Presentació electrònica del model 130

 • Per a la presentació telemàtica del model 130 la AEAT facilita un formulari que s'emplena en línia i s'envia directament.

  Pot accedir al formulari des de Seu Electrònica, "tots els tràmits", Impostos i taxes, "Impost sobre la Renda de les Persones FísiquesModel 130.IRPF Empresaris i professionals en estimació directa.Pagament fraccionat"O des de "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions, Model 130".

  Faci clic en l'enllaç "Presentació exercici 2015 i següents" de l'apartat "Presentacions".

  Presentació 2015 i següents

  Identifiqui's amb firma digital (certificat o DNI electrònic) o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN (només persones físiques).El sistema li mostrarà les opcions d'identificació en cas de disposar de certificat electrònic o el portarà directament a la identificació amb Cl@ve PIN si no existeix certificat electrònic.Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que la persona que realitza la presentació estigui autoritzada per presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador o bé per estar apoderat per realitzar aquest tràmit.

  Empleni les dades obligatòries marcades amb asteriscs:NIF, Cognoms, Nom, Exercici i Període.

  Datos identificativos

  Després empleni les dades de la liquidació.Si la declaració és complementària, marqui la casella corresponent i indiqui el número de justificant de la declaració anterior.

  Dades de la liquidació

  Per a dubtes en l'emplenament consulti l'apartat "Informació i Ajuda" situat en els tràmits del model en Seu Electrònica.

  Informació i ajuda

  A la part inferior del formulari es troben els botons disponibles al formulari.Premi "Validar declaració" per comprovar si hi ha errors en l'emplenament de la declaració.Es mostrarà la relació d'errors i avisos detectats, als que pot accedir per a la seva correcció des del botó "Anar a l'Error" o "Anar a l'Avís" al costat de la descripció de la fallada.

  Errors

  Si no es detecta cap error, en la descripció s'informarà que no hi ha errors i podrà presentar la declaració.

  No hi ha errors

  El formulari del model 130 també li permet generar el fitxer en format BOE des de l'opció "Exportar", sempre que la declaració s'hagi validat correctament i no existeixin errors.Podrà elegir la ruta en la qual desitja guardar el fitxer que tindrà per nom el NIF del declarant - exercici - període i l'extensió .130.Podrà recuperar la declaració mitjançant l'opció "Importar" en qualsevol moment si tanca la finestra.

  També podrà importar un fitxer confeccionat amb un altre programa, si s'ajusta al disseny de registre aprovat per al model 130 i publicat en "Ajuda", "Dissenys de Registre", "Modelos del 100 al 199" des del botó "Importar".

  Importar i Exportar declaració

  Si el resultat és a ingressar i no domicilia el pagament haurà d'obtenir primer el NRC i després presentar l'autoliquidació.El NRC és el Número de Referència Complet, un codi de 22 caràcters que faciliten les entitats bancàries i que serveix com a justificant del pagament.

  Des del mateix formulari, al botó "Realitzar pagament (obtenir NRC)" podrà connectar amb la passarel·la de pagament per generar automàticament un NRC amb les dades que conté la declaració.Si ja té un NRC facilitat per la seva entitat bancària el podrà incloure a la casella "Número de Referència NRC".

  Tipus de liquidació a ingressar

  Si domicilia el pagament, marqui la casella "Domiciliació de l'import a ingressar", en aquest cas haurà d'introduir els dígits del seu compte IBAN.

  Domiciliación

  Si opta per alguns dels tipus de reconeixement de deute, després de presentar la declaració, haurà de tramitar el deute des del botó "Tramitar deute" o des de Seu Electrònica, "tots els tràmits", "Recaptació", Ajornament i fraccionament de deutes".

  Finalment premi "Firmar i Enviar", apareixerà una finestra amb la informació de la declaració codificada i les dades del presentador i el declarant.Marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar" per finalitzar la presentació.

  Firmar i enviar

  Confrome, firmar i enviar

  Si tot és correcte, obtindrà el full de resposta en la qual aparegui "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  En els casos en què hi hagi reconeixement de deute, en el full resposta de presentació realitzada amb èxit, es mostrarà un enllaç per fer la presentació de l'ajornament o de la sol·licitud de compensació.Premi "Tramitar deute".A continuació apareixerà el detall de la liquidació amb les dades del deutor i de la clau de liquidació.Haurà de triar entre una de les opcions disponibles:ajornar, compensar o pagar.

  Tramitar deute

  Recordi que si té dubtes en matèria tributària ha de trucar al telèfon 901 33 55 33 d'informació tributària o fer la consulta personalment a la seva administració o delegació.

  Enllaços d'interès:

  presentacion presentar electronica 130
 • Certificat electronico
 • Ajuda tècnica - Cl@u PIN
 • Pagament d'autoliquidacions
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda