Presentació electrònica del model 791 de Representant duaner amb certificat o amb Cl@ve PIN

 • La sol·licitud d'inscripció per participar en les proves d'aptitud de la convocatòria de representant duaner s'efectua mitjançant la presentació del model 791, per via electrònica.Pot accedir a la presentació d'instàncies amb certificat electrònic, DNIi o amb Cl@ve PIN, a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària.

  Els interessats hauran d'accedir a la Seu Electrònica, a l'apartat "tots els tràmits", "Procediments no tributaris", "Proves d'aptitud del Representant Duaner".Faci clic en el procediment "Model 791.Representant duaner:Presentació sol·licitud d'admissió a les proves" i accedeixi a "Presentació d'instàncies representant duaner" dels tràmits habilitats.

  Presentació d'instàncies

  Abans d'accedir a la presentació, li recomanem que revisi els requisits tècnics per realitzar tràmits a la Seu Electrònica disponible en el següent enllaç:

  Presentació proves aptitud Representant duaner
 • Requisits tècnics per fer tràmits a la Seu Electrònica
 • Utilitzi l'enllaç "Proves d'aptitud per a la capacitació com a representant duaner" per accedir a les diferents opcions de presentació i pagament i al formulari.Empleni els camps que requereixin text o utilitzi els desplegables a les caselles que en disposin.Ha de tenir en compte que pot realitzar tots els canvis que siguin necessaris però, una vegada gravada la sol·licitud, ja no podrà fer cap modificació a la sol·licitud a través d'internet.

  enllaci presentació instància representant duaner

  Li recomanem que comprovi al seu navegador que les barres d'eines que pogués tenir instal·lades (Yahoo, Google, MSN...)no estan bloquejant els elements emergents dins de la pàgina de l'Agència Tributària.Si el desitja, pot eliminar aquest tipus de barres bloquejadores des de "Tauler de Control", "Agregar o treure programes" o "Programes", "Desinstal·lar un programa".

  Si està utilitzant Internet Explorer, comprovi també si existeix l'opció "Eines", "Bloquejador d'elements emergents" i si és així asseguri's que es troba desactivada.

  Les consultes sobre el desenvolupament del procés es podran realitzar a través del correu electrònic pruebasaptitud.rep.adu.@correo.aeat.es.Tingui en compte que aquest correu mai no tindrà la consideració de Registre Telemàtic.

  Presentació electrònica del model 791 amb Cl@ve PIN

  La presentació del model 791 sense certificat electrònic es farà mitjançant el sistema de firma Cl@ve PIN, que requereix un registre previ com a usuari, aprovat per resolució de 17 de novembre de 2011 de la presidència de la AEAT pel que s'aproven els sistemes d'identificació i autenticació diferents de la signatura electrònica avançada per relacionar-se electrònicament amb la AEAT

  Triï el tipus d'accés "Amb Cl@ve PIN".Si no està registrat en Cl@ve PIN pot trobar informació en "Enllaços d'interès" al final d'aquesta pàgina.Indiqui el seu DNI o NIE i esculli l'opció per obtenir el PIN, bé mitjançant l'app o mitjançant SMS utilitzant el navegador.

  Amb Cl@ve PIN

  sol·licitar PIN

  Autenticació amb PIN en representant duaner

  Una vegada identificat amb Cl@ve PIN, disposarà de dues opcions, una amb pagament telemàtic i una altra sense pagament telemàtic.

   opcions presentació representant duaner amb Cl@ve PIN

  • Amb pagament telemàtic

   Pot presentar el model 791 i efectuar el pagament de la corresponent si és titular d'un compte obert en una entitat col·laboradora en la gestió recaptatòria que aparegui en la relació d'entitats adherides al pagament de taxes, entitat que generarà el número de referència complet (NRC) que s'enviarà al terminal de l'interessat i aquest el transmetrà juntament amb les altres dades de la sol·licitud a la AEAT, la qual tornarà el model 791 complimentat.

   Quan hagi finalitzat l'emplenament del formulari, si és necessari abonar taxes, ompli l'apartat "Codi Compte Client (CCC)" amb el compte bancari i faci clic en el botó "Pagament de Taxes".Si està exempt de pagament, premi el botó "Firmar i enviar" (n'apareix quan l'import és zero).D'aquesta manera, s'accedeix a la passarel·la de pagament per completar les dades per a l'obtenció del NRC.

   presentació instància amb pagament

   Després d'efectuar el pagament, la instància haurà quedat gravada podent imprimir el PDF del justificant de la seva presentació si punxa en "Obtener resguard".

