Presentació electrònica del model 295

 • Per a la presentació electrònica del "Model 295.Declaració informativa.Relació anual individualitzada dels clients amb la posició inversora en les Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles", disposa de l'opció de presentació mitjançant fitxer a la Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 295", "Presentació 2018".

  Tràmits presentació

  L'accés requereix identificar-se amb certificat electrònic del declarant.A més del mateix titular de la declaració també pot presentar-la un tercer que actuï en nom seu, ja sigui un col·laborador social o un apoderat a realitzar l'esmentat tràmit.

  Presentació electrònica telemàtica model 295 fitxer Inversora inversió
 • Per a la presentació electrònica és necessari disposar d'un fitxer amb la declaració que transmetrà, amb les dades ajustades al disseny de registre corresponent al model.Les presentacions amb un nombre de registres superior a l'indicat en l'avís de la capçalera, es presenten a través de l'enllaç específic per a grans volums.

  Faci clic en el següent enllaç per consultar el disseny de registre del model 295:

  Presentació electrònica telemàtica model 295 fitxer Inversora inversió
 • Models 200 al 299
  Dissenys de registre
 • Una vegada identificat apareixerà una finestra d'avisos de lectura recomanada.A la part inferior premi "Examinar" per triar el fitxer.És recomanable que el fitxer es trobi al seu disc local en una carpeta cridada "AEAT".

  Llegir avisos i examinar

  Seleccioni un fitxer

  Es mostrarà un resum de la declaració.Al botó "Ver" podrà comprovar el disseny de registre del fitxer carregat.Si no conté errors, premi el botó "Firmar i enviar" per iniciar la presentació.

  Veure, firmar i enviar

  En una nova finestra, marqui la casella "Així que" per confirmar la presentació de la declaració.En el cuadro de texto se mostrará codificado el contenido de la declaración.Finalment premi "Firmar i Enviar" per continuar amb la presentació.

  Així que, Firmar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentacon (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador i, en les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Enllaços d'interès:

  Presentació electrònica telemàtica model 295 fitxer Inversora inversió
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Relación anual individualizada de los clientes con la posición inversora en las instituciones de inversión colectiva españolas, referida a fecha 31 de diciembre del ejercicio, en los supuestos de comercializacion transfronteriza de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva españolas.
  Normativa del model 295