Consulta de domiciliaciones para colaboradores

  1. Consulta de domiciliacions
  2. Consulta d'enviament d'ordre de domiciliació a entitat de crèdit
  3. Rectificar compte de domiciliació
  4. Revocar domiciliació
  5. Rehabilitar domiciliació

  Els col·laboradors socials poden consultar i gestionar aquelles domiciliacions que hagin presentat en nom de tercers accedint amb certificat o DNI electrònic al tràmit “Domiciliacions.Consulta, revocació, rehabilitació o rectificació del compte de domiciliació per a col·laboradors”, dins de “pagament d'impostos”“Domiciliacions”.

  Trámite consulta domiciliacions col·laboradors

  Nota:per accedir en nom propi existeix l'opció Consulta, revocació, rehabilitació o rectificació del compte de domiciliació”, l'accés del qual també admet identificació amb Cl@ve PIN i amb referència.

  A continuació, detallem les diferents operacions que poden realitzar-se des del tràmit per a col·laboradors.

  1.Consulta de domiciliacions

  Després d'identificar-se, a la següent finestra es mostraran les dades identificatives del col·laborador i, en la part superior dreta, l'enllaç al Calendari de venciments”, que enllaça amb el “Calendari del contribuent” perquè pugui comprovar els terminis de domiciliació dels diferents models.

  Per localitzar una domiciliació i accedir al detall i serveis disponibles complimenti almenys els filtres de recerca obligatoris NIF” (del titular de la domiciliació) y Exercici fiscal” (opcionalment ompli el “Model”, o el “Període”) i premi “Buscar”.

  Consulta per a col·laboradors

  Mitjançant el desplegable "Situació" podrà consultar tots els venciments de domiciliacions seleccionant "Totes" o filtrar per "No complertes".

  Totes o No complertes

  Es mostrarà la relació de domiciliacions existents que coincideixin amb els filtres establerts i la informació de cada registre s'ordenarà en columnes (Model, Període, Justificant, Import, IBAN, etc).

  Utilitzi el desplegable Mostrar/ocultar columnes” perquè es mostri únicament la informació que desitgi.

  A la columna “Situació” podrà veure l'estat de tramitació de la domiciliació, que determina les accions possibles (rectificació, revocació o rehabilitació).

  Per accedir al detall de l'expedient i a les accions disponibles, faci clic en el número de justificant.

  Llistat expedients

  2.Consulta d'enviament d'ordre de domiciliació a entitat de crèdit

  Si l'ordre de domiciliació ha estat ja enviada a la seva entitat bancària, a la columna “situació” es mostrarà el missatge “Enviada a entitat col·laboradora”.

  Per obtenir el justificant faci clic en el número d'expedient i accedeixi al detall.

  Enviada a entitat col·laboradora

  A la següent finestra accedeixi a l'enllaç “Diligència (PDF)”.

  Veure diligència

  Obtindrà un document PDF amb totes les dades de la domiciliació.A l'apartat “Resultat de la consulta” queda constància que l'ordre de domiciliació ha estat transmesa per la AEAT i s'ha rebut per part de l'entitat financera.

  Justificante

  3.Rectificar compte de domiciliació

  Si la situació de la domiciliació és “Activa”, dins del termini de domiciliació i és possible rectificar el ANAVEN. Per a això faci clic en el número d'expedient i, a la següent finestra, accedeixi a l'enllaç “Rectificar ANAVEN..

  Situació activa

  Enllaç

  A continuació, consigni el ANAVEN. del nou compte en el qual desitja que s'efectuï la domiciliació i premi el botó "Acceptar".

  Rectificar ANAVEN

  Accepti per Confirmar

  Finalment, revisi les dades introduïdes i faci clic en "Firmar i Enviar".

  Verificar dades, firmar i enviar

  Al final del procés es mostrarà el missatge "La seva domiciliació ha estat rectificada".A més, es visualitzarà el compte anterior i el nou compte per a la domiciliació, així com un avís perquè es comprovi que el compte és correcta i que el contribuent és el titular de la mateixa, ja que de cap altra manera l'entitat financera no admetrà la domiciliació.

  Justificant de modificació

  4.Revocar domiciliació

  Pot revocar la domiciliació si decideix realitzar el pagament per una altra via, sempre que sigui dins del termini de domiciliació del model (situació "Activa").

  En aquest cas accedeixi a l'expedient i faci clic en l'enllaç "Revocar".

  Revocar domiciliació

  Es mostraran llavors les dues opcions per regularitzar la situació:

  • "Efectuar el pagament": si no disposa encara de NRC que substitueixi a la domiciliació, faci clic en “Obtener NRC per accedir a la passarel·la de pagaments

  Efectuar el pagament (NRC)

  • "Sol·licitar reconeixement de deute": (amb compensació, amb ajornament amb domiciliació en compte, amb impossibilitat de pagament).

  Reconeixement de dubte

  Si opta pel reconeixement de deute, al final del procés obtindrà un resguard amb la clau de liquidació corresponent per gestionar el deute.

  Tramitar deute

  Pot fer clic en “Tramitació deute” i gestionar-la en aquell moment o tramitar-la posteriorment des de l'apartat “Recaptació” de la Seu electrònica, accedint a “Ajornaments i fraccionaments”, “Sol·licitud d'ajornament i fraccionament del pagament de deutes”, “Presentar sol·licitud” (per sol·licitar ajornament) o a “Compensacions i extinció mitjançant deduccions”, “Compensacions.Compensació a instància”, “Presentació de sol·licituds de compensació” (per sol·licitar compensació).

  5.Rehabilitar domiciliació

  Si decideix desfer la revocació, pot optar per rehabilitar la domiciliació.Aquesta opció només estarà disponible en domiciliacions en situació “Anul·lada” i dins del termini de domiciliació.

  Quan s'accedeix al detall es pot veure, entre d'altres, el motiu pel qual es va anul·lar la declaració i qui va realitzar aquest moviment.

  Rehabilitar domiciliació

  Després d'accedir a l'enllaç “Rehabilitar” es mostrarà la següent advertència:

  Advertència

  És a dir, si l'anul·lació prèvia es va realitzar mitjançant pagament amb NRC, llavors no ha de rehabilitar la domiciliació, ja que llavors es realitzaria un doble càrrec.

  Si l'anul·lació es va realitzar mitjançant reconeixement de deute, tingui en compte que l'esmentat deute continua actiu i ha d'anul·lar-se si desitja rehabilitar la domiciliació.En aquest cas contacti amb la seva Dependència Regional de Recaptació per regularitzar la situació.

  Enlaces de interés:

  consultar domiciliacions col·laboradors pagament imposats venciments calendari
 • Calendari del contribuent