Gestió d'ajornaments i fraccionaments

 • A través de la gestió d'ajornaments és possible accedir a la situació, terminis i acords (si n'hi ha) dels mateixos.Dins de Seu Electrònica, situat en "Tràmits destacats" es troba l'opció "Ajornament i fraccionament de deutes"Des d'on podrà dur a terme la gestió.

  Accés a gestió d'ajornaments

  Depenent de l'estat en el qual es trobi la sol·licitud d'ajornament podrà enviar un requeriment, veure l'acord que informa de la concessió o denegació del mateix, accedir a la carta de pagament, al pagament mateix i conèixer si la sol·licitud s'ha donat per finalitzada.

  Per accedir és necessari identificar-se amb el certificat electrònic de l'obligat tributari.És possible filtrar la recerca de sol·licituds d'ajornament mitjançant el codi de sol·licitud i/o la data de presentació.

  Apareixen totes les sol·licituds d'ajornament de l'obligat al pagament que estan en situació que el formulari pugui ser presentat per internet.

  Triï la sol·licitud

  En cas de tenir diversos ajornaments per a un titular, es mostra el llistat amb tots ells.

  Els possibles estats de la sol·licitud d'ajornament són:

  • Sol·licitud en tràmit.Aquest estat significa que es troba pendent de diferents comprovacions.També es mostra "Sol·licitud en tràmit" si s'ha emès ja un acord però no ha estat notificat.
  • Veure acord.En aquest cas hi ha dues possibles opcions:
   1. Denegació.Acord finalitzat per denegació.En la "Resolució" s'inclou la carta de pagament (model 010).
   2. Concessió.Permet generar cartes de pagament des de l'aplicació (barra superior).
  • Sol·licitud finalitzada.
  • Sol·licitud finalitzada per anul·lació.
  • Sol·licitud finalitzada per desistiment.
  • Sol·licitud finalitzada per arxiu.

  Per consultar més informació sobre la sol·licitud d'ajornament s'ha de fer clic en el núm. de sol·licitud.

  A continuació es mostra el "Detall de la sol·licitud" que permet veure:

  • Consulta detallada de la situació de tramitació de l'ajornament.
  • Consulta dels terminis concedits.
  • Consulta de l'acord d'ajornament.
  • Pagament de terminis.

  En funció de l'estat en què es trobi la sol·licitud, es mostraran dues opcions a la barra superior:"Gestió de domicilis" i "Gestió de Domiciliacions".

  Triar l'opció de gestió

  Gestió de Domiciliacions, permet canviar el número de compte de la domiciliació.

  Gestió de domiciliació

  Per donar d'alta un altre domicili existeix l'opció "Alta de Domicili", que aquest troba a la part inferior de l'esmentada pantalla.

  Alta de domiciliació

  Aquelles sol·licituds per a les quals s'ha emès i consta notificat ja un acord, en fer clic en el número d'acord, es mostren altres opcions disponibles que depenen del resultat de l'acord:

  • Acord concedit:permet, almenys, "Veure resolució" i "Pagar".
  • Acord denegat:permet "Ver resolució" i "Gestió de domicilis".La resolució inclou carta de pagament (010) per realitzar l'ingrés.

  Detall de l'acord

  És important tenir en compte que des de "Gestió d'ajornaments com obligat tributari / Representant" només és possible generar cartes de pagament per a aquelles sol·licituds en les quals ja s'hagi emès i notificat un acord de concessió de l'ajornament.

  No és possible consultar les cartes de pagament generades anteriorment.

  Apareixerà un resum sobre l'emissió de la carta de pago.Es necessari emplenar la data en la qual es desitja fer el pagament.A continuació premi "Acceptar".

  Apareixerà una relació de terminis;localitzi el termini en qüestió i accedeixi a "Pagar".

  A continuació, es mostra la informació relacionada a la carta de pagament i les opcions per generar el document PDF o fer el pagament per internet.

  Informació de carta de pagament

  Recordi que la consulta dels ajornaments presentats es pot realitzar o bé en nom propi o bé com a representant (apoderat al tràmit GENERALLEY58 o a l'específic RB01011).Com a col·laborador social sense apoderament no és possible consultar l'ajornament presentat.

  Gestió ajornament ajornar fraccionament fraccionar deute obligat representant