Presentació del model 187 (mitjançant fitxer)

 • Per realitzar la presentació del "Model 187. Declaración Informativa.Accions i participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva i resum anual de retencions i ingressos a compte de IRPF, IS e IRNR en relació amb rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de transmissions o reemborsos d'aquestes accions i participacions i drets de subscripció"Té disponible l'enllaç "Presentació 2018 mitjançant fitxer"En Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 187".

  Accés a TGVI online

  El sistema utilitzat per a l'enviament del fitxer 187 és TGVI en línia, una via de presentació per a fitxers voluminosos, encara que es permetrà també l'enviament de declaracions amb qualsevol nombre de registres. 

  Una vegada finalitzada la transmissió del fitxer, es mostrarà un resum del resultat de la validació, amb el desglossament de registres correctes i erronis o no identificats. Podrà optar per presentar només els correctes i descarregar un fitxer amb els erronis, per a la seva correcció i posterior presentació com a declaració complementària.

  Ja que no s'admetrà la presentació de registres amb errors o no identificats, és recomanable no posposar els enviaments i disposar de prou temps per corregir els registres erronis.Així mateix, per evitar errors d'identificació, es recomana depurar prèviament el cens de contribuents de cada empresa mitjançant el servei d'Identificació fiscal a què es pot accedir des del portal de Declaracions Informatives 2018.

  Servei d'identificació

  L'accés al tràmit requereix identificar-se amb certificat electrònic del declarant o d'una persona o entitat autoritzada a realitzar presentacions en nom de tercers:col·laborador social o apoderat.A més, serà necessari disposar d'un fitxer amb la declaració que transmetrà amb el format ajustat al disseny de registre en vigor.

  Després de la identificació, complimenti el NIF del declarant i verifiqui que en els camps "Model" i "Exercici" estan seleccionats 187 i 2018, respectivament.

  Indicar model, exercici i escriba el NIF

  Per enviar un arxiu premi "Llegir Fichero" i, a continuació, "Examinar..."per seleccionar l'arxiu.Des de l'opció "Recuperar" pot tornar a carregar l'últim fitxer validat per l'aplicació per a aquest model, exercici i NIF

  Seleccioni el fitxer de presentació

  Verifiqui que les dades són correctes i faci clic en "Validar" per transmetre el fitxer.

  Validar

  Durant la transmissió apareixeran dues barres de progrés informant del percentatge de validació, tant del fitxer com dels registres.

  Transmissió.Progrés

  En finalitzar la transmissió es mostrarà el resum del resultat de la validació.

  Nota:En aquest pas del procés només es valida el fitxer.La presentació podrà realitzar-se en passos posteriors.

  Si la validació és correcta, podrà realitzar la presentació i obtenir el justificant corresponent.Si es detecten errors s'inclourà el desglossament dels registres correctes i erronis i estaran disponibles les opcions "Presentar registres correctes, Descarregar registres erronis" i "Descarregar missatges d'error".

  Validació del fitxer

  Presentar registres correctes

  Seleccioni aquesta opció per presentar únicament els registres correctes.A la següent finestra marqui "Així que" i premi "Firmar i Enviar".

  Confirmació de registres presentats

  Obtindrà el rebut de presentació només amb els registres correctes presentats en un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir.El document conté la informació de la presentació:número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, número de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador.

  Els registres erronis que no han quedat presentats s'hauran de corregir posteriorment per a la seva presentació mitjançant declaració complementària.

  Descarregar registres erronis

  Mitjançant aquesta opció podrà descarregar un fitxer de text (ajustat al disseny publicat) amb tots els registres erronis.

  El fitxer descarregat estarà actualitzat per ser coherent amb el núm. de registres inclosos.A més, en el registre de tipus 1 (declarant i resum) ja s'inclourà un núm. identificatiu propi, la marca de complementària i el justificant de la presentació anterior.

  Aquest fitxer és per a la seva correcció i presentació.No conté informació sobre els errors detectats.

  Descarregar missatges d'error

  El fitxer de text descarregat conté el detall dels errors detectats per a cada registre erroni de tipus 2 (Declarats).En cada línia es mostrarà un registre de detall erroni amb el seu missatge d'error corresponent.És necessari moure la barra de desplaçament fins al final de les línies per poder visualitzar els codis i descripcions dels errors.

  Aquest arxiu té un caràcter informatiu.Serà d'utilitat per identificar els errors detectats i procedir a la seva correcció i presentació.

  Enllaços d'interès:

  Presentació presentar electrònica model 187 tgvi online
 • Ajuda - Certificats Electrònics