Consulta i modificació del domicili fiscal i del domicili de notificacions

 • Des de l'enllaç "Consulta i modificació del domicili fiscal i del domicili de notificacions (Les meves dades censals)" disponible en la relació de tràmits del model 030 en la Seu Electrònica és possible tant consultar el domicili fiscal i de notificacions com modificar-ho si el considera necessari. L'accés a aquest tràmit requereix certificat, DNI electrònic o Cl@vePIN esculli la forma d'accés que es correspongui si escau.

  A continuació li facilitem l'enllaç a la pàgina de tràmits del model 030 en la Seu Electrònica:

  domicilio fiscal ver consultar modificar
 • Model 030. Declaració censal d'alta en el Cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o de variació de dades personals.
 • En la següent pantalla s'hauran carregat les dades identificatives del usuari que ha accedit. Si el certificat està autoritzat a realitzar el tràmit en nom d'un tercer, podrà modificar aquestes dades i comprovar la informació d'altre contribuent. Després faci clic en el botó "Enviar".

  Dades d'accés a consulta de domicili

  A continuació es mostraran les dades identificatives del contribuent i el domicili fiscal i de notificacions que consten en aquest moment.

  Dades existents en cens

  A la part superior es troben les opcions per modificar dades i realitzar consultes. En cas que s'accedeixi a les dades d'un obligat del Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors, apareixerà l'opció "Altres Consultes" per consultar:

  • Activitats Econòmiques: es mostra la relació d'activitats del obligat tributari
  • Situació Tributària: ofereix un resum de la situació tributària en els règims d'IVA, del Impost sobre Societats, del IRPF i del Impost sobre la Renda de No Residents
  • Les meves Obligacions: mostra la relació d'obligacions tributàries periòdiques i el seu estat.

  Altres consultes

  Des de l'opció "Modificació de Dades" podrà accedir a les aplicacions per modificar el domicili fiscal i de notificacions. Mitjançant aquestes opcions el canvi en la base de dades és immediat, a diferència del que passa amb altres tràmits.

  modificació de dades

  El procés de modificació del domicili fiscal permet en una primera pestanya comprovar les dades existents i anar modificant els camps que vulgui corregir. Després de corregir les dades necessàries, premi el botó "Confirmar Modificació".

  Confirmació de dades

  Com confirmació del canvi es mostrarà el justificant del tràmit amb la data i hora de presentació, el CSV de la presentació que li permetrà recuperar el justificant des de la Seu Electrònica i un enllaç directe a visualitzar el justificant.

  Visualització del justificant

  Per a la modificació del domicili a l'efecte de notificacions, se segueix el mateix procediment.

  En funció de la situació del contribuent en el cens, també serà possible modificar unes altres dades censals a més del domicili:

  Altres modificacions censals

  • "Retencions i ingressos a compte " mostra la situació actual del obligat tributari en el cens i permet modificar-la i incorporar la data efectiva d'aquest canvi.
  • "Impost sobre Societats" mostra la situació censal del obligat tributari relativa a aquest impost, li permet modificar dades i incorporar la data efectiva del canvi.
  • "Impost sobre el valor afegit" mostra la situació actual respecte a aquest impost, en particular la relativa a la informació sobre obligacions i als règims aplicables a les activitats econòmiques que desenvolupa. A més, permet modificar la seva situació (alta, variació o baixa) i incorporar la data efectiva del canvi.
  • "Relatius a les Activitats Econòmiques" mostra la informació relativa a les activitats econòmiques que desenvolupa actualment l'obligat tributari i enllaços per donar d'alta tant noves activitats com a locals.

  El recordem que si no disposa de certificat electrònic, DNIi o Cl@vePINpuede consultar o sol·licitar el canvi de domicili trucant al telèfon 901 200 345 o presentant el model 030 directament en l'oficina de l'Agència Tributària que li correspongui pel seu domicili fiscal en el moment de la presentació o enviar l'imprès per correu certificat a aquesta direcció.

  Enllaços d'interès:

  domicilio fiscal ver consultar modificar
 • ayuda información 030
  Informació - Model 030
 • Baixada del model Document PDF  (426 kB)