Presentació electrònica del model 036

 • L'enllaç "Emplenament i presentació telemàtica 036" està disponible en la relació de tràmits dels "Models 036 i 037.Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada"

  Tràmits model 036

  Introdueixi el DNI o el NIE a la casella per identificar-se amb Cl@ve PIN o faci clic en "Accedeixi amb certificat o DNI electrònic".

  Accés

  En emplenar el model s'han d'utilitzar els caràcters inclosos en la següent llista:

  CARÀCTERTEXTOCODI DECIMALCODI HEX.
    Blanc 32 20
  & Àmpersand 38 26
  Cometa 39 27
  ( Parin.Drcho. 40 28
  ) Parin.Esq. 41 29
  , Coma 44 2C
  - Guión 45 2D
  . Punt 46 2E
  / Barra 47 2F
  0-9 Números 48-57 30-39
  : Dos punts 58 3A
  ; Punt i coma 59 3B
  A-Z Lletres 65-90 41-5A
  _ Guió baix 95 5F
  Ç Ce trencada 199 C7
  " Doble cometa    

  El caracter @ també es pot utilitzar en el camp email.

  Al principi del formulari disposa de l'opció "Optatiu:Importar dades de fitxer" si desitja importar un fitxer generat amb un programa aliè a la AEAT utilitzant el botó "Examinar".Tingui en compte que aquest fitxer ha d'estar construït en text pla (.txt) sense cap tipus de format i que ha d'adequar-se al disseny lògic del model en vigor i tenint en compte els caràcters inclosos a la taula anterior.En pot trobar el disseny de registre del model 036 per a la presentació electrònica i la resta de requisits en l'apartat "Informació i ajuda" del model.

  Premi examinar

  El formulari del model 036 permet també guardar la declaració generada amb el nostre formulari per recuperar-la posteriorment.Faci clic en "GUARDAR"

  Si tot és correcte premi guardar

  Si pulsa"Guardar" es guardarà un fitxer de tipus NIF036.txt a la carpeta "Descàrregues" o en la ubicació que estigui predeterminada al navegador.

  Guardar arxiu

  Si té dubtes en l'emplenament consulti l'apartat "Informació i Ajuda" del model.

  Informació i Ajuda

  Per presentar la declaració faci clic al botó "Per presentar premi Enviar", si la declaració no conté errors, a la següent finestra marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar".

  Premi Enviar

  Així que Firmar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta d'un model 036 serà un full resposta en el qual aparegui el text "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Existen supuestos en los que será necesaria la aportación de documentación justificativa para tramitar la opción o causa por la que se presenta el modelo 036.En estos casos, el justificante de presentación que obtendrá el contribuyente llevará una indicación advirtiendo que la presentación no surtirá efectos hasta que se haya presentado y comprobado la documentación requerida.

  Per presentar la documentació requerida accedeixi amb certificat electrònic o ClavePIN a través de l'opció "Aportar documentació complementària".Esta aplicación permite la transmisión de documentos en diversos formatos que irán vinculados a la declaración mediante el número de expediente o la referencia electrónica.

  Aportar documentacíón

  També podrà realitzar canvis en les dades censals si accedeix amb certificat electrònic o Clau PIN a l'apartat "Les meves dades censals" de la Seu Electrònica.

  Dades censals des de Seu Electrònica

  Si no disposa de certificat electrònic o ClavePIN, pot accedir a l'opció "Emplenament, validació i obtenció en PDF per a la seva impressió 036" (requereix que un visor de documents PDF, per exemple, Adobe Reader estigui instal·lat).Una vegada que hagi emplenat les dades al formulari, es generarà la declaració en PDF, que podrà imprimir per presentar-la on correspongui juntament amb la documentació necessària.

  declaració censal simplificada d'alta modificació i baixa al Cens d'empresesarios professionals i retenidors 036