Presentació en paper del model 037

 • La presentació en paper del model 037, "Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors", es realitza mitjançant el formulari disponible en la pàgina web. Aquest formulari s'emplena en línia i, prèvia validació pel servidor de l'AEAT, s'obté el PDF de la declaració per imprimir i presentar-ho en les oficines de l'AEAT

  Pot accedir a ell des de l'opció "Presentar i consultar declaracions", dins "Tràmits destacats" de la Seu Electrònica o des de l'apartat "Tots els tràmits", "Censos, NIF i domicili fiscal", "Censos", "Models 036 i 037, Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada". Faci clic sobre l'enllaç per accedir a la relació completa de tràmits.

  Faci clic en "Emplenament, validació i obtenció en PDF per a la seva impressió 037".

  Relació de tràmits del model

  Com indica en l'avís, el model 037 en PDF té caràcter d'esborrany i no té validesa fins que no hagi estat presentat en les oficines de l'AEAT, per tant, la data efectiva de presentació serà la de la seva presentació impresa en l'oficina de l'AEAT

  Aquest esborrany podrà utilitzar-se exclusivament en el termini d'un mes des de la seva validació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat es procedirà a eliminar-lo.

  Al emplenar el model s'han d'utilitzar els caràcters inclosos en la següent llista:

  CARÀCTERTEXTCODI DECIMALCODI HEX.
    Blanco 32 20
  & Ampersand 38 26
  " Comilla 39 27
  ( Pareixen. Drcho. 40 28
  ) Pareixen. Izqdo. 41 29
  , Coma 44 2C
  - Guió 45 2D
  . Punt 46 2E
  / Barra 47 2F
  0-9 Números 48-57 30-39
  , Dos punts 58 3A
  ; Punt i coma 59 3B
  A-Z Lletres 65-90 41-5A
  _ Guió sota 95 5F
  Ç Cedilla 199 C7
  " Doble comilla    

  El caràcter @ també es pot utilitzar en el camp adreça electrònica.

  A la part superior del formulari hi ha els botons i accessos a la resta de les pàgines del formulari.

  Mitjançant el botó "Examinar..." pot importar un fitxer generat amb el formulari o amb un programa extern.

  Premi Examinar

  Si no disposa d'un fitxer amb l'emplenament, ha de consignar la causa o causes que motiven la presentació de la declaració i les pàgines corresponents a la causa o causes marcades prèviament.

  Empleni les pàgines pertinents

  Si prem el botó "GUARDAR" es guardarà un fitxer de tipus NIF037.txt en la carpeta "Baixades" o en la ubicació que estigui predeterminada en el navegador.

  Desar

  Guardar com

  Un cop acabat l'emplenament, l'ha de validar. Requereix tenir instal·lat un visor de documents PDF, per exemple, Adobe Reader. A la part inferior del formulari premi "Validar".

  Si tot és correcte premi Validar

  Es generarà un document PDF (incorporant el nombre de justificant, número de referència, data i hora) amb les fulles del model censal en què s'ha consignat alguna dada. El pot desar a l'ordinador personal i l'ha d'imprimir per presentar-lo a l'administració o delegació corresponent al seu domicili fiscal, acompanyat de la documentació oportuna en cada cas, on es completarà l'enregistrament del model censal.

  Si té dubtes en l'emplenament consulti l'apartat "Informació i ajuda" del model. També al telèfon 901 33 55 33 d'informació tributària o personalment a la seva administració o delegació.