   El resguard de la sol·licitud constarà d'una còpia que tindrà imprès un nombre de registre i de justificant, així com la data de la seva presentació.A més, si desitja recuperar el justificant de sol·licitud o comprovar si la presentació de la instal·lació s'ha realitzat correctament disposa de dues opcions de consulta, "Consulta Pagament/Sol·licitud".

  • Sense pagament telemàtic

   Una vegada que s'obtingui la corresponent clau concertada amb accés al programa d'enregistrament de sol·licituds telemàtiques amb Cl@ve PIN, podrà accedir al formulari, i una vegada complimentat faci clic en "Firmar i Enviar" perquè la seva sol·licitud quedi gravada.Si realitza la impressió de la pantalla sense haver gravat la sol·licitud, aquesta no quedarà registrada en no haver estat enviades aquestes dades.

   Presentació instància sense pagament

   Si l'enregistrament s'ha realitzat correctament, es procedirà al seu registre electrònic i apareixerà un missatge de confirmació amb l'enllaç "Obtener resguard" des del que podrà imprimir el PDF del resguard, el qual constarà de tres exemplars de la sol·licitud (un exemplar per a l'interessat, per a l'Administració i per a l'Entitat Col·laboradora).Els exemplars de la sol·licitud tindran un nombre únic de justificant i número de registre i indicaran la data de la seva presentació.

   Una vegada obtingut l'esmentat model s'haurà de presentar aquest i realitzar el pagament de la taxa, tret que el seu import fos zero per algun supòsit d'exempció, mitjançant personació en entitat col·laboradora per a l'ingrés dels drets d'examen i l'oportuna validació dels exemplars per a l'Administració i per als interessats.

   Les sol·licituds telemàtiques s'entendran presentades una vegada efectuada la seva validació, en el seu cas, per l'entitat col·laboradora.

  Presentació electrònica del model 791 amb certificat

  També pot presentar el model 791 i efectuar el pagament de la corresponent taxa a través la Seu Electrònica si disposa de certificat electrònic i és titular d'un compte obert en una entitat col·laboradora en la gestió recaptatòria que aparegui en la relació d'entitats adherides al pagament de taxes.L'entitat col·laboradora generarà el NRC. (número de referència complet) que s'enviarà al terminal de l'interessat i aquest el transmetrà juntament amb les altres dades de la sol·licitud a la AEAT, la qual tornarà el model 791 complimentat.

  Si no disposa de certificat electrònic pot trobar informació sobre com obtenir-lo en "Enllaços d'interès" al final d'aquest document.Premi "Amb certificat electrònic d'identificació o DNI electrònic".

  Con certificado electrónico

  Quan hagi finalitzat l'emplenament del formulari, si és necessari abonar taxes, ompli l'apartat "Codi Compte Client (CCC)" amb el compte bancari i faci clic en el botó "Pagament de Taxes".Si està exempt de pagament, premi el botó "Firmar i Enviar" que n'apareix quan l'import és zero.

  presentació instància amb pagament

  Després d'efectuar el pagament, la instància haurà quedat gravada podent imprimir el PDF del justificant de la seva presentació si punxa en "Obtener resguard".

  El resguard de la sol·licitud constarà d'una còpia que tindrà imprès un nombre de registre i de justificant, així com la data de la seva presentació.A més, si desitja recuperar el justificant de sol·licitud o comprovar si la presentació de la instal·lació s'ha realitzat correctament disposa de dues opcions de consulta, "Consulta Pagament/Sol·licitud".

  Tingui en compte que el pagament de la taxa requereix tenir el complement Java instal·lat i actualitzat pel que haurà d'utilitzar com a navegador Internet Explorer o versions de Google Chrome o Mozilla Firefox antigues que suportessin el plugin de java.Si necessita qualsevol informació referent a la descàrrega, instal·lació i/o comprovació de la Màquina Virtual de Java revisi l'apartat "Enllaços d'interès", al final d'aquesta pàgina.

  Presentació de documentació

  Sense perjudici de la presentació de la sol·licitud, haurà de presentar la documentació justificativa que es preveu en l'apartat 5.6 de la Resolució de la convocatòria de les proves.

  Aquesta presentació s'haurà de realitzar, segons les instruccions de la base 5 de l'esmentada Resolució a través d'"Aportar documentació complementària".

  Aportar documentació complementària al tràmit

  Enllaços d'interès:

  Presentació proves aptitud Representant duaner
 • Ajuda tècnica - Cl@ve
 • Portal Cl@veNova finestra
 • Informació i passos per obtenir un certificat electrònic
 • Ajuda tècnica - Màquina Virtual Java