Presentació electrònica del model 196 (mitjançant fitxer)

 • El "Model 196.Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtingudes per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres", disposa de l'opció de presentació mitjançant fitxer en "Seu Electrònica", "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 196",Presentació 2018".

  Presentació 2018

  La presentació telemàtica del model 196 requereix identificar-se amb certificat electrònic o DNIi emès a nom del declarant.Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que la persona que realitza la presentació està autoritzada per presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador social o bé per estar apoderat per realitzar aquest tràmit.

  La presentació de l'exercici 2018 es realitza mitjançant TGVI en línia, un sistema que valida si el fitxer conté registres correctes i erronis, permetent la presentació parcial dels registres correctes, descarregar un fitxer amb els registres erronis i un fitxer amb el detall dels errors per a, una vegada reparats, enviar-los mitjançant declaracions complementàries.

  Li recomanem depurar, previ a la presentació de la declaració, el cens dels declarats mitjançant el servei de Identificació fiscal per evitar errors d'identificació.Aquest servei es troba al bàner de la campanya "Declaracions Informatives 2018" de la pàgina d'inici.

  Servei d'Identificació fiscal

  Presentació electrònica telemàtica model 196 fitxer grans volums
 • Per a la presentació electrònica és necessari disposar d'un fitxer amb la declaració que transmetrà, amb les dades ajustades al disseny de registre corresponent al model.

  Faci clic en el següent enllaç per consultar el disseny de registre del model 196:

  Presentació electrònica telemàtica model 196 fitxer grans volums
 • Dissenys de registre - Models 100 al 199
 • En accedir a la presentació, vindrà seleccionat per defecte el model 196 i l'exercici 2018, només serà necessari que indiqui el NIF del declarant.

  Per enviar un arxiu premi "Llegir Fichero" i, a continuació, "Examinar..."per seleccionar l'arxiu.Des de l'opció "Recuperar" pot tornar a carregar l'últim fitxer validat per l'aplicació per a aquest model, exercici i NIF

  Llegir fitxer

  Examinar

  Seleccioni el fitxer per validar

  S'informarà del nom o raó social del declarant, NIF i model/exercici;faci clic en "Validar" per iniciar la validació del fitxer.

  Validar

  Una vegada finalitzada la transmissió i validació del fitxer, es mostrarà un resum del resultat;tingui en compte que la validació no implica la presentació de la declaració.Si el fitxer és totalment correcte podrà procedir a la presentació de la declaració completa.Polsi "Presentar registres correctes", marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar".

  Presentar registres correctes

  Així que Firmar i enviar

  Obtindrà el corresponent rebut de presentació en un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir, en el que es mostra la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador).Pot descarregar i guardar el document PDF prement el botó "Descarregar document".

  Presentada amb èxit

  En el cas que es trobin registres erronis s'inclourà el desglossament dels registres correctes i erronis.

  A partir d'aquell moment el presentador disposarà de tres opcions:

  • Presentar registres correctes

  • Descarregar registres erronis

  • Descarregar missatges d'error

  Resultat de la validació

  Presentar registres correctes

  Faci clic al botó "Presentar registres correctes", a la següent finestra marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar".

  Presentar la declaració amb els registres correctes

  Obtindrà el corresponent rebut de presentació en un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir, en el que es mostra la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador).A més, disposarà com a dada addicional d'un camp en el qual s'informa del nombre total de registres presentats correctes i els registres erronis.Pot descarregar i guardar el document PDF al seu equip.

  Informació dels registres presentats

  Si algun/vosaltres registres no han estat presentats per ser erronis;una vegada reparats els errors, haurà de procedir a la presentació de la corresponent declaració complementària de la resta de registres.

  Descarregar registres erronis

  Es descarregarà un fitxer amb el format del disseny de registre en vigor amb el total de registres erronis.

  Faci clic en "Descarregar registres erronis" per obrir o guardar el fitxer al seu equip.

  Descarregar registres erronis, guardar

  El fitxer descarregat inclourà, en el registre tipus 1, un número identificatiu com a declaració complementària i el número de justificant de la declaració original validada.

  Registres erronis amb format BOE

  Descarregar missatges d'error

  Des d'aquest botó podrà recuperar un fitxer amb el detall dels errors;es tracta d'un fitxer de text que conté un detall de l'error per cada registre tipus 2 (Perceptors) incorrecte.

  Faci clic en "Descarregar missatges d'error" i podrà obrir o guardar el fitxer al seu equip.

  Missatges d'error

  El fitxer mostrarà el registre de cada detall erroni de tipus 2, amb el número de línia del fitxer original i, al final de cada línia, descripció de l'error que presenta el registre (es compon d'un codi i un error).

  Fitxer .txt amb el llistat d'errors

  Enllaços d'interès:

  Presentació electrònica telemàtica model 196 fitxer grans volums
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtingudes per la contraprestació derivada de comptes en qualsevol classe d'institucions financeres, incloses les basades en operacions sobre actius financers, declaració informativa anual de persones autoritzades i de saldos en comptes de tota classe d'institucions financeres.
  Normativa del model 196