Presentació electrònica del model 037

 • Per a la presentació electrònica del model 037 l'AEAT facilita un formulari per emplenar en línia i enviar directament.

  Pot accedir a ell des de l'opció "Presentar i consultar declaracions", dins "Tràmits destacats" de la Seu Electrònica o des de l'apartat "Tots els tràmits", "Censos, NIF i domicili fiscal", "Censos". Faci clic sobre l'enllaç dels models 036 i 037 per accedir a la relació completa de tràmits.

  Accedeixi a l'enllaç "Emplenament i presentació telemàtica 037" de l'apartat "Presentacions".

  Relació de tràmits del model

  Identifiqui's amb signatura digital (certificat o DNI electrònic) o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@vePIN. Podrà presentar la declaració amb Cl@vePIN sempre que el declarant sigui persona física.

  Tipus d'identificació

  Al emplenar el model s'han d'utilitzar els caràcters inclosos en la següent llista:

  CARÀCTERTEXTCODI DECIMALCODI HEX.
    Blanco 32 20
  & Ampersand 38 26
  " Comilla 39 27
  ( Pareixen. Drcho. 40 28
  ) Pareixen. Izqdo. 41 29
  , Coma 44 2C
  - Guió 45 2D
  . Punt 46 2E
  / Barra 47 2F
  0-9 Números 48-57 30-39
  , Dos punts 58 3A
  ; Punt i coma 59 3B
  A-Z Lletres 65-90 41-5A
  _ Guió sota 95 5F
  Ç Cedilla 199 C7
  " Doble comilla    

  El caràcter @ també es pot utilitzar en el camp adreça electrònica.

  Al principi del formulari disposa de l'opció "Examinar..." si vol importar un fitxer generat amb un programa aliè a l'AEAT Tingui en compte que aquest fitxer ha d'estar construït en text pla (.txt) sense cap tipus de format i que ha d'adequar-se al disseny lògic del model en vigor. Pot trobar el disseny de registre del model 037 per a la presentació electrònica i la resta de requisits a l'apartat "Informació i ajuda" del model.

  Premi Examinar

  El formulari del model 037 permet també guardar la declaració generada amb el nostre formulari per recuperar-la posteriorment (botó "GUARDAR").

  Guardar fitxer

  Si prem "Guardar" es guardarà un fitxer de tipus NIF037.txt en la carpeta "Baixades" o en la ubicació que estigui predeterminada en el navegador.

  Guardar com

  Si té dubtes en l'emplenament consulti l'apartat "Informació i ajuda" del model.

  Informació i ajuda

  Per presentar la declaració faci clic en el botó "Enviar", si la declaració no conté errors, en la següent finestra marqui la casella "Conforme" i premi "Signar i Enviar".

  Si tot és correcte premi Enviar

  Premi Conforme, Signar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta d'un model 037 serà una fulla resposta en què aparegui el text "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" amb un PDF incrustat que conté una primera fulla amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Assegurança de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, en les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Hi ha supòsits en què cal aportar documentació justificativa per tramitar l'opció o causa per la qual es presenta el model 037. En aquests casos, el justificant de presentació que obté el contribuent porta una indicació advertint que la presentació no tindrà efecte fins que s'hagi presentat i comprovat la documentació requerida.

  Per presentar la documentació requerida accedeixi amb certificat electrònic o ClavePIN a través de l'opció "Aportar documentació complementària". Aquesta aplicació permet la transmissió de documents en diversos formats, que aniran vinculats a la declaració mitjançant el número d'expedient o la referència electrònica.

  Aportar documentació

  També podrà realitzar canvis en les dades censals si accedeix amb certificat electrònic o ClavePIN al apartat "Les meves dades censals" de la Seu Electrònica.

  . Les meves dades censals

  Si no disposa de certificat electrònic o Clau PIN, pot accedir a l'opció "Emplenament, validació i obtenció en PDF per a la seva impressió 037" (requereix que un visor de documents PDF, per exemple, Adobe Reader estigui instal·lat). Una vegada hagi emplenat les dades en el formulari, es generarà la declaració en PDF, que podrà imprimir per presentar-la on correspongui juntament amb la documentació necessària.

  Si té dubtes en matèria tributària, truqui al telèfon 901 33 55 33 d'informació tributària o faci la consulta personalment a la seva administració o delegació.

  declaración censal simplificada de alta modificación y baja en el Censo de empresesarios profesionales y retenedores 036