Presentació electrònica del model 188 mitjançant fitxer

 • Per presentar el model 188 "Model 188.Declaració informativa.Retencions i ingressos a compte.Rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa.Resum anual", pot utilitzar l'opció "Presentació 2018 mitjançant fitxer", disponible en Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 188".

  Presentar grans voúmenes model 188

  Es tracta d'una via per a fitxers voluminosos, encara que es permetrà la presentació de declaracions amb qualsevol nombre de registres.

  Una vegada finalitzada la transmissió del fitxer, es mostrarà un resum del resultat de la validació, amb el desglossament de registres correctes i erronis o no identificats. Podrà optar per presentar només els correctes i descarregar un fitxer amb els erronis, per a la seva correcció i posterior presentació com a declaració complementària.

  L'accés al tràmit requereix identificar-se amb certificat electrònic del declarant o d'una persona o entitat autoritzada a realitzar presentacions en nom de tercers:col·laborador social o apoderat, i disposar d'un fitxer confeccionat d'acord al disseny de registre del model.

  Després de la identificació, complimenti el NIF del declarant i verifiqui que en els camps "Model" i "Exercici" estan seleccionats 188 i 2018, respectivament.

  Mitjançant el botó "Recuperar" es mostrarà la informació de l'últim fitxer validat per al mateix NIF, exercici i període.

  Per enviar un nou arxiu premi "Llegir fitxer" i, a continuació "Examinar", per seleccionar l'arxiu.

  Triï model, exercici i escriba el NIF

  Accepti i continuï per localitzar el seu fitxer de presentació.

  Seleccioni el fitxer de presentació

  Durant la transmissió del fitxer al servidor de la AEAT, se li mostrarà al contribuent una barra de progrés tant de la transmissió, com del nombre de registres validats/erronis.

  Una vegada finalitzada la validació, se li mostraria al contribuent un resum del resultat de la validació, que inclou el desglossament de registres correctes i incorrectes.

  Validació del fitxer

  En aquest pas del procés només es valida el fitxer.La presentació podrà realitzar-se en passos posteriors.

  Si la validació és correcta, podrà realitzar la presentació i obtenir el justificant corresponent.Si es detecten errors s'inclourà el desglossament dels registres correctes i erronis i estaran disponibles les opcions "Presentar registres correctes", "Descarregar registres erronis" y "Descarregar missatges d'error".

  Presentar registres correctes

  Seleccioni aquesta opció per presentar únicament els registres correctes.A la següent finestra marqui "Així que" i premi "Firmar i enviar".

  Confirmació de registres presentats

  Obtindrà el rebut de presentació només amb els registres correctes presentats en un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir.El document conté la informació de la presentació:número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, número de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador.

  Els registres erronis que no han quedat presentats s'hauran de corregir posteriorment per a la seva presentació mitjançant declaració complementària.

  Descarregar registres erronis

  Mitjançant aquesta opció podrà descarregar un fitxer de text (ajustat al disseny publicat) amb tots els registres erronis.

  El fitxer descarregat estarà actualitzat per ser coherent amb el núm. de registres inclosos.A més, en el registre de tipus 1 (declarant i resum) ja s'inclourà un núm. identificatiu propi, la marca de complementària i el justificant de la presentació anterior.

  Aquest fitxer és per a la seva correcció i presentació.No conté informació sobre els errors detectats.

  Descarregar missatges d'error

  El fitxer de text descarregat conté el detall dels errors detectats per a cada registre erroni de tipus 2 (Declarats).En cada línia es mostrarà un registre de detall erroni amb el seu missatge d'error corresponent.És necessari moure la barra de desplaçament fins al final de les línies per poder visualitzar els codis i descripcions dels errors.

  Aquest arxiu té un caràcter informatiu.Serà d'utilitat per identificar els errors detectats i procedir a la seva correcció i presentació.

  Fitxer de text amb errors

  Enllaços d'interès:

  Presentació presentar electrònica telemàtica model 188 grans volums
 • Ajuda - Certificats Electrònics