Comprobación de un NIF de terceros a efectos censales

 • El servei Comprovació d'un NIF de tercers a efectes censals, disponible en la relació de tràmits del "Model 030.Cens d'obligats tributaris-Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals", facilita la depuració de les dades identificatives dels contribuents inclosos en una declaració abans de realitzar la seva presentació.

  Tràmits model 030

  Li recordem que el tràmit requereix identificació mitjançant certificat electrònic o DNIi per la qual cosa ha d'assegurar-se d'utilitzar un navegador en el que tingui instal·lada la seva firma digital en efectuar la consulta.

  Pot fer aquesta consulta a la nostra base de dades de tres formes:consultar un sol NIF, consultar una llista d'alguns NIF o fer una consulta mitjançant un fitxer CSV (amb un màxim de 10.000 registres) d'una llista de NIF.

  Consulta múltiple

  Seleccioni "Consulta múltiple" i introdueixi un NIF per línia seguint l'esquema NIF;Apellidos i nom en el cas que es tracti d'una persona física o NIF;Razón Social en el cas que es tracti d'una persona jurídica.Haurà de separar el NIF dels Cognoms i nom/Raó social pel signe ";" punt i coma.Premi "Consultar".

  Marqui consulta múltiple

  La resposta a aquesta consulta és el mateix llistat amb aquestes diferents claus en el cas de persones físiques:

  • IDENTIFICAT:Si el contribuent s'identifica amb les dades identificatives aportades.Es tornen les dades de cognoms i nom associats al NIF.
  • NO IDENTIFICAT-SIMILAR:Si el contribuent no s'identifica amb les dades identificatives aportades per diferències menors en els cognoms i nom.Es tornen les dades de cognoms i nom associats al NIF.
  • NO IDENTIFICAT:Si el contribuent no s'identifica amb les dades identificatives aportades.Es tornen les dades de NIF i cognoms i nom aportats.

  Resposta amb les dades identificades i no identificades

  La resposta a aquesta consulta en el cas de persones jurídiques és:

  • IDENTIFICAT:Si el contribuent s'identifica amb el NIF aportat.Es torna el NIF actual i la seva raó social.
  • NO IDENTIFICAT:Si el contribuent no s'identifica amb el NIF aportat.Es tornen les dades aportades.
  • IDENTIFICAT-BAIXA.Si el contribuent s'identifica amb el NIF aportat, i està en estat baixa.Es torna el NIF actual i la seva raó social.
  • IDENTIFICAT-REVOCAT.Si el contribuent s'identifica amb el NIF aportat i està en estat baixa per revocació del NIF Es torna el NIF actual i la seva raó social.

  Estat baixa al cens

  estat al cens revocat

  Consulta múltiple important un fitxer CSV

  Prèviament haurà elaborat un fitxer amb els NIF a consultar seguint l'esquema NIF;Cognoms i nom/Raó Social, amb un NIF per línia, en format .txt.Si el fitxer està elaborat amb el programa Excel l'haurà de guardar en format CSV (delimitat per comes) el límit són 10.000 registres.

  Fitxer elaborat amb un programa extern

  Triï l'opció CSV delimitat per comes

  Seleccioni "Consulta múltiple important un fitxer CSV"I premi "Examinar".

  Marqui consulta múltiple amb CSV

  Busqui l'arxiu .csv o .txt i premi "Obrir".

  Seleccioni el fitxer i premi obrir

  Una vegada llegit el fitxer, a la finestra inferior apareixerà la informació que conté, si es troben caràcters no llegibles faci clic en l'enllaç "premi aquí" per corregir-los.A continuació faci clic en "Continuar".

  Fitxer llegit.pulse aquí

  La resposta és un fitxer amb el nom "Resultat" i l'extensió .csv.Si prem "Guardar", el fitxer es guarda per defecte al seu disc local a la carpeta cridada "AEAT" encara que podrà guardar-lo en una altra ruta o obrir-lo directament.

  Obrir o guardar el fitxer de resposta

  La resposta a aquesta consulta és el fitxer Excel amb aquesta informació a les diferents columnes de l'arxiu:

  • IDENTIFICAT:Si el contribuent s'identifica amb les dades identificatives aportades.Es tornen les dades de cognoms i nom associats al NIF.
  • NO IDENTIFICAT-NIF:Si el contribuent no s'identifica amb les dades identificatives aportades per diferències menors en els cognoms i nom.Es tornen les dades de cognoms i nom associats al NIF.
  • NO NIF:Si el contribuent no s'identifica amb les dades identificatives aportades.Es tornen les dades de NIF i cognoms i nom aportats.

  Apareix el fitxer de resposta d'identificació

  La resposta a aquesta consulta en el cas de persones jurídiques és:

  • NIF:Si el contribuent s'identifica amb el NIF aportat.Es torna el NIF actual i la seva raó social.
  • NO NIF:Si el contribuent no s'identifica amb el NIF aportat.Es tornen les dades aportades.
  • IDENTIFICAT-NIF Si el contribuent s'identifica amb el NIF aportat, i està en estat baixa.Es torna el NIF actual i la seva raó social.
  • IDENTIFICAT-NIF Si el contribuent s'identifica amb el NIF aportat i està en estat baixa per revocació del NIF Es torna el NIF actual i la seva raó social.

  Consulta unitària

  Seleccioni "Consulta unitària" i introdueixi el NIF que vol comprovar, els cognoms i nom, per aquest ordre, si és una persona física.En el cas de persones jurídiques no és necessari que introdueixi la raó social.Faci clic en "Consultar".

  Marcar consulta unitària

  A continuació es mostrarà el NIF i el missatge confirmant l'existència del AEAT al cens.

  Resultat de la consulta sol·licitada

  En el cas que les dades introduïdes en el camp de cognoms no siguin completament correctes però se superi el percentatge mínim de coincidències, el sistema tornarà el missatge:"La persona consultada no ha estat identificada amb el nom aportat, però existeix similitud amb el nom registrat en el cens de la AEAT"I les dades completes del cens.

  Tingui en compte que per poder realitzar tràmits a través de la pàgina web de la AEAT és necessari estar censat com a contribuent i, quan sigui necessari identificar-se, consignar les dades tal com consten al cens.Si no està censat i no consta a les bases de dades de la DNI, haurà de presentar un model 030, "Declaració censal d'alta al Cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o de variació de dades personals," en el cas de persona física.Imprimeixi el formulari per lliurar-lo en la seva Administració o Delegació.

  No obstant això, si disposa de certificat electrònic o DNIi, és possible realitzar l'alta on-line al Cens d'Obligats Tributaris quan en accedir a un tràmit que requereixi certificat electrònic, es detecti que no està censat.

  Enllaços d'interès:

  identificat comprovar cens contribuent
 • ajuda informació 030
  Informació - Model 030
 • Baixada del model    (426 kB)
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda