Pago de autoliquidaciones (obtención de un NRC)

 • Les declaracions i autoliquidacions exigides per la normativa tributària que suposin un ingrés, i per a les quals no s'hagi seleccionat com a forma de pagament la domiciliació bancària, necessiten per a la seva correcta recepció per l'Agència Tributària un NRC (Número de referència complet), codi que genera l'Entitat Col·laboradora que ha gestionat el cobrament i que identifica l'ingrés tributari realitzat.

  La Seu Electrònica ofereix la possibilitat d'obtenir un NRC a través de la seva passarel·la de pagament mitjançant càrrec en compte o amb càrrec en targeta.

  Per realitzar el pagament és necessari disposar de certificat o DNI electrònic o estar registrat en el sistema d'identificació Cl@ve PIN

  Otro requisito indispensable será tener fondos depositados en entidades financieras que ostenten la condición de Colaboradoras en la recaudación de los tributos y ofrezcan a sus clientes el servicio de cobro a través de internet.Pot consultar el llistat d'Entitats Bancàries adherides a aquest conveni de col·laboració, en funció de la forma de pagament seleccionada (càrrec en compte o targeta), en l'enllaç "Ver Entitats adherides i horaris de servei".

  Actualment no està permès el pagament d'impostos mitjançant aquesta via per a comptes mancomunats.Aquest tipus de comptes han d'obtenir el NRC directament en l'EEFF.

  Abans d'accedir al formulari del pagament és recomanable desactivar el bloquejador d'elements emergents, ja que això pot impedir que obtingui de forma correcta el justificant del pagament (recordi tornar a marcar-lo quan hagi acabat el tràmit).

  • A Internet Explorer, accedeixi a "Herramientas" a la barra de menú (si no la té activada premi la tecla F10), "Opcions d'Internet", "Privacitat" i desmarqui "Activar el bloquejador d'elements emergents".
  • A Google Chrome, accedeixi a "Personalitza i controla Google Chrome (o la icona de tres punts verticals), "Configuració avançada", "Privacitat i seguretat", "Configuració del lloc web", "Finestres Emergents i redireccionis".
  • A Mozilla Firefox, accedeixi a "Eines" o icona de tres ratlles, "Opcions", "Privacitat i Seguretat", "Permisos" i desmarqui "Bloquejar finestres emergents".
  • En Safari, accedeixi a "Preferencias", "Llocs Web", marqui "Finestres Emergents" i desactivi el bloqueig per als llocs web per a la pàgina de l'AEAT (si ho prefereix pot desactivar-lo de forma general al botó de la cantonada inferior dreta).

  Com realitzar el pagament d'autoliquidacions

  1. Una vegada confeccionada la declaració amb resultat a ingressar que desitja presentar electrònicament, i conegut per tant l'import del deute, accedeixi a l'opció de pagament "Autoliquidaciones"De l'apartat "Pagament d'Impostos" de la Seu Electrònica i triï la forma de pagament (mitjançant càrrec en compte o targeta).Tenga en cuenta que deberá operar con una Entidad Colaboradora adherida al sistema.

   Pagament d'impostos.Tràmits

   Seleccioni el tipus d'accés per identificar-se

   Selecció del tipus d'accés

   Una altra alternativa per obtenir el NRC és enllaçar amb la passarel·la de pagament utilitzant el botó "Realitzar pagament (Obtenir NRC)" que s'habilitarà al formulari o programa per a la presentació de la declaració en seleccionar la forma de pagament que suposi un ingrés, ja sigui parcial o total.

  2. Seleccioni el model, les dades identificatives i econòmiques.Si ha seleccionat amb càrrec en compte com a forma de pagament, haurà d'aportar el codi IBAN en el qual es efecturá el càrrec i, si ha seleccionat com a forma de pagament, amb targeta haurà de seleccionar l'entitat emissora i introduir les dades de la targeta.Després, premi "Acceptar dades i Continuar"

   Seleccionar modelo

   Acceptar dades i continuar

  3. Es mostrarà un resum de les dades introduïdes, comprovi que les dades siguin correctes ja que una vegada realitzat l'ingrés no podrà anul·lar-lo per internet.Si és correcte premi el botó "Continuar".

   Formulario de solicitud

   Pagament amb targeta

  4. A continuación se mostrará una ventana con los datos codificados de la información que se va a enviar.Marqui la casella "Així que" i faci clic en "Enviar" per confirmar el pagament.

   Així que, firmar i enviar

  5. Si tot és correcte podrà veure en pantalla el NRC assignat.Se trata de un código de 22 caracteres que facilitan las Entidades Colaboradoras como justificante del pago para presentaciones a través de internet.En està pàgina disposarà de 2 opcions:

   • "Imprimir Justificant de pagament":visualizará el recibo del cargo en cuenta con un resumen de los datos del pago.

   • "Realitzar Declaració":mitjançant aquesta opció enllaçarà amb el tràmit de la Seu per al que ha obtingut el NRC per finalitzar la presentació.

    Pagament realitzat i obtenció de NRC

    Rebut de pagament realitzat

  Recordi que si no disposa de certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve PIN té altres alternatives per obtenir el NRC:

  • Acudir a una oficina de la seva Entitat Bancària i facilitar totes les dades relatives a l'autoliquidació.No necessita aportar cap model, només les dades que s'utilitzen per a la generació del NRC i que són els mateixos que se li sol·liciten per fer el pagament a través de la pàgina web de la AEAT (model, exercici, període, NIF declarant, cognom i import exacte de l'ingrés).

  • Mitjançant el servei de banca electrònica si l'Entitat Bancària li ofereix aquesta possibilitat.

  Si està realitzant el pagament per a una altra persona tingui en compte que per poder obtenir el NRC a través de la passarel·la de pagaments de la AEAT han de coincidir el titular del certificat i el titular del compte com a ordenants del pagament, però el NIF que es faciliti a l'Entitat Col·laboradora per obtenir el NRC serà sempre el del declarant o obligat tributari.

  Pago en nombre de terceros desde la cuenta de titularidad del obligado tributario

  Per a les operacions de pagament mitjançant càrrec en compte, des de l'entrada en vigor de la Resolució de 3 de juny de 2009, és possible realitzar el pagament a través de la pàgina web de la AEAT en un compte de titularitat de l'obligat i que l'ordre de deute sigui realitzada per una persona diferent d'aquest.

  Si está realizando el pago en nombre de un tercero utilizando la cuenta bancaria del titular de la declaración (obligado al pago), Ud. como ordenante debe estar apoderado por el obligado a realizar esta operación.

  El registro de este apoderamiento puede realizarse a través de internet siempre que el poderdante (que deberá ser el obligado tributario) disponga de certificado electrónico y sea persona física.L'apoderament concret per realitzar aquest tipus de tràmits és PAGOAPODECCC - Pagament mitjançant càrrec en compte, que s'inclou dins de l'apartat "Altres tràmits específics" en la "Relació de tràmits habilitats per a l'apoderament", en "Registro de apoderamientos" Informació", Àmbit i extensió, "Quins tràmits es poden apoderar per internet?".

  Per realitzar el pagament en nom d'un tercer haurà de marcar al formulari la casella "Pagament amb apoderament en el compte de l'obligat", just sota de les dades de l'Entitat Financera.

  Enllaços d'interès:

  pagament pagar autoliquidacions NRC
 • Ayuda para el pago de impuestos y autoliquidaciones por Internet
 • Informació sobre signatura digital (certificat o DNIe) i sistema Cl@ve PIN
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda