Presentació electrònica del model 390

 • Per a la presentació electrònica del "Model 390.IVA Declaració Resum Anual"De l'exercici 2020 disposa d'un formulari web a la Seu Electrònica per al seu emplenament i posterior enviament des de l'enllaç "Presentació exercici 2020".Pot accedir al formulari del model 390 des de diferents rutes de la Seu, per exemple, "Trámites destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 390".

  Presentació 2018 per formulari web

  L'accés al tràmit requereix identificar-se amb certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve PIN del declarant.També pot identificar-se una persona o entitat autoritzada a realitzar presentacions en nom de tercers:col·laborador social (només amb certificat electrònic) o apoderat.

  Si utilitzarà un certificat electrònic per identificar-se faci clic en l'enllaç "Acceda amb certificat o DNI electrònic" però, si utilitzarà el sistema Cl@ve PIN introdueixi el DNI o NIE a la casella i, a continuació, aporti la dada de contrast per continuar.

  Identificació

  Després d'identifícarse amb certificat/DNI electrònic o Cl@ve PIN, es mostra la finestra d'introducció de dades identificatives.Complimenti el NIF, nom i cognoms o raó social.Faci atenció a l'emplenament del NIF perquè aquesta dada no es podrà modificar posteriorment (per canviar-lo serà necessari generar una nova declaració, iniciant l'emplenament des del principi).

  A continuació, disposarà de dues opcions:

  1. "Carregar" les dades emmagatzemades als servidors de la AEAT que van ser guardats prèviament en una sessió anterior i,

  2. "Nova declaració" per accedir al formulari i emplenar la declaració des de l'inici.

  Finestra dades identificatives

  El botó "Carregar" recupera l'última declaració generada per al mateix NIF i exercici, emmagatzemada automàticament en els servidors de la AEAT i que va guardar en l'última sessió.Apareixerà un avís advertint que s'esborraran les dades en carregar la declaració.

  Seleccionar declaració per carregar

  Premi el botó "Nova declaració" per accedir al formulari web.Es mostrarà un avís informant dels supòsits en els quals no s'està obligat a la presentació del model 390.

  Aviso suposats no presentació 390

  El formulari consta de 17 pàgines a les quals pot accedir des dels comandos de fletxa o prement el botó "Apartats" per anar directament a les diferents seccions de la declaració.

  Apartats menú formulari 390

  Una vegada finalitzada l'emplenament de la declaració, des del menú superior, comprovi si existeixen errors polsant l'opció "Validar declaració".Es mostraran els avisos o errors detectats, recordi que els avisos donen informació rellevant a tenir en compte però no obstaculitzen la presentació de la declaració.En cas que la declaració contingui errors, aquests han de ser corregits."Anar a l'error" i "Anar a l'avís" li situa a la casella corresponent per modificar o complimentar.Si la declaració no conté errors obtindrà el missatge "No existeixen errors".

  Declaració amb errors

  Declaració sense errors

  Mitjançant el botó "Guardar" (al costat de l'anterior) pot conservar les dades complimentades fins aquell moment als servidors de la AEAT, tingui en compte que si ja existeix una declaració gravada anteriorment se sobreescriurà.

  botó guardar als servidors de la AEAT

  Finestra avís guardar declaració

  A més, si abans de presentar la declaració vol obtenir un esborrany per revisar les dades, disposa de l'eina "Esborrany" que genera un PDF, no vàlid per a la presentació, amb la seva declaració.Per a la correcta visualització de l'esborrany necessita un visor de PDF com Adobe Reader;li recomanem l'última versió compatible amb el seu sistema operatiu.Per tornar a la declaració faci clic en "Tornar a declaració" o doni d'alta una nova declaració polsant "Nova declaració".Podrà descarregar el PDF prement "Vostè pot fer clic aquí per baixar el pdf".

  botó esborrador formulari 390

  PDF esborrany 390

  Si no existeixen errors pot continuar amb la presentació de la declaració des del botó "Firmar i Enviar". A continuació, marqui la casella "Així que" i, de nou, "Firmar i Enviar".

  Firmar i enviar

  Finestra així que 390

  El resultat d'una presentació correcta serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir.A la primera pàgina del document es mostra la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, en les pàgines posteriors, el resum de la declaració.

  Presentació realitzada amb èxit

  presentar presentació electrònica 390 IVA anual 2019
 • Model 390.Declaració resum anual IVA.
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda