Consulta de dades fiscals de l'Impost sobre Societats 2019

 • La consulta online de les dades fiscals de 2019 sobre l'impost de Sociedades, és un servei a efectes de l'emplenament de la declaració de l'Impost corresponent a l'exercici 2019, amb independència del tipus d'entitat, del període de liquidació o que hagués presentat l'autoliquidació de l'impost a l'exercici 2018.

  Per als contribuents el període impositiu del qual NO coincideixi amb l'any natural, tipus de declaració 2 i 3, es recordarà que les dades facilitades corresponen a l'any natural 2019.

  Es troba disponible al portal "Societats 2019".També, en Seu electrònica, "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declarciones",Model 200"Serveis d'Ajuda":

  Consulta de dades fiscals en Seu

  Per accedir necessita identificar-se amb certificat electrònic.

  Identificació amb certificat electrònic

  Després d'identificar-se, es mostrarà el NIF del certificat electrònic, encara que és un camp editable ja que aquesta consulta admet l'accés amb apoderament (NO col·laboració social).L'apoderament específic necessari és:DFIS (Consulta de Dades Fiscals de l'Impost de Societats) o el general per a consulta de dades personals GENERALDATPE.premi "Accedir" per continuar.

  NIF del titular

  Consulti la informació facilitada en la part superior.

  Informació

  A continuació, encontará les dades fiscals per a l'exercici 2019.Aquest servei només mostra en pantalla la informació facilitada per tercers correspon a l'any natural 2019, pel que si el seu període impositiu NO coincideix amb l'any natural, ha de revisar les dades a incorporar el seu Model 200 de 2019.Per a la descàrrega de dades fiscals consulti l'enllaç "Informació per a la descàrrega de les Dades Fiscals de Societats".

  Les dades subministrades es poden agrupar en les següents categories:

  1. Dades disponibles a l'Agència Tributària procedents de declaracions informatives o d'altres fonts d'informació procedents de tercers.

  2. Dades de autoliquidacions i declaracions informatives del mateix contribuent (M202, M190, M390 o M303).
  3. Dades declarats en el model 200 de l'exercici 2018 corresponents a imports pendents d'aplicar en exercicis futurs, indicant la casella del model 200 de l'exercici 2019 en la qual s'haurien de consignar.Així mateix, se subministrarà la informació inclosa a les pàgines 1 i 2.

  4. Informació a tenir en compte en la declaració, com pot ser la relativa a sancions i recàrrecs emesos i notificats per la AEAT durant l'exercici 2019, interessos de demora abonats per la AEAT i per altres Administracions durant 2019, etc...

  5. Epígrafs de l'IAE en els quals consta donat d'alta el contribuent, incloent el Codi Nacional d'Activitat Econòmica (CNAE) equivalent.

  Dades fiscals de l'exercici natural

  Consulta dades fiscals Sociedades imposada
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda