Presentació en paper del model 130 (predeclaració)

 • Per presentar en paper el model 130 la AEAT facilita un formulari que s'emplena en línia.

  Hi pot accedir des de Seu Electrònica, "tots els tràmits", Impostos i taxes, "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques", "Model 130.IRPF Empresaris i professionals en estimació directa.Pagament fraccionat".També des de "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions, Model 130".

  En l'apartat "Predeclaració" premi "Formulari del model 130 per a la seva presentació (predeclaració).Exercici 2015 i següents".

  enllaç al formulari de predeclaració del model 130

  Empleni les dades obligatòries marcades amb asteriscs:NIF, Cognoms, Nom, Exercici i Període.

  Declarant i Meritació

  Després empleni les dades de la liquidació.Si té dubtes en l'emplenament consulti l'apartat "Informació i Ajuda", en els tràmits del model 130.

  A la part inferior del formulari es troben els botons disponibles al formulari.

  Premi "Validar declaració"Per comprovar si hi ha errors en l'emplenament de la declaració.Es mostrarà la relació d'errors i avisos detectats, als que pot accedir per a la seva correcció des del botó "Anar a l'Error" o "Anar a l'Avís" al costat de la descripció de la fallada.

  Errors

  Si no es detecta cap error en la declaració, a la descripció s'informarà que no hi ha errors.

  No hi ha errors

  El formulari del model 130 també li permet generar el fitxer en format BOE des de l'opció "Exportar" sempre que la declaració s'hagi validat correctament i no existeixin errors.Podrà elegir la ruta en la qual desitja guardar el fitxer que tindrà per nom el NIF del declarant, exercici, període i l'extensió .130.Podrà recuperar la declaració mitjançant l'opció "Importar"En qualsevol moment, si tanca la finestra.

  Exportar declaració amb format BOE

  També podrà importar un fitxer confeccionat amb un altre programa, si s'ajusta al disseny de registre aprovat per al model 130 i publicat en "Ajuda", "Dissenys de RegistreModels del 100 al 199, "130 - Ordre HAP/258/2015 (Exercicis 2019 i següents, actualitzat març 2019)"

  Si el tipus de declaració seleccionada és "A ingressar" podrà incloure, de forma optativa, el compte bancari en el qual desitja que s'efectuï el càrrec.No serà necessari indicar el compte IBAN si sol·licita ajornament o ingrés en efectiu.

  Resultat positiu a ingressar

  Seleccioni "Negativa" de l'apartat "Resultat zero/Sin activitat" si el resultat no és un ingrés.

  Resultat negatiu

  Finalment, si la declaració no conté errors, premi el botó "Generar predeclaració"Situat a la part inferior, després el botó "Continuar".

  Generar predeclaración

  Avisos abans d'obtenir el PDF

  Es generarà el document PDF amb el contingut de la declaració.Podrà guardar el document, imprimir-lo i presentar-lo en paper.

  Tingui en compte que ha d'escriure el NIF a l'exemplar per a l'entitat col·laboradora i firmar-lo manualment.

  Recordi que si té dubtes en matèria tributària ha de trucar al telèfon 901 33 55 33 d'informació tributària o fer la consulta personalment a la seva administració o delegació.

  presentacion presentar paper predeclaracion 130
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda