Presentació electrònica del model 380

 • El Model 380 de declaració-liquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit en operacions assimilades a les importacions es presenta telemàticament en Seu Electrònica, "tots els tràmits", "Duanes", Presentació i despatx de declaracionsModel 380.IVA Operacions assimilades a les importacions"."Presentació".

  Tràmits del model 380 en Seu Electrònica.Presentació

  L'accés i presentació d'aquest model pot realitzar-se amb certificat, DNI electrònic o Cl@ve PIN.Además del propio titular de la declaración también puede presentarla un tercero que actúe en su nombre, ya sea un colaborador social o un apoderado a realizar el trámite.

  Identificació amb Cl@ve o certificat/DNI electrònic

  En accedir al formulari, trobarà per defecte una autoliquidació del tipus "Quota Zero", amb una única operació a liquidar i sense mitjans de transport.Si la declaració necessita un formulari diferent, modifiqui les dades necessàries del requadre "Dades de petició del formulari de presentació".

  Formulari del model 380 per defecte

  Seleccioni el tipus d'autoliquidació

  Després premi el botó "Firmar i Enviar" al final del formulari, marqui la casella "Així que" i premi de nou "Firmar i Enviar" per obtenir el nou formulari.

  Marqui

  En la part superior, "Avisos", s'especificarà el tipus de formulari que ha seleccionat.

  Avisos indicant el tipus de declaració seleccionada

  Empleni la resta dels apartats del formulari, "Dades d'identificació", "Operacions a realitzar", "Mitjà de Transport" (si n'hi hagués) i "Contacte i Observacions".Els marcatges amb asterisc són d'emplenament obligatori.

  Apartats de la declaració seleccionada

  Si desconeix el codi de la dependència de la Duana, premi en el signe de la interrogació situat al costat de la casella.Pot fer una recerca per codi, valor informació o descripció, premi "Buscar" i es mostraran els 10 primers registres de la consulta, faci clic en "més" per avançar.Per introduir el codi de la duana a la casella corresponent faci clic en el número de la columna "Codi".

  Codi de la dependència de la duana

  Si la declaració té com a resultat un ingrés i no selecciona alguna de les opcions d'ajornament o reconeixement de deute, serà necessari que obtingui un NRC (justificant del pagament) previ a la presentació i introdueixi el codi de 22 xifres, facilitat per la seva entitat bancària, a la casella "Número de referència".

  Número de Referència NRC

  Si la seva declaració té mitjans de transport seleccioni un tipus i el nombre de mitjans, posteriorment, complimenti les dades de l'apartat corresponent que s'habilitarà al formulari.

  Mitjans de transport

  Finalment, complimenti les dades de contacte i les observacions oportunes i premi "Firmar i Enviar", marqui la casella "Així que i faci clic en "Firmar i enviar", per acabar amb la presentació.

  Firmar i enviar

  Així que, Firmar i Enviar

  El resultat de la presentació serà una pàgina web amb l'avís "La seva declaració del model 380 ha estat admesa", amb les dades de la presentació:Data i hora, NIF del signant i CSV (Codi Segur de Verificació), i les dades d'identificació de la presentació:Número de referència, Duana, NIF del contribuent i del representant, Exercici i període, etc.

  La seva declaració ha estat admesa

  Model 380 Presentació electrònica IVA presentació assimilada importació
 • Model 380.Declaració liquidació en operacions assimilades a les importacions.Informació continguda a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària