Presentació electrònica del model 346

 • La presentació del model 346 mitjançant fitxer es realitza mitjançant TGVI online.Aquesta via de presentació està disponible per a fitxers voluminosos, encara que es permetrà la presentació de fitxers amb qualsevol nombre de registres.

  Si el fitxer conté registres correctes al costat d'altres d'erronis, pot presentar parcialment els registres correctes i descarregar els registres erronis, a més del motiu de l'error en un fitxer txt per posteriorment, una vegada reparats els errors, enviar-los mitjançant declaracions complementàries.

  Ja que no s'admetrà la presentació de registres amb errors o no identificats, és recomanable no posposar els enviaments i disposar de prou temps per corregir els registres erronis.Així mateix, per evitar errors d'identificació, es recomana depurar prèviament el cens de contribuents de cada empresa mitjançant el servei d'Identificació fiscal a què es pot accedir des del portal de Declaracions Informatives 2019.

  Servei d'Identificació fiscal

  Per presentar el Model 346.Declaració informativa.Subvencions i indemnitzacions satisfetes per Entitats Públiques/privades a agricultors o ramaders, accedeixi a Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 346", "Presentació 2019".

  Tràmits model 346

  L'accés al tràmit requereix identificar-se amb certificat electrònic del declarant o d'una persona o entitat autoritzada a realitzar presentacions en nom de tercers:col·laborador social o apoderat.

  Seleccioni el certificat i premi "Acceptar".

  Identificació amb certificat electrònic

  Serà necessari disposar d'un fitxer amb la declaració que transmetrà, amb les dades ajustades al disseny de registre publicat.

  Després de la identificació, complimenti el NIF del declarant i la resta de dades requerides.

  Mitjançant el botó "Recuperar" es mostrarà la informació de l'últim fitxer validat per al mateix NIF, exercici i període.

  Per enviar un nou arxiu premi "Llegir Fichero" i, a continuació, "Examinar" per seleccionar l'arxiu.

  Dades inicials i examinar fitxer

  Examinar

  Seleccioni un fitxer

  Verifiqui que les dades són correctes i faci clic en "Validar" per transmetre el fitxer.

  Validar

  Durant la transmissió apareixeran dues barres de progrés informant del percentatge de validació, tant del fitxer com dels registres.

  Transmissió.Progrés

  En finalitzar la transmissió es mostrarà el resum del resultat de la validació.

  Resultat

  Nota:En aquest pas del procés només es valida el fitxer.La presentació podrà realitzar-se en passos posteriors.

  Si la validació és correcta, podrà realitzar la presentació i obtenir el justificant corresponent.Si es detecten errors s'inclourà el desglossament dels registres correctes i erronis i estaran disponibles les opcions "Presentar registres correctes, Descarregar registres erronis" i "Descarregar missatges d'error".

  Presentar registres correctes

  Seleccioni aquesta opció per presentar únicament els registres correctes.A la següent finestra marqui "Així que" i premi "Firmar i enviar".

  Botó Preasseure registres correctes

  Així que, firmar i enviar

  Obtindrà el rebut de presentació només amb els registres correctes presentats en un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir.El document conté la informació de la presentació:número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, número de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador.

  Els registres erronis que no han quedat presentats s'hauran de corregir posteriorment per a la seva presentació mitjançant declaració complementària.

  Descarregar registres erronis

  Mitjançant aquesta opció podrà descarregar un fitxer de text (ajustat al disseny publicat) amb tots els registres erronis.

  Descarregar registres erronis

  El fitxer descarregat estarà actualitzat per ser coherent amb el núm. de registres inclosos.A més, en el registre de tipus 1 (declarant i resum) ja s'inclourà un núm. identificatiu propi, la marca de complementària i el justificant de la presentació anterior.

  Aquest fitxer és per a la seva correcció i presentació.No conté informació sobre els errors detectats.

  Fitxer registres erronis

  Descarregar missatges d'error

  Descarregar missatges d'error

  El fitxer de text descarregat conté el detall dels errors detectats per a cada registre erroni de tipus 2 (Declarats).En cada línia es mostrarà un registre de detall erroni amb el seu missatge d'error corresponent.És necessari moure la barra de desplaçament fins al final de les línies per poder visualitzar els codis i descripcions dels errors.

  Aquest arxiu té un caràcter informatiu.Serà d'utilitat per identificar els errors detectats i procedir a la seva correcció i presentació.

  Missatges d'error

  Enllaços d'interès:

  346 informativa presentar presentació 2018
 • Resum anual de subvencions i indemnitzacions a agricultors o ramaders.
  Normativa del model 346