Com presentar model 303 (exercicis 2014 a 2016) recuperant dades de declaracions presentades anteriorment

 • El formulari del Model 303:IVA Autoliquidació" disposa d'un tràmit que permet recuperar dades d'una declaració del model 303 ja presentada per als exercicis la 2014 a 2016.

  Pot accedir a aquesta funcionalitat des de l'apartat "Si desitja confeccionar i presentar el model de forma electrònica utilitzant dades de declaracions presentades prèviament o de períodes anteriors".Seleccioni l'opció "Presentació de Declaracions exercicis 2014 a 2016" i, a continuació "Presentació de Declaracions exercicis 2014 a 2016".

  Presentació recuperant dades anteriors

  Recuperar dades exercicis anteriors 2014 a 2016

  L'accés requereix identificació amb firma digital (certificat o DNI electrònic) o, en cas de persones físiques, també amb Cl@ve PIN.

  S'obrirà una finestra nova perquè indiqui les dades de la nova declaració que vol presentar i les de la declaració que vol recuperar.Després de complimentar les dades, premi el botó "Recuperar declaracions".

  Emplenament de les dades a recuperar

  A continuació es mostrarà el formulari ja emplenat amb les dades de la declaració anterior, llevat de les referents al tipus de declaració:ingrés, domiciliació, reconeixement de deute, etc.

  Es mostra el formulari emplenat

  Si hi ha diverses declaracions per al mateix NIF, període i exercici, es mostraran totes amb el seu CSV i data de presentació, perquè seleccioni la que vol incorporar.Marqui la que correspongui i premi "Incorporar declaració seleccionada".

  Incorporar declaració seleccionada

  En el cas que no existeixi una declaració presentada electrònicament o una predeclaració confirmada per al mateix NIF, període i exercici indicat es mostrarà el següent missatge d'avís.

  Mensaje de error

  Tingui en compte que les dades copiades de declaracions anteriors no han necessàriament de coincidir amb els del període que es presentarà o amb els de liquidacions que hagi realitzat l'Administració.Modifiqui les dades necessàries i empleni després la resta dades de la liquidació abans de realitzar la presentació.Si té dubtes en l'emplenament consulti l'apartat "Informació i Ajuda" del model.

  Informació i ajuda amb informació

  Un cop comprovat el resultat, seleccioni el tipus de declaració.

  Si el resultat és a ingressar i no domicilia l'ingrés s'habilitarà el camp per incloure el Número de Referència NRC, codi de 22 caràcters que faciliten les entitats bancàries i que serveix com a justificant del pagament.Podrà realitzar el pagament prèviament o en aquell moment, des de l'enllaç "Optatiu:Obtenir NRC" que enllaçarà amb la passarel·la de pagaments per realitzar l'ingrés amb les dades que s'han consignat al formulari.

  Triï l'opció d'ingrés per a la presentació de la declaració

  Finalment, faci clic en "Signar i Enviar".Apareixerà una finestra amb la informació de la declaració codificada i les dades del presentador i el declarant.Marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar" per finalitzar la presentació.

  Premi així que, firmar i enviar

  Si tot és correcte, obtindrà un full de resposta amb el missatge "S'ha presentat amb èxit.".El PDF incrustat conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i la còpia completa de la declaració a les pàgines posteriors.

  Document en PDF del report d'enviament

  En els casos en els quals hi hagi reconeixement de deute, al full de resposta es mostrarà l'enllaç "Tramitar deute" per realitzar la sol·licitud de l'ajornament o de la compensació.Apareixerà el detall de la liquidació amb les dades del deutor i la clau de liquidació.Haurà de triar entre una de les opcions disponibles:ajornar, compensar o pagar.

  En el cas de reconeixement de deute es mostra el detall de la liquidació

  Presentar 303 recuperant recuperar dades presentades anteriorment 2014 2016