Missatges:"Error en la comprovació de NRC.Error 3018..."NRC erroni"

 • Aquest error pot produir-se en firmar i enviar una declaració amb resultat a ingressar i es deu a què el NRC és erroni o no es correspon amb les dades declarades:

  Mensaje de error

  Detallem a continuació les possibles causes i solucions

  Ha complimentat erròniament el NRC facilitat per l'entitat financera.

  Comprovi si ha traslladat correctament al formulari el NRC facilitat pel seu banc o caixa.

  El NRC consta de 22 caràcters alfanumèrics i, generalment, els tres primers coincideixen amb el número de model a qui correspon l'ingrés (exemple:303…)

  Les dades emplenades en la declaració no coincideixen exactament amb els del pagament.

  Realitzi la consulta del pagament realitzat i asseguri's de què les dades (NIF, model, import, exercici i període) són correctes i idèntics als consignats en la declaració.

  Presti especial atenció al període, ja que és habitual confondre els períodes trimestrals (1T, 2T, 3T i 4T) amb els mensuals (01:gener, 02:febrer, 03:març, 04:abril, etc).

  Comprovi també que l'import pagat coincideix exactament amb el declarat (una diferència d'1 cèntim invalidarà el NRC) i revisi la resta de dades relacionades per detectar possibles errors.

  Si ha realitzat l'ingrés a través de la passarel·la de pagaments de la AEAT, pot recuperar el justificant de l'operació des de l'opció "Autoliquidacions.Consulta d'un pagament anterior" (per càrrec en compte o amb targeta, segons correspongui) en Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Pagament d'impostos".

  Consulta pagament realitzat.Trámites

  Obtenció NRC

  Per aquesta via podrà comprovar tant el NRC assignat com les dades del pagament.Si observa algun error en aquestes dades, contacti directament amb la seva entitat bancària i sol·liciti l'anul·lació del NRC erroni, així com la generació d'un nou NRC correcte per poder realitzar la presentació.

  L'entitat financera ha generat erròniament el NRC

  Sol·liciti igualment l'anul·lació del NRC a la mateixa entitat.

  Nota: tingui en compte que l'anul·lació d'un NRC exigeix personar-se en l'oficina del banc o caixa en el menor temps possible.Altrament, serà necessària la presentació d'una sol·licitud de "Devolució d'ingressos indeguts".

  Enllaços d'interès:

  NRC erroni error correcte pagament
 • Què és un NRC?
 • anul·lació NRC 576 696
  Com anul·lar un NRC
 • Devolució d'ingressos indeguts
 • nrc renda 100 101
  Informació sobre NRC per al model 100 (Renda)
 • Informació sobre signatura digital (certificat o DNIe) i sistema Cl@ve PIN