Com anul·lar un NRC

 • L'anul·lació d'un NRC s'ha de sol·licitar de forma presencial en una oficina de l'entitat financera amb la qual s'ha realitzat l'operació, tret que la mateixa entitat ofereixi altres vies.

  Per facilitar la localització i anul·lació del NRC per part del banc o caixa, aporti totes les dades associades al pagament (NIF, model, exercici, període i import) i el propi NRC.

  Si no disposa de tota la informació, l'entitat hauria de poder localitzar-lo amb l'ajuda del contribuent revisant els moviments del seu compte.

  Si va realitzar l'ingrés a través de la passarel·la de pagaments de la AEAT i desitja recuperar el justificant de l'operació amb el NRC assignat i les dades associades, pot fer-ho des de les opcions "Consulta d'un pagament anterior..." (d'autoliquidacions, liquidacions / deutes o taxes, segons correspongui) disponibles en Seu Electrònica, "Pagament d'impostos"

  El normal és que l'anul·lació d'un NRC es realitzi si aquest no s'ha arribat a utilitzar en una presentació, en cas contrari és recomanable que contacti amb la seva unitat de recaptació per verificar els passos a seguir.

  Models 576 i 696

  Per poder anul·lar un NRC corresponent als models 576 i 696 és necessari, addicionalment, presentar davant de l'entitat financera el resguard de sol·licitud d'anul·lació prèviament generat per la AEAT

  L'esmentat resguard pot obtenir-se per internet accedint amb firma digital (certificat o DNI electrònic) a Seu Electrònica, "Pagament d'Impostos", "d'altres", "D'altres - Anul·lació de NRC's (models 576, 696)".

  Anul·lació de NRCs

  Al formulari de sol·licitud complimenti el NRC que desitja anul·lar i la resta de les dades requerides.Premi "Enviar" per generar el document que autoritza de forma expressa la immediata anul·lació del NRC indegudament generat.

  Formulari anul·lació NRC (Models 576, 696)

  Una vegada obtingut el resguard per aquesta via (o directament en l'Administració o Delegació corresponent), l'obligat l'haurà de lliurar en l'entitat col·laboradora perquè aquesta pugui procedir a l'anul·lació del NRC i a la devolució de l'import corresponent.

  També pot comprovar si el NRC ha estat anul·lat a través de l'opció "Comprovació d'una anul·lació de NRC".

  Comprovació anul·lació NRC (Models 576, 696)

  El reembors d'una anul·lació hauria de ser immediat, encara que segons l'entitat pot tardar un dos dies hàbils a reflectir-se en el compte.

  Terminis per a l'anul·lació del NRC

  La data en què es va generar el NRC és fonamental perquè es pugui sol·licitar a la EEFF l'anul·lació del mateix.Només pot realitzar-se l'anul·lació d'un NRC durant la mateixa quinzena recaptatòria en què es va pagar o fins a l'endemà al seu acabament.

  La quinzena recaptatòria comprèn dos cicles: un n'inclou des del dia 5 del mes en curs i fins al dia 20 del mateix mes.El següent des del dia 20 del mes en curs i fins al dia 5 del següent (i així successivament).No importa si es tracta de mesos de 28, 29, 30 o 31 dies.Les quinzenes recaptatòries no tenen necessàriament quinze dies.

  Les EE.FF tenen l'obligació d'anul·lar els NRC quan se'ls sol·licita degudament en aquests terminis.

  Alternatives a l'anul·lació

  Si no fos possible anul·lar el NRC per part de l'entitat financera, serà necessària la presentació d'una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts davant de la AEAT

  Aquesta sol·licitud pot ser tramitada a la Seu Electrònica de la AEAT si disposa de firma digital (certificat o DNI electrònic) o Cl@ve PIN, des de "Recursos, reclamacions, altres procediments de revisió i suspensions”, "Procediments especials de revisió”,Devolució d'ingressos indeguts".

  Sol·licitud devolució ingressos indeguts

  No podem assegurar el termini de reembors, això depèn del temps necessari per a la tramitació, de si AEAT sol·licita informació addicional i de què s'accepti la sol·licitud i s'autoritzi el reembors de l'import.

  També podrà presentar la sol·licitud en paper si ho prefereix o no disposa de certificat/DNI electrònic ni Cl@ve PIN.Per a això empleni i imprimeixi el formulari corresponent de l'apartat "Formularis per a Trámites davant de l'Agència Tributària disponible en l'apartat "Models i formularis".

  Si té dubtes respecte a l'emplenament o elecció del formulari adequat pot contactar amb el 901 33 55 33 o 91 554 87 70 d'Informació Tributària o consultar personalment en la seva Administració o Delegació.

  Enllaços d'interès:

  anul·lació NRC 576 "anul·lació de nrcs (model 576)"
 • Què és un NRC?
 • comprobacion anul·lació NRC justificant
  Comprovació d'una anul·lació de NRC i obtenció del justificant
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda