Presentació electrònica del model 294 (mitjançant fitxer)

 • Per a la presentació electrònica del "Model 294.Relació individualitzada dels clients perceptors de beneficis distribuïts per Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsos o transmissions d'accions o participacions", disposa de l'opció de presentació mitjançant fitxer en "Seu Electrònica", "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 294", "Presentació 2018".

  Tràmits presentació

  La presentació telemàtica del model 294 requereix identificar-se amb certificat electrònic del declarant.Además del propio titular de la declaración también puede presentarla un tercero que actúe en su nombre, ya sea un colaborador social o un apoderado a realizar el trámite.

  294 informativa presentació telemàtica electrònica
 • Per a la presentació electrònica és necessari disposar d'un fitxer amb la declaració que transmetrà, amb les dades ajustades al disseny de registre corresponent al model.Les presentacions amb un nombre de registres superior a l'indicat en l'avís de la capçalera, es presenten a través de l'enllaç específic per a grans volums.

  Faci clic en el següent enllaç per consultar el disseny de registre del model 294:

  294 informativa presentació telemàtica electrònica
 • Models 200 al 299
  Dissenys de registre
 • Una vegada identificat apareixerà una finestra d'avisos de lectura recomanada.A la part inferior premi "Examinar" per triar el fitxer.És recomanable que el fitxer es trobi al seu disc local en una carpeta cridada "AEAT".

  Avisos i botó llegir fitxer

  Seleccioni un fitxer

  Es mostrarà un resum de la declaració.Al botó "Ver" podrà comprovar el disseny de registre del fitxer carregat.Si no conté errors, premi el botó "Firmar i enviar" per iniciar la presentació.

  Resum

  A la nova finestra, marqui la casella "Així que" per confirmar la presentació de la declaració.En el cuadro de texto se mostrará codificado el contenido de la declaración.Finalment, premi "Firmar i Enviar" per continuar amb la presentació.

  Així que, firmar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentacon (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador i, en les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Enllaços d'interès:

  294 informativa presentació telemàtica electrònica
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Relació individualitzada dels clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva espanyoles.
  Normativa del model 294