Pagament d'autoliquidacions (obtenció d'un NRC)

 • Les declaracions i autoliquidacions exigides per la normativa tributària que suposin un ingrés, i per a què no s'hagi seleccionat com a forma de pagament la domiciliació bancària, necessiten per a la seva correcta recepció per l'Agència Tributària un NRC (Número de Referència Complet), codi que genera l'Entitat Col·laboradora que ha gestionat el cobrament i que identifica l'ingrés tributari realitzat.

  La Seu Electrònica ofereix la possibilitat d'obtenir un NRC a través de la seva passarel·la de pagament mitjançant càrrec en compte o amb càrrec en targeta.

  Per realitzar el pagament mitjançant càrrec en compte cal disposar de certificat o DNI electrònic o estar registrat en el sistema la identificació Cl@ve PIN encara que cal tenir en compte que els models de declaració que no admeten la presentació amb Cl@ve PIN tampoc no permeten el pagament amb aquest sistema d'identificació. El pagament de les diferents autoliquidacions amb Cl@ve PIN s'anirà habilitant progressivament.

  D'altra banda, el pagament amb targeta només està habilitat amb certificat o DNI electrònic.

  Un altre requisit indispensable és tenir fons dipositats en entitats financeres que ostentin la condició de col·laboradores en la recaptació dels tributs i ofereixin als seus clients el servei de cobrament a través d'Internet. Pot consultar la llista d'Entitats Bancàries adherides a aquest conveni de col·laboració, en funció de la forma de pagament seleccionada (càrrec en compte o targeta), en l'enllaç "Llista d'Entitats Bancàries Adherides", dins del portal "Ajuda" i en l'apartat "Pagament d'impostos".

  pago pagar autoliquidaciones NRC
 • Com realitzar el pagament d'autoliquidacions

  1. Una vegada no la declaració amb resultat a ingressar que vol presentar electrònicament, i conegut per tant l'import del deute, accedeixi a l'opció de pagament "Autoliquidacions" del apartat "Pagament d'impostos" de la Seu Electrònica i esculli la forma de pagament empresari mitjançant càrrec en compte o targeta). Tingui en compte que ha d'operar amb una Entitat Col·laboradora adherida al sistema.

  pago pagar autoliquidaciones NRC
 • Ruta d'accés a tràmits Autoliquidacions, pagament per compte o targeta

  Altra alternativa per obtenir el NRC és enllaçar amb la passarel·la de pagament utilitzant el botó "Realitzar pagament (Obtenir NRC)" que s'habilitarà en el formulari o programa per a la presentació de la declaració al seleccionar la forma de pagament que suposi un ingrés, ja sigui parcial o total.

  1. Tot seguit se sol·licitarà la identificació amb la forma d'accés: certificat electrònic o Cl@ve PIN. Triï el model que va a presentar de la llista de models disponibles en el desplegable. Després faci clic "Accepta les dades i continua".

   Indiqui el Model que cal pagar Acceptar dades i continuar

  2. Introdueixi les dades en el formulari i faci clic al botó "Envia". Comprovi que les dades introduïdes són correctes, ja que un cop efectuat l'ingrés no podrà anul·lar-lo per Internet. Al prémer "Enviar" apareixerà un avís indicant que, una vegada que hagi obtingut el NRC tindrà continuar amb la presentació de la corresponent declaració.

   sol·licitudImatge d'avís

  3. A continuació es mostra una finestra amb les dades codificades de la informació que s'enviarà. Marqui la casella "Conforme" i faci clic a "Envia" per confirmar el pagament.

   Imatge de conforme

  4. Si tot és correcte podrà veure en pantalla el NRC o Número de Referència Complet assignat. Es tracta d'un codi de 22 caràcters que faciliten les Entitats Col·laboradores com a justificant del pagament per a presentacions a través d'internet. En aquesta pàgina disposa de 3 opcions:

   • "Imprimir Justificant de Pagament": visualitzarà el rebut del càrrec en compte amb un resum de les dades del pagament.

   • "Gravar NRC": grava el NRC generat en el fitxer NRCtxt que es troba ubicat en C:\aeat.

   • "Realitzar Declaració": mitjançant aquesta opció enllaçarà amb el tràmit de la Seu per a què ha obtingut el NRC per finalitzar la presentació.

    Imatge de rebut justificant

  Recordi que si no disposa de certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN té altres alternatives per obtenir el L'el

  • Acudir a una oficina de la seva Entitat Bancària i facilitar tots les dades relatives a l'autoliquidació. No necessita aportar cap model, només les dades que s'utilitzen per a la generació del NRC i que són els mateixos que se li sol·liciten per fer el pagament a través de la pàgina web de l'AEAT (model, exercici, període, NIF declarant, cognom i import exacte del ingrés).
  • Mitjançant el servei de banca electrònica si l'Entitat Bancària li ofereix aquesta possibilitat.

  Si està realitzant el pagament per a altra persona tingui en compte que per poder obtenir el NRC a través de la passarel·la de pagaments de l'AEAT han de coincidir el titular del certificat i el titular del compte com ordenants del pagament, però el NIF que es faciliti a l'Entitat Col·laboradora ( obtenir el NRC serà sempre el del declarant o obligat tributari.

  Pagament en nom de tercers des del compte de titularitat de l'obligat tributari

  Per a les operacions de pagament mitjançant càrrec en compte, des de l'entrada en vigor de la Resolució de 3 de juny de 2009, és possible realitzar el pagament a través de la pàgina web de l'AEAT en un compte de titularitat del obligat i que l'ordre de càrrec sigui realitzada per una persona diferent d'aquest.

  Si vol fer el pagament en nom d'un tercer utilitzant el compte bancari del titular de la declaració (obligat al pagament), com a ordenant ha d'estar apoderat per l'obligat a fer aquesta operació.

  El registre d'aquest apoderament es pot fer a través d'Internet sempre que el poderdant (que ha de ser l'obligat tributari) disposi de certificat electrònic i sigui persona física. L'apoderament concret per realitzar aquest tipus de tràmits és PAGOAPODECCC - Pagament mitjançant càrrec en compte, que s'inclou dins del apartat "Altres tràmits específics" en la "Relació de tràmits habilitats per a l'apoderament", en "Registre d'apoderaments", Informació", "Àmbit i extensió".

  pago pagar autoliquidaciones NRC
 • Per realitzar el pagament en nom d'un tercer haurà de marcar en el formulari la casella "Pagament amb apoderament en el compte del obligat", just sota de les dades de l'Entitat Financera.

  Enllaços d'interès:

  pago pagar autoliquidaciones NRC
 • Ajuda per al pagament d'impostos i autoliquidacions per Internet
 • Informació sobre signatura digital (certificat o DNIe) i sistema Cl@ve PIN