Presentació electrònica del model 294 (mitjançant fitxer)

 • Per a la presentació electrònica del "Model 294.Relació individualitzada dels clients perceptors de beneficis distribuïts per Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsos o transmissions d'accions o participacions", disposa de l'opció de presentació mitjançant fitxer en "Seu Electrònica", "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 294", "Presentació 2019".

  Tràmits model 294

  La presentació telemàtica del model 294 requereix identificar-se amb certificat electrònic del declarant.Además del propio titular de la declaración también puede presentarla un tercero que actúe en su nombre, ya sea un colaborador social o un apoderado a realizar el trámite.

  Seleccioni el certificat i premi "Acceptar".

  Identificació amb certificat electrònic

  Per a la presentació electrònica és necessari disposar d'un fitxer amb la declaració que transmetrà, amb les dades ajustades al disseny de registre corresponent al model.

  Després de la identificació, apareixerà la finestra per carregar el fitxer.Llegeixi els avisos i premi "Examinar" per seleccionar el fitxer des de l'explorador d'arxius.

  Avisos i examinar fitxer

  Seleccioni un fitxer

  Es mostrarà un resum de la declaració.Amb el botó "Ver" podrà comprovar el disseny de registre del fitxer carregat.Si no conté errors, premi el botó "Firmar i enviar" per iniciar la presentació.

  Resum, firmar i enviar

  A la nova finestra, marqui la casella "Així que" per confirmar la presentació de la declaració.En el cuadro de texto se mostrará codificado el contenido de la declaración.Finalment, premi "Firmar i Enviar".

  Així que, firmar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentacon (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador i, en les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Enllaços d'interès:

  294 informativa presentació telemàtica electrònica
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Relació individualitzada dels clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva espanyoles.
  Normativa del model 294
 • Models 200 al 299
  Dissenys de registre