Alta i gestió en el cens de col·laboradors socials

 • Poden actuar com col·laboradors socials tant les entitats que en el marc de la col·laboració social en l'aplicació dels tributs tinguin subscrit a aquest efecte un acord amb l'Agència Tributària, com els professionals que exerceixin la seva activitat professional en l'àmbit de la gestió tributària i estiguin associats o col·legiats en entitats que tinguin signat un acord de col·laboració social que el permeti.

  A més de pertànyer a un col·legi o associació professional amb acord signat amb l'Agència Tributària que el permeti, haurà de subscriure un document individualitzat d'adhesió al acord. També cal que l'entitat que ha subscrit l'acord de col·laboració l'hagi inclòs en la relació d'associats o col·legiats que comuniquen a l'Agència Tributària periòdicament.

  Tant les persones físiques com les persones jurídiques poden donar-se d'alta com col·laboradors, utilitzant l'enllaç "Alta i gestió en el cens de col·laboradors socials", disponible en la relació de tràmits de "Col·laboració Social" en la Seu electrònica.

  Des del dia 10 de gener de 2019 la col·laboració social evoluciona amb el model de Col·laboració Social Delegada, que permet als col·laboradors socials (entitats privades i professionals de la gestió tributària) gestionar empleats (delegats) a través d'aquesta mateixa opció de la Seu Electrònica, perquè aquests puguin realitzar a través d'Internet amb els seus certificats electrònics propis tràmits de tercers.

  Alta nova com col·laborador social

  Una vegada identificat amb el certificat, es carregaran les dades del titular del certificat. Premi "D'acord".

  acceptar dades identificatives del col·laborador social

  A continuació, introdueixi les dades identificatives del col·laborador marcats amb un asterisc: telèfon de contacte i adreça de correu electrònic. A més haurà de seleccionar les associacions o col·legis a què pertany i a del qual acord vol adherir-se com col·laborador social.

  Amb la nova aplicació, es mostrarà l'apartat "Dades col·laboradors delegats" perquè pugui donar d'alta empleats com delegats per realitzar presentacions i consultes. Faci clic en el botó "Afegir".

  dades de contacte del col·laborador

  En la finestra "Manteniment Delegats" haurà de proporcionar les dades del empleat marcats amb asterisc. Durant el període transitori en què convisquin ambdós models de Col·laboració Social, es disposarà del botó "Restringit" per activar la característica de restringit a un delegat de manera que si accedeix a una aplicació que encara no estigui adaptada, el comportament sigui el mateix que el del col·laborador social restringit. Premi "Alta" per gravar les dades del delegat.

  afegir dades de delegats

  alta col·laborador delegat marca restringit

  Una vegada emplenats tots les dades del col·laborador per a la seva alta, faci clic en el botó D'acord "".

  confirmar dades del alta

  El següent pas serà l'acceptació del document individualitzat d'adhesió al acord de col·laboració de l'AEAT juntament amb les condicions d'utilització. Consulti la informació, marqui la casella "Conforme" i premi el botó "Signar i enviar".

  Acord d'adhesió

  Conforme i firma i enviar

  Una vegada que s'ha donat d'alta es mostrarà la pàgina d'avís on es pot visualitzar i baixar els justificants del alta en el cens de col·laboradors socials. Per accedir al document faci clic en la icona d'Adobe.

  Justificant alta

  Si posteriorment necessita donar d'alta més delegats, accedeixi novament a l'opció "Alta i gestió en el cens de col·laboradors socials" per facilitar les dades de nous autoritzats pel Col·laborador Social. Una vegada realitzada la gestió es mostrarà un avís indicant que el procediment s'alta s'ha efectuat correctament.

  Confirmació d'alta de més delegats

  Accés a l'aplicació de col·laboradors socials restringits

  En aquells casos en què ja s'estigués donat d'alta com col·laborador social amb certificats restringits, per a la presentació exclusiva a nom de tercers, al accedir a "Alta i gestió en el cens de col·laboradors socials", es mostraran tant les dades dels representant del règim anterior com els delegats de la Col·laboració Social Delegada que s'hagin afegit posteriorment.

  A aquests col·laboradors restringits se'ls ofereix la possibilitat de migrar-se al nou règim de Col·laboració Social Delegada, prement el botó "Canvi de règim " encara que recomanem que durant 2019, que és el període de transició, segueixin utilitzant els certificats de representant de persona jurídica i donant d'alta a nous col·laboradors assignant la propietat de restringit fins que es vagin adaptant totes les aplicacions. 

  col·laborador social restringit canvi de règim

  Gestió de col·laboradors socials restringits

  Des d'aquesta mateixa opció es podrà tant afegir nous col·laboradors delegats com donar-los de baixa.

  Per donar d'alta un nou col·laborador delegat, premi el botó "Afegir" en l'apartat "Dades col·laboradors delegats". En la finestra "Manteniment Delegats", proporcioni les dades del col·laborador, marqui la casella "Restringit" si vol que funcioni com un col·laborador social restringit en aplicacions no adaptades i premi el botó "Alta".

  alta col·laborador delegat marca restringit

  Per editar les dades d'aquest delegat o donar-ho de baixa, faci clic en el NIF del delegat. En la finestra "Manteniment Delegats", modifiqui les dades que consideri necessaris i premi "Actualitzar" o faci clic en "Baixa" per revocar la col·laboració social delegada d'aquest empleat.

  accedir al detall del col·laborador delegat

  Baixa d'un col·laborador delegat

  Si el canvi es realitza correctament es mostrarà el corresponent avís de confirmació.

  Confirmació d'alta de més delegats

  colaboración social colaboradores delegada alta gestión