Presentació electrònica del model 188 (fins a 40.000 registres)

 • Per a la presentació electrònica del "Model 188.Declaració informativa.Retencions i ingressos a compte.Rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa.Resum anual", es pot utilitzar el formulari web disponible a la Seu Electrònica, des de l'apartat "Tràmits destacats", Presentar i consultar declaracions, "Model 188",Presentació 2019 (fins a 40.000 registres)".

  Presentació del model

  Identifiqui's amb firma digital (certificat o DNI electrònic) prement "Acceda amb certificat o DNI electrònic" o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN (només persones físiques) introduint el DNI o NIE a la casella.Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que la persona que realitza la presentació estigui autoritzada per presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador o bé per estar apoderat per realitzar aquest tràmit.

  Identificació amb certificat/DNI electrònic o amb Cl@ve PIN

  La presentació es realitza mitjançant TGVI en línia, un sistema que valida si el fitxer conté registres correctes al costat d'altres d'erronis, permetent la presentació només dels registres correctes i descarregar un fitxer amb el detall dels registres amb errors.

  Li recomanem depurar, prèviament a la presentació de la declaració, el cens dels declarats mitjançant el servei de Identificació fiscal per evitar errors d'identificació.Aquest servei es troba al bàner de la campanya "Declaracions Informatives 2019" de la pàgina d'inici.

  Servei d'Identificació fiscal

  Després d'identificar-se, a la finestra emergent, esculli una de les opcions per accedir al formulari:

  Identificació declarant

  Pot "Continuar" per complimentar manualment el formulari o "Importar" per escollir un fitxer creat amb el mateix formulari o amb un programa aliè a la AEAT i que segueixi el disseny de registre del model 188 en vigor.

  Si elegeix "Importar any anterior" s'importaran les dades dels registres actius de l'exercici anterior en el moment de la consulta, per a això és necessari que el programa reconegui al NIF amb el que s'ha accedit com autoritzat per recuperar aquestes dades.

  Complimenti la casella "NIF del declarant" i premi "Continuar".Si hi hagués una sessió de treball guardada o una declaració prèviament presentada, l'aplicació li mostrarà les opcions disponibles:

  • En el cas que existís una sessió de treball guardada però no presentada i desitgés recuperar-la, marqui la casella "Carregar la sessió de treball del dd/mm/aaaa";
  • Si ha presentat una declaració i desitja realitzar modificacions en ella, com són:baixa, modificació o alta de registres marqui la casella "Carregar la declaració presentada el dd/mm/aaaa hh:mm:ss";
  • Per donar d'alta una nova declaració marqui la casella "Crear una nova declaració"

  Seleccioni una opció i premi "Continuar".

  Premi Continuar

  Després de continuar accedirà la finestra del declarant.En aquest apartat empleni les caselles marcades amb asterisc ja que són obligatòries.Les caselles dels camps "Resum de les dades incloses en la declaració" s'autoemplenen amb les dades incloses en la resta de la declaració.

  Emplenament declarant

  Aquest exercici s'han eliminat les caselles de "Declaració complementària", "Declaració substitutiva" i "Número indentificativo de la declaració anterior".Per modificar una declaració ja presentada, carregui la declaració presentada a la finestra inicial marcant "Carregar la declaració presentada el dd/mm/aaaa hh:mm:ss" i, dins de la pestanya "Perceptors" o assegurats", realitzi els canvis que necessiti:donar de baixa i modificar els registres existents o donar d'alta nous registres.

  Des de la pestanya "Apartats"Accedeixi als perceptors o assegurats.

  Complimentar perceptors

  En l'apartat "Perceptores o assegurat" trobarà un encaix des de la que podrà donar d'alta, baixa i navegar entre els perceptors o assegurats.Per donar d'alta un perceptor o assegurat polsi a la icona "Nou registre".

  Encaix

  Una vegada emplenades les dades d'un perceptor o assegurat, en aquesta mateixa finestra podrà donar d'alta més registres o tornar a la llista de perceptors o assegurats des del botó "Tornar a la llista perceptors o assegurats".

