Bonificacions a la Seguretat Social

 • Prèviament a la presentació del model 200 de Sociedades, serà necessari presentar el Formulari de bonificacions a la Seguretat Social, sempre que es compleixin unes determinades circumstàncies i així s'hagi reflectit en la declaració.

  Pots accedir al formulari des del "Servei tramitació de declaració (Societats WEB)", a la pàgina 21 "Presentació de documentació prèvia a la Seu Electrònica" fent clic en el botó "Formulari de bonificacions del personal investigador".

  Formulari de bonificacions Seguretat Social des de Socedades WEB

  L'accés està habilitat amb certificat electrònic.

  A la pestanya "Resum" complimenta les dades identificatives i el període impositiu d'inici i tancament.El format de data serà DD/MM/AAAA;no obstant això, pots seleccionar la data des del botó del calendari habilitat al seu costat.A la casella "Tipus Exercici" es reflectirà l'1, 2 o 3 segons el següent detall:

  1. Exercici econòmic de 12 mesos de durada, que coincideixi amb l'any natural.

  2. Exercici econòmic de 12 mesos de durada, que no coincideixi amb l'any natural.

  3. Exercici econòmic de durada inferior a 12 mesos.

  Resum

  En la part superior trobaràs 2 pestanyes per a la introducció de dades.També disposes d'un encaix amb opcions per a l'alta, baixa i navegació a través dels registres.Per donar d'alta un nou registre prem a la icona del full en blanc amb el signe "+" en color verd.Si necessites eliminar un registre determinat prem la icona de la paperera.Pots navegar pels diferents registres amb les fletxes de navegació.Per anar a un registre concret escriu el número d'ordre a la casella i premi "Anar a".

  Opcions de navegació.Alta i baixa de registres

  Una vegada complimentades les dades pots utilitzar el botó "Validar declaració" a la part inferior del formulari.Es mostrarà la relació d'errors i avisos detectats, als que pots accedir per a la seva correcció des del botó "Anar a l'error" o "Anar a l'avís", al costat del text descriptiu.

  Validar:Avisos i errors

  Validar:no existeixen errors

  El botó "Exportar" permet obtenir un fitxer amb format BOE, si la declaració no conté errors.El fitxer tindrà per nom el "NIF del declarante.BSS", es guarda per defecte a la carpeta "Descàrregues" del sistema o en el directori predeterminat al navegador, encara que pots seleccionar un altre directori diferent.Posteriorment, podràs recuperar l'arxiu utilitzant el botó "Importar".Localitza l'arxiu NIF.BSS guardat prèviament.

  Importar - Exportar i guardar arxiu

  També podràs importar un fitxer amb les dades ajustades al disseny de registre publicat en la pàgina web.

  Seleccioni un fitxer

  Finalment fes clic en "Firmar i Enviar" per presentar la declaració.Obtindràs una finestra amb la informació de la declaració codificada i les dades del presentador i el declarant.Marca la casella "Així que" i prem "Firmar i Enviar" per finalitzar la presentació.

  Firmar i enviar

  Així que, firmar i enviar

  Finalment, si tot és correcte, obtindrà el full de resposta amb la confirmació de la presentació, el Codi segur de Verificació i el núm. NRS, que haurà d'indicar en Societats WEB.Apareixerà també un PDF incrustat que conté un primer full amb el justificant de la presentació (número d'entrada de registre, CSV, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Justificant de presentació

  El número de referència NRS es complimentarà a la pàgina 21 del "Servei tramitació de declaració (Societats WEB)"

  Complimentar NRS en model 200

  Formulari Bonificacions personal investigador Seguretat Social BSS
 • Col·laboradors
 • Certificat electronico
 • Formulari Societats Model 200 (Bonificacions en la Cotització a la SS del Personal Investigador) - Ordre HAP/1067/2015 (Exercici 2014 i següents)    (28,2 KB)
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda