Presentació electrònica del model 194

 • Per a la presentació del "Model 194.Retencions i ingressos a compte del IRPF, IS e IRNR (establiments permanents) sobre rendiments del capital mobiliari i rendes derivades de la transmissió, amortització, reembors, canvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens.Resum anual", disposa de l'opció de presentació mitjançant fitxer en "Seu Electrònica "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 194",Presentació 2019".

  Presentació 2018

  La presentació telemàtica del model 194 requereix identificar-se amb certificat o DNI electrònic emès a nom del declarant.Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que el certificat que realitza la presentació estigui apoderat per presentar declaracions en nom de tercers.

  Seleccioni el seu certiifcado i premi "Acceptar"

  Identificació amb certificat electrònic

  La presentació es realitza mitjançant TGVI en línia, un sistema que valida si el fitxer conté registres correctes i erronis, permetent la presentació parcial dels registres correctes, descarregar un fitxer amb els registres erronis i un fitxer amb el detall dels errors per a, una vegada reparats, enviar-los mitjançant declaracions complementàries.

  Li recomanem depurar, previ a la presentació de la declaració, el cens dels declarats mitjançant el servei de Identificació fiscal per evitar errors d'identificació.Aquest servei es troba al bàner de la campanya "Declaracions Informatives 2019" de la pàgina d'inici.

  Servei d'Identificació fiscal

  És necessari disposar del fitxer de la declaració que transmetrà, amb les dades ajustades al disseny de registre del model 194 actualitzat.

  En accedir a la presentació, vindrà seleccionat per defecte el model 194, esculli l'exercici 2019 i indiqui el NIF del declarant.En ser una declaració anual, apareixerà per defecte, a la casella període:"Anual".

  Per enviar un arxiu premi "Llegir Fichero" i, a continuació, "Examinar..."per seleccionar l'arxiu.Des de l'opció "Recuperar" pot tornar a carregar l'últim fitxer validat per l'aplicació per a aquest model, exercici i NIF

  Pulse

  Seleccioni el fitxer per validar

  S'informarà del nom o raó social del declarant, NIF i model/exercici;faci clic en "Validar" per iniciar la validació del fitxer.

  Validar

  Una vegada finalitzada la transmissió i validació del fitxer, es mostrarà un resum del resultat;tingui en compte que la validació no implica la presentació de la declaració.Si el fitxer és totalment correcte podrà procedir a la presentació de la declaració completa.Polsi "Presentar registres correctes", marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar".

  Presentar registres correctes

  Així que Firmar i enviar

  Obtindrà el corresponent rebut de presentació en un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir, en el que es mostra la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador).Pot descarregar i guardar el document PDF.

  Presentada amb èxit

  En el cas que es trobin registres erronis s'inclourà el desglossament dels registres correctes i erronis.

  A partir d'aquell moment el presentador disposarà de tres opcions:

  Resultat de la validació

  Presentar registres correctes

  Faci clic al botó "Presentar registres correctes", a la següent finestra marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar".

  Presentar la declaració amb els registres correctes

  Obtindrà el corresponent rebut de presentació en un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir, en el que es mostra la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador).A més, disposarà com a dada addicional d'un camp en el qual s'informa del nombre total de registres presentats correctes i els registres erronis.Pot descarregar i guardar el document PDF al seu equip.

  Informació dels registres presentats

  Si algun/vosaltres registres no han estat presentats per ser erronis, una vegada reparats els errors, haurà de procedir a la presentació de la corresponent declaració complementària de la resta de registres.

  Descarregar registres erronis

  Es descarregarà un fitxer amb el format del disseny de registre en vigor amb el total de registres erronis.

  Faci clic en "Descarregar registres erronis", podrà obrir o guardar el fitxer al seu equip.

  Descarregar registres erronis, guardar

  El fitxer descarregat inclourà, en el registre tipus 1, un número identificatiu com a declaració complementària amb la lletra "C" i el número de justificant de la declaració original validada.

  Fitxer d'errors amb format BOE

  Descarregar missatges d'error

  Des d'aquest botó podrà recuperar un fitxer amb el detall dels errors;es tracta d'un fitxer de text que conté un detall de l'error per cada registre tipus 2 (Perceptors) incorrecte.

  Faci clic en "Descarregar missatges d'error" i podrà obrir o guardar el fitxer al seu equip.

  Missatges d'error

  El fitxer mostrarà el registre de cada detall erroni de tipus 2, amb el número de línia del fitxer original i, al final de cada línia, descripció de l'error que presenta el registre (es compon d'un codi i un error).

  Fitxer .txt amb el llistat d'errors

  Si el fitxer tingués més d'1 milió d'errors/registres el fitxer estarà comprimit en format ZIP.

  Enllaços d'interès:

  Presentació electrònica telemàtica model 194 fitxer grans folúmenes
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes derivades de la transmissió, amortització, reemborsament, canvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens.Resum anual.
  Normativa del model 194