Presentació del model 345 mitjançant fitxer

 • Per presentar el "Model 345. Declaració informativa. Plans, fons de pensions i sistemes alternatius. Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Assegurats, Plans individuals d'Estalvi Sistemàtic, Plans de Previsió Social Empresarial i Assegurances de Dependència. Declaració anual partícips i aportacions." pot seleccionar l'opció "Presentació 2018 mitjançant fitxer", disponible en Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 345". Es tracta d'una via per a fitxers voluminosos, encara que es permetrà la presentació de declaracions amb qualsevol nombre de registres.

  Una vegada finalitzada la transmissió del fitxer, es mostrarà un resum del resultat de la validació, amb el desglossament de registres correctes i erronis o no identificats. Podrà optar per presentar només els correctes i baixar un fitxer amb els erronis, per a la seva correcció i posterior presentació com a declaració complementària.

  Atès que no s'admetrà la presentació de registres amb errors o no identificats, és recomanable no posposar els enviaments i disposar del temps suficient per corregir els registres erronis. Així mateix, per evitar errors d'identificació, es recomana depurar prèviament el cens de contribuents de cada empresa mitjançant el servei d'Identificació fiscal disponible en el portal de Declaracions Informatives.

  Servei d'identificació

  Tràmits model 345

  Presentación fichero grandes folúmenes modelo 345 declaraciones informativas 2018 tgvi online
 • L'accés al tràmit requereix identificar-se amb certificat electrònic del declarant o d'una perosna o entitat autoritzada a realitzar presentacions en nom de tercers: col·laborador social o apoderat.

  Caldrà disposar d'un fitxer amb la declaració que transmetrà, amb les dades ajustats al disseny de registre publicat. Pot consultar el disseny de registre en el següent enllaç:

  Presentación fichero grandes folúmenes modelo 345 declaraciones informativas 2018
 • Dissenys de registre - Models 300 al 399
 • Després de la identificació, empleni el NIF del declarant i verifiqui que en els camps Model i Exercici estan seleccionats 345 i 2018, respectivament.

  Mitjançant el botó "Recuperar" es mostrarà la informació del últim fitxer validat per al mateix NIF, exercici i període.

  Per enviar un nou arxiu premi "Llegir fitxer" i, a continuació "Examinar", per seleccionar l'arxiu.

  Model, exercici i NIF declarant

  Examinar

  Seleccioni un fitxer

  Verifiqui que les dades identificatives del declarant, el model i l'exercici són correctes i faci clic en "Validar" per transmetre el fitxer.

  Validar

  Durant la transmissió apareixeran dos barres de progrés informant del percentatge de validació, tant del fitxer com dels registres.

  Transmissió

  Al finalitzar la transmissió es mostrarà el resum del resultat de la validació.

  Nota: En aquest pas del procés només es valguda el fitxer. La presentació podrà realitzar-se en passos posteriors.

  Si la validació és correcta, podrà realitzar la presentació i obtenir el justificant corresponent. Si es detecten errors s'inclourà el desglossament dels registres correctes i erronis i estaran disponibles les opcions "Presentar registres correctes", "Baixar registres erronis" i "Baixar missatges d'error".

  Presentar registres correctes

  Seleccioni aquesta opció per presentar únicament els registres correctes. En la següent finestra marqui "Conforme" i premi "Signar i enviar".

  Botó Presentar registres correctes

  Conforme, signar i enviar

  Obtindrà el rebut de presentació només amb els registres correctes presentats en un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir. El document conté la informació de la presentació: número d'entrada de registre, Codi Assegurança de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador.

  Els registres erronis que no han quedat presentats hauran de corregir-se posteriorment per a la seva presentació mitjançant declaració complementària.

  Baixar registres erronis

  Mitjançant aquesta opció podrà baixar un fitxer de text (ajustat al disseny publicat) amb tots els registres erronis.

  baixar registres erronis 345

  El fitxer baixat estarà actualitzat per ser coherent amb el núm. de registres inclosos. A més, en el registre de tipus 1 (declarant i resum) ja s'inclourà un núm. identificatiu propi, la marca de complementària i el justificant de la presentació anterior.

  Aquest fitxer és per a la seva correcció i presentació. No conté informació sobre els errors detectats.

  Fitxer registres erronis

  Baixar missatges d'error

  baixar missatges d'error 345

  El fitxer de text baixat conté el detall dels errors detectats per a cada registre erroni de tipus 2 (Declarats). En cada línia es mostrarà un registre de detall erroni amb el seu missatge d'error corresponent. Cal moure la barra de desplaçament fins al final de les línies per poder visualitzar els codis i descripcions dels errors.

  Aquest arxiu té un caràcter informatiu. Serà d'utilitat per identificar els errors detectats i procedir a la seva correcció i presentació.

  Missatges d'error

  Enllaços d'interès:

  Presentación fichero grandes folúmenes modelo 345 2018 tgvi online
 • Ajuda - Certificats electrònics