Presentació electrònica del model 188 mitjançant fitxer

 • Per presentar el model 188 "Model 188.Declaració informativa.Retencions i ingressos a compte.Rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa.Resum anual", pot utilitzar l'opció "Presentació 2019 mitjançant fitxer", disponible en Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 188".

  Presentació del model

  Ja que no s'admetrà la presentació de registres amb errors o no identificats, és recomanable no posposar els enviaments i disposar de prou temps per corregir els registres erronis.Així mateix, per evitar errors d'identificació, es recomana depurar prèviament el cens de contribuents de cada empresa mitjançant el servei d'Identificació fiscal a què es pot accedir des del portal de Declaracions Informatives 2019.

  Identificació fiscal

  Identifiqui's amb firma digital (certificat o DNI electrònic) prement "Acceda amb certificat o DNI electrònic" o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN (només persones físiques) introduint el DNI o NIE a la casella.Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que la persona que realitza la presentació estigui autoritzada per presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador o bé per estar apoderat per realitzar aquest tràmit.

  Identificació amb certificat/DNI electrònic o amb Cl@ve PIN

  A més, serà necessari disposar d'un fitxer amb la declaració que transmetrà, amb les dades ajustades al disseny de registre publicat.

  Després de la identificació, complimenti el NIF del declarant i verifiqui que en els camps "Model" i "Exercici" estan seleccionats 188 i 2019, respectivament.

  Seleccioni un fitxer

  Per enviar un arxiu premi "Llegir Fichero" i, a continuació, "Examinar..."per seleccionar l'arxiu.Des de l'opció "Recuperar" pot tornar a carregar l'últim fitxer validat per l'aplicació per a aquest model, exercici i NIF

  Seleccioni el fitxer de presentació

  Verifiqui que les dades són correctes i faci clic en "Validar" per transmetre el fitxer.

  Validar

  Durant la transmissió apareixeran dues barres de progrés informant del percentatge de validació, tant del fitxer com dels registres.

  Transmissió.Progrés

  En finalitzar la transmissió es mostrarà el resum del resultat de la validació.

  En aquest pas del procés només es valida el fitxer.La presentació podrà realitzar-se en passos posteriors.

  Si la validació és correcta, podrà realitzar la presentació i obtenir el justificant corresponent.Si es detecten errors s'inclourà el desglossament dels registres correctes i erronis i estaran disponibles les opcions "Presentar registres correctes, Descarregar registres erronis" i "Descarregar missatges d'error".

  Validació del fitxer

  Presentar registres correctes

  Seleccioni aquesta opció per presentar únicament els registres correctes.A la següent finestra marqui "Així que" i premi "Firmar i Enviar".

  Confirmació de registres presentats

  Obtindrà el rebut de presentació només amb els registres correctes presentats en un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir.El document conté la informació de la presentació:número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, número de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador.

  Els registres erronis que no han quedat presentats s'hauran de corregir posteriorment per a la seva presentació mitjançant declaració complementària.

  Descarregar registres erronis

  Mitjançant aquesta opció podrà descarregar un fitxer de text (ajustat al disseny publicat) amb tots els registres erronis.

  El fitxer descarregat estarà actualitzat per ser coherent amb el núm. de registres inclosos.A més, en el registre de tipus 1 (declarant i resum) ja s'inclourà un núm. identificatiu propi, la marca de complementària i el justificant de la presentació anterior.

  Aquest fitxer és per a la seva correcció i presentació.No conté informació sobre els errors detectats.

  Descarregar missatges d'error

  El fitxer de text descarregat conté el detall dels errors detectats per a cada registre erroni de tipus 2 (Declarats).En cada línia es mostrarà un registre de detall erroni amb el seu missatge d'error corresponent.És necessari moure la barra de desplaçament fins al final de les línies per poder visualitzar els codis i descripcions dels errors.

  Aquest arxiu té un caràcter informatiu.Serà d'utilitat per identificar els errors detectats i procedir a la seva correcció i presentació.

  Fitxer de text amb errors

  Enllaços d'interès:

  Presentació presentar electrònica telemàtica model 188 grans volums
 • Ajuda - Certificats Electrònics