en un altre apartat d'aquesta ajuda en línia).

  Si desitja enllaçar directament des del convertidor amb el formulari del model 340, faci clic al botó "Declarar", després de guardar la declaració.

  Convertidor

  Trobarà tota la informació necessària per poder treballar amb el Convertidor en l'opció "Ajuda", "Índex de Continguts" (requisits tècnics, passos que ha de fer per generar una nova declaració o obrir una declaració en la qual hagi estat treballant anteriorment, informació sobre fitxers suportats i accions que poden realitzar-se sobre ells, etc.).

  A més, per a qualsevol dubte en la descàrrega, instal·lació i maneig del Convertidor, li recomanem que consulti la “Guia del Convertidor Llibres Registre (IVA-IGIC)" i el document “Exemple d'utilització del Convertidor Llibres Registre (IVA-IGIC) que trobarà dins de “Manuals, fullets i vídeos”, en “Manuals tècnics”, “Model 340”.

  340,conversor,excel,out
 • Guia del Convertidor Llibres Registre (IVA-IGIC) (949 KB - 01/2009) Document PDF  (949 kB)
 • Exemple d'utilització del Convertidor Llibres Registro (IVA-IGIC) (1,72 MB - 02/2009) Document PDF  (1,72 MB)
 • Enllaços d'interès:

  340,conversor,excel,out
 • Ajuda tècnica - Declaració informativa d'operacions incloses als llibres registre (Model 340)