Consulta, revocació, rehabilitació o rectificació del compte de domiciliació

 • Aquest tràmit està habilitat per gestionar les domiciliacions en nom propi i permet la identificació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN o número de referència, si bé la identificació amb referència només habilita la gestió de les domiciliacions dels models 100 i 102 (primer i segon termini de IRPF).

  A més, existeix una alternativa de consulta exclusiva per a col·laboradors socials des de l'opció "Consulta, revocació, rehabilitació o rectificació del compte de domiciliació per a col·laboradors", l'accés del qual requereix certificat o DNI electrònic.

  A continuació, detallem els diferents tràmits que pot realitzar des de l'apartat "Domiciliacions - Consulta, revocació, rehabilitació o rectificació del compte de domiciliació":

  1. Consulta de domiciliacions
  2. Consulta d'enviament d'ordre de domiciliació a entitat de crèdit
  3. Rectificar compte de domiciliació
  4. Revocar domiciliació
  5. Rehabilitar domiciliació

  1.Consulta de domiciliacions

  Després d'identificar-se, a la següent finestra es mostraran les dades identificatives del titular i, en la part superior dreta, l'enllaç al "Calendari de venciments", que enllaça amb el "Calendari del Contribuent" perquè pugui comprovar els terminis de domiciliació dels diferents models.

  Per localitzar una domiciliació i accedir al detall i serveis disponibles, empleni almenys els filtres de recerca obligatoris "NIF" y "Exercici fiscal" (opcionalment ompli "Model", "Període" o "Situació") i premi "Buscar".

  Calendari de venciments / Buscar

  Es mostrarà la relació de domiciliacions existents que coincideixin amb els filtres establerts i la informació de cada registre s'ordenarà en columnes (Model, Període, Justificant, Import, IBAN, etc.).

  Pot utilitzar el desplegable "Mostrar/ocultar columnes" perquè es mostrin únicament aquelles que desitgi.

  A la columna "Situació" es mostrarà l'estat de tramitació de la domiciliació, que determina les accions possibles (rectificació, revocació o rehabilitació).

  Per accedir al detall de l'expedient i a les accions disponibles, faci clic en el número de justificant.

  Llistat expedients

  2.Consulta d'enviament d'ordre de domiciliació a entitat de crèdit

  Si l'ordre de domiciliació ja ha estat enviada a la seva entitat bancària, a la columna "Situació" es mostrarà el missatge "Enviada a Entitat Col·laboradora.

  Per obtenir el justificant faci clic en el número d'expedient i accedeixi al detall.

  Enviada a entitat col·laboradora

  A la següent finestra accedeixi a l'enllaç "Diligència (PDF)".

  Veure diligència

  Obtindrà un document PDF amb totes les dades de la domiciliació.En l'apartat "Resultat de la consulta" queda constància que l'ordre de domiciliació ha estat transmesa per la AEAT i s'ha rebut per part de l'entitat financera.

  Justificant

  Si la domiciliació correspon al pagament d'un ajornament concedit, utilitzi el servei específic "Domiciliacions.Consulta d'enviament d'ordre de domiciliacions a entitat de crèdit", que trobarà en la relació de tràmits d'"Ajornament i fraccionament de deutes"

  3.Rectificar compte de domiciliació

  Si la situació de la domiciliació és "Activa" és dins del termini de domiciliació i és possible rectificar el IBAN.Per a això faci clic en el número d'expedient i, a la següent finestra, accedeixi a l'enllaç "Rectificar IBAN".

  Situació activa

  Enllaç

  A continuació, consigni el IBAN del nou compte en el qual desitja que s'efectuï la domiciliació i premi el botó "Acceptar".

  Rectificar IBAN

  Accepti per Confirmar

  Finalment, revisi les dades introduïdes i faci clic en "Firmar i Enviar".

  Verificar dades, firmar i enviar

  Al final del procés es mostrarà el missatge "La seva domiciliació ha estat rectificada".A més, es visualitzarà el compte anterior i la nova per a la domiciliació, així com un avís perquè es comprovi que el compte és correcta i que el contribuent és el titular de la mateixa, ja que de cap altra manera l'entitat financera no admetrà la domiciliació.

  Justificant de modificació

  4.Revocar domiciliació

  Pot revocar la domiciliació si decideix realitzar el pagament per una altra via, sempre que sigui dins del termini de domiciliació del model (situació "Activa").

  En aquest cas accedeixi a l'expedient i faci clic en l'enllaç "Revocar".

  Revocar domiciliació

  Es mostraran llavors les dues opcions per regularitzar la situació:

  • "Efectuar el pagament":si no disposa encara de NRC que substitueixi a la domiciliació, faci clic en "Obtener NRC" per accedir a la passarel·la de pagaments.

   Efectuar el pagament (NRC)

  • "Sol·licitar reconeixement de deute":amb compensació, amb ajornament amb domiciliació en compte, amb impossibilitat de pagament.

   Reconeixement de dubte

  Si opta pel reconeixement de deute, al final del procés obtindrà un resguard amb la clau de liquidació corresponent per gestionar el deute.

  Tramitar deute

  Pot fer clic en "Tramitació deute" i gestionar-la en aquell moment o tramitar-la posteriorment des de l'apartat "Recaptació" de la Seu Electrònica.Per sol·licitar l'ajornament, entri en l'opció "Ajornaments i fraccionaments", "Sol·licitud d'ajornament i fraccionament del pagament de deutes", "Presentar sol·licitud", mentre que si desitja sol·licitar a compensació, ha d'accedir a "Compensacions i extinció mitjançant deduccions", "Compensacions.Compensació a instància", "Presentació de sol·licituds de compensació".

  5.Rehabilitar domiciliació

  Si decideix desfer la revocació, pot optar per rehabilitar la domiciliació.Aquesta opció només estarà disponible en domiciliacions en situació "Anul·lada" i dins del termini de domiciliació.

  Quan s'accedeix al detall es pot veure, entre d'altres, el motiu pel qual es va anul·lar la declaració i qui va realitzar aquest moviment.

  Rehabilitar domiciliació

  Després d'accedir a l'enllaç "Rehabilitar" es mostrarà la següent advertència:

  Advertència

  És a dir, si l'anul·lació prèvia es va realitzar mitjançant pagament amb NRC, llavors no ha de rehabilitar la domiciliació, ja que llavors es duplicaria el pagament.

  Si l'anul·lació es va realitzar mitjançant reconeixement de deute, tingui en compte que l'esmentat deute continua actiu i ha d'anul·lar-se si desitja rehabilitar la domiciliació.En aquest cas contacti amb la seva Dependència Regional de Recaptació per regularitzar la situació.

  anul·lar anul·lació domiciliació domiciliada rectificar rectificació modificar modificació compte bancària pagament
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda