Alta de poder per a tràmits tributaris

Pot donar d'alta un poder per a tràmits tributaris acreditant-se per alguna d'aquestes 3 vies:

  1. Poder atorgat mitjançant compareixença personal en les Delegacions i Administracions de l'Agència i en el cas de persones jurídiques o entitats mancades de personalitat jurídica a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, mitjançant compareixença del representant legal de l'entitat o de qui ostenti prou poder per atorgar els apoderaments.

  2. Poder atorgat mitjançant document públic o document privat amb firma notarialment legitimada presentat davant de l'Agència Tributària.

  3. Poder atorgat per internet mitjançant l'ús d'algun dels sistemes d'identificació i autenticació previstos a l'article 13 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Apoderament a través de la Seu Electrònica de la AEAT

L'apoderament atorgat a través de la pàgina web permet que qualsevol obligat tributari pugui apoderar a un tercer (persona física o jurídica), perquè realitzi per internet, en el seu nom, qualsevol dels tràmits i actuacions en matèria tributària que es trobin habilitats mitjançant apoderament amb el seu propi certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve PIN.

Els tràmits disponibles per a l'apoderament a través d'internet, tant específics com generals, poden consultar-se en la "Relació de tràmits habilitats per a l'apoderament", dins del portal "Col·laboradors", en "Registre d'apoderaments", "Informació", Àmbit i extensió, "¿Quins tràmits es poden apoderar per internet?".

Per donar d'alta el poder per a tràmits tributaris en la pàgina web accedeixi a "Alta de poder per a tràmits tributaris", dins de Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Apoderar i atorgar representació",Apoderament per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet"I identifiqui's amb certificat, DNI electrònic o Cl@ve PIN.

Tràmits apoderament

Consulti l'avís de la part superior:"Tenga en compte que si hagués atorgat un apoderament per rebre notificacions d'un tràmit específic, per a aquest tràmit concret les notificacions es dirigiran al destinatari del document i a l'apoderat específicament designat, no rebent la notificació l'apoderat en el tràmit general."

Aviso

Apoderament general

Faci clic en "Alta de poder general per a tràmits tributaris".

Apoderament general

Empleni el camp NIF/CIF de l'apoderat, seleccioni el o els codis dels tràmits:"GENERALLEY58", "GENERALDATPE" i "GENERALNOT" i indiqui la data de final de l'autorització.Si la data no s'emplena es considera que el termini d'autorització és il·limitat.Marqui la casella d'autorització i premi "Firmar i Enviar".

formulari alta

Marqui la casella "Així que" i faci clic en "Firmar i Enviar" per completar l'apoderament.

Així que, firmar i enviar

A la finestra de resposta s'informarà de les dades del poderdant, l'apoderat, la relació d'apoderaments donats d'alta i el CSV (Codi Segur de Verificació) que podrà acarar en l'apartat "Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació"En Seu Electrònica, "Tràmits destacats".

Justificant alta apoderament

Apoderament específic

Faci clic en "Alta de poder per a tràmits tributaris específics".

Apoderament específic

Empleni el camp NIF/CIF de l'apoderat, indiqui la data de final de l'autorització (si la data no s'emplena es considera que el termini d'autorització és il·limitat) i seleccioni el o els codis dels tràmits per als quals s'atorga el poder.

Els tràmits específics apareixen organitzats per categories.Disposa d'un cercador per localitzar fàcilment el tràmit.i pot també Para desplegar les subcategories faci clic en el signe "+" de la carpeta corresponent.Pot seleccionar una categoria completa o una subcategoria específica.Premi "Acceptar".

Formulari alta poder específic

Es mostraran els tràmits per als quals ha atorgat l'apoderament, marqui la casella d'autorització i premi "Firmar i Enviar".

Confirmació poder específic

Marqui la casella "Així que" i faci clic en "Firmar i Enviar" per completar l'apoderament.

Així que, firmar i enviar

A la finestra de resposta es registraran les dades del poderdant i apoderat, la relació d'apoderaments donats d'alta, i els codis CSV (tant el general de la resposta com els específics de cada apoderament) que podrà acarar en l'apartat "Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació"En Seu Electrònica, "Tràmits destacats".

Justificant poder específic

Recordi:

Enllaços d'interès: