Presentació electrònica del model 295

 • Per a la presentació electrònica del "Model 295.Declaració informativa.Relació anual individualitzada dels clients amb la posició inversora en les Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles", disposa de l'opció de presentació mitjançant fitxer a la Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 295", "Presentació 2019".

  Tràmits model 295

  L'accés requereix identificar-se amb certificat electrònic del declarant.A més del mateix titular de la declaració també pot presentar-la un tercer que actuï en nom seu, ja sigui un col·laborador social o un apoderat a realitzar l'esmentat tràmit.

  Seleccioni el seu certificat i premi "Accedir"

  Identificació amb certificat

  Per a la presentació electrònica és necessari disposar d'un fitxer amb la declaració que transmetrà, amb les dades ajustades al disseny de registre corresponent al model.

  Després de la identificació, apareixerà la finestra per carregar el fitxer.Llegeixi els avisos i faci clic en "Examinar" per seleccionar el fitxer.

  Avisos i examinar fitxer

  Seleccioni un fitxer

  Es mostrarà un resum de la declaració.Amb el botó "Ver" podrà comprovar el disseny de registre del fitxer carregat.Si no conté errors, premi el botó "Firmar i enviar" per iniciar la presentació.

  Resum, firmar i enviar

  En una nova finestra, marqui la casella "Així que" per confirmar la presentació de la declaració.En el cuadro de texto se mostrará codificado el contenido de la declaración.Finalment premi "Firmar i Enviar".

  Així que, Firmar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentacon (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador i, en les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Enllaços d'interès:

  Presentació electrònica telemàtica model 295 fitxer Inversora inversió
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Relación anual individualizada de los clientes con la posición inversora en las instituciones de inversión colectiva españolas, referida a fecha 31 de diciembre del ejercicio, en los supuestos de comercializacion transfronteriza de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva españolas.
  Normativa del model 295
 • Models 200 al 299
  Dissenys de registre
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda