Alta i gestió al cens de col·laboradors socials

 • Poden actuar com col·laboradors socials tant les entitats que en el marc de la col·laboració social en l'aplicació dels tributs tinguin subscrit a tal efecte un acord amb l'Agència Tributària, com els professionals que exerceixin la seva activitat professional en l'àmbit de la gestió tributària i estiguin associats o col·legiats en entitats que tinguin firmat un acord de col·laboració social que ho permeti.

  A més de pertànyer a una escola o associació professional amb acord firmat amb l'Agència Tributària que ho permeti, haurà de subscriure un document individualitzat d'adhesió a l'acord.També és necessari que l'entitat que ha subscrit l'acord de col·laboració l'hagi inclòs en la relació d'associats o col·legiats que comuniquen a l'Agència Tributària periòdicament.

  Tant les persones físiques com les persones jurídiques poden donar-se d'alta com col·laboradors, utilitzant l'enllaç "Alta i gestió al cens de col·laboradors socials", disponible en la relació de tràmits de "Col·laboració social"A la Seu electrònica.

  Des del dia 10 de gener de 2019 la col·laboració social evoluciona amb el model de Col·laboració Social Delegada, que permet als col·laboradors socials (entitats privades i professionals de la gestió tributària) gestionar empleats (delegats) a través d'aquesta mateixa opció de la Seu Electrònica, perquè aquests puguin, amb els seus propis certificats electrònics, realitzar tràmits de tercers.

  Alta nova com a col·laborador social

  Una vegada identificat amb el certificat, es carregaran les dades del titular del mateix.Premi "Acceptar".

  acceptar dades identificatives del col·laborador social

  A continuació, introdueixi les dades identificatives del col·laborador marcades amb un asterisc:telèfon de contacte i adreça electrònica.A més haurà de seleccionar les associacions o escoles a les quals pertany i a l'acord de les quals vol adherir-se com a col·laborador social.

  Amb la nova aplicació, es mostrarà l'apartat "Dades col·laboradores delegades" perquè pugui donar d'alta empleats com delegats per realitzar presentacions i consultes.Faci clic al botó "Afegir".

  dades de contacte del col·laborador

  A la finestra "Manteniment Delegats" haurà de proporcionar les dades de l'empleat marcades amb asterisc.

  Durant el període transitori en què convisquin ambdós models de Col·laboració Social, es disposarà del botó "Restringit" per activar la característica de restringit a un delegat, de manera que si accedeix a una aplicació que encara no estigui adaptada, el comportament sigui el mateix que el del col·laborador social restringit.Polsi "Alta" per gravar les dades del delegat.

  afegir dades de delegats

  alta col·laborador delegat marca restringit

  NOTA

  • No pot afegir com a delegat a una persona física que ja estigui donada d'alta com a Col·laborador Social per si mateixa.Per afegir-lo com a delegat, aquest col·laborador social s'haurà de donar de baixa prèviament al cens de col·laboradors socials amb el seu propi certificat electrònic.

  • No és possible estar donat d'alta com a delegat de dos col·laboradors socials diferents.Per poder afegir-lo com a delegat, l'anterior col·laborador social l'haurà de donar de baixa dels seus delegats.

  • No pot afegir com a delegat a una persona física que estigui donada d'alta com "Empleat públic" d'una entitat pública que és col·laborador social.Si desitja afegir-li com delegat d'un col·laborador social d'entitat privada, l'organisme (entitat pública) l'haurà de donar dona baixa com a empleat públic.

  Una vegada complimentades totes les dades del col·laborador per a la seva alta, faci clic al botó "Acceptar".

  confirmar dades de l'alta

  El següent pas serà l'acceptació del document individualitzat d'adhesió a l'acord de col·laboració de la AEAT juntament amb les condicions d'utilització.Consulti la informació, marqui la casella "Així que" i premi el botó "Firmar i enviar".

  Acord d'adhesió

  Així que i firma i enviar

  Una vegada que s'ha donat d'alta es mostrarà la pàgina d'avís on es pot visualitzar i descarregar els justificants de l'alta al cens de col·laboradors socials.Per accedir al document faci clic en la icona d'Adobe.

  Justificant alta

  Si posteriorment necessita donar d'alta més delegats, accedeixi de nou a l'opció "Alta i gestió al cens de col·laboradors socials"Per facilitar les dades de nous autoritzades pel Col·laborador Social.Una vegada realitzada la gestió es mostrarà un avís indicant que el procediment d'alta s'ha efectuat correctament.

  Confirmació d'alta de més delegats

  Enlaces de interés:

  col·laboració social col·laboradors delegada alta gestió
 • col·laboradors
  Col·laboració social en la presentació de declaracions