  Tornar a la llista

  Des de la llista de perceptors o assegurats, pot realitzar consultes establint criteris de filtratge.Premi "Consultes"En la part superior, a la nova finestra estableixi el/els criteri/us de filtrat i faci clic en "Consultar", se li activarà una nova pestanya a la part inferior anomenada "Consulta" al costat de la pestanya "Apartats" amb la informació segons els criteris establerts.

  Consultas

  Criteris de consulta

  En la llista de declarats s'ha habilitat la columna "Estado"On podrà comprovar els registres correctes i incorrectes per la icona.

  Si ha carregat una declaració anteriorment presentada, a la columna "Presentat el"Es mostrarà la data i hora en què va ser presentat aquest registre, amb la possibilitat de modificar-lo o donar-lo de baixa si fos necessari.

  Estat i Presentat el

  Premi "Validar"Per comprovar si existeixen errors.Si existeixen, apareixerà la descripció de l'error o l'avís i el botó "Anar a l'Error" o "Anar a l'Avís", la qual cosa el dirigirà al camp corresponent.

  validar declaració

  Si prem "Descarregar llistat d'errors" es generarà un fitxer en format XML amb tots els errors detectats, que podrà obrir o guardar a l'equip.

  Descàrrega llistat d'errors

  Si la declaració no conté errors obtindrà el missatge "No existeixen errors".

  No hi ha errors

  A més, si abans de presentar la declaració vol obtenir un esborrany per revisar les dades, disposa de l'eina "Esborrany" per generar un PDF no vàlid per a la seva presentació amb la seva declaració.

  Borrador

  Esborrany de la declaració

  L'opció "Guardar"Permet emmagatzemar les dades complimentades fins aquell moment als servidors de la AEAT, encara que no estigui validat (pot contenir errors o estar incomplet), si ja existeix una declaració guardada anteriorment se sobreescriurà.La recuperació d'aquestes dades es realitza l'accedir novament al formulari web prement "Continuar", una vegada introduït el NIF, si existeix una declaració guardada per a aquest NIF el servidor ho detectarà i li donarà opció a recuperar-la.

  Guardar i carregar

  El formulari té un temps d'espera per inactivitat, li recomanem que guardi la declaració per evitar la pèrdua de dades.

  Mitjançant el botó "Exportar"Podrà generar un fitxer .188.

  Exportar declaració

  El botó "Importar", li permet importar les dades d'un fitxer generat amb el formulari o amb un programa aliè a la AEAT i confeccionat segons el Disseny de registre del model en vigor.

  importar dades

  Premi "Importar" i seleccioni el fitxer.

  Seleccioni el fitxer

  Una vegada seleccionat el fitxer, l'aplicació li oferirà dues possibilitats:

  • A - Esborrar tots els registres de perceptors o assegurats i importar.Amb aquesta opció esborrarà tota la declaració actual i obtindrà una nova declaració amb les dades que hi hagués al fitxer importat.
  • B - Agregar registres de perceptors o assegurats a la declaració actual.D'aquesta manera conservarà la declaració actual i sumarà els nous registres als ja existents.

  Opcions d'importació

  Després de validar i guardar la declaració, podrà presentar-la prement el botó "Firmar i Enviar".

  Firmar i enviar

  Marqui "Així que" i premi "Firmar i Enviar" per continuar amb la presentació.

  Així que Firmar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentacon (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Report de la declaració

  No obstant això, si en presentar la declaració, existeixen uns registres correctes i altres d'erronis, es permetrà presentar només els registres correctes.Si desitja presentar els correctes premi "Si".Posteriorment haurà de tornar a la declaració, corregir els errors i realitzar una nova presentació de la declaració completa, incloent tots els registres:tant els ja presentats com les arracades.

  Premi "Tornar a declaració", comprovarà que s'ha carregat la declaració completa amb tots els registres, tant els correctes com els erronis.

  Tornar a la declaració per corregir els errors

  Corregeixi els registres erronis i, si el desitja, pot donar de baixa registres o d'alta nous registres.Validi la declaració i torni a enviar la declaració completa amb tots els registres, això és, els presentats anteriorment correctes més els modificats i/o els que ha donat d'alta.

  Enllaços d'interès:

  presentació presentar model 188 electrònica telemàtica
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Ajuda tècnica - Cl@ve
 • DNI electrònic
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda