Alta de col·legiats o associats

 • Les associacions i escoles de l'àmbit de l'assessoria fiscal o la gestió tributària que hagin subscrit un nou acord amb l'Agència Tributària hauran de remetre la relació dels seus col·legiats a través de la Seu Electrònica.Per a l'enviament de la primera relació de col·legiats i associats han d'utilitzar l'enllaç "Càrrega del cens", disponible en la relació de tràmits per a "Col·laboradors socials"De la Seu Electrònica.

  col·laboradors alta col·laboració social tercers gestors col·legiats associats assessors
 • càrrega de cens

  Quan s'hagin d'efectuar noves altes de col·legiats es realitzaran individualment a través de l'opció "Alta de col·legiats/associats".

  Alta de col·legiat associat

  Les associacions i escoles que ja tinguessin firmat un acord de col·laboració social amb l'Agència Tributària en l'àmbit de l'assessoria fiscal o la gestió tributària, també utilitzaran l'opció "Alta de col·legiats/associats" per comunicar noves altes de col·legiats de forma individual.

  L'opció "Càrrega del cens"Requereix un arxiu amb les dades de tots els col·legiats o associats que es donaran d'alta.L'arxiu ha d'estar construït:

  • En text pla;
  • Tenir extensió .txt o .prn;
  • Estar codificat a l'ASCII o ANSI i;
  • No ha de tenir cap títol, capçalera o subratllada.

  Per seleccionar el fitxer, premi el botó "Examinar".El fitxer estarà compost pel llistat dels col·legiats i associats que desitgen donar d'alta segons la següent estructura:

  1. La primera línia ha de contenir la informació corresponent a l'entitat col·laboradora, això és, l'associació o escola.Aquesta informació ha de tenir el següent contingut:

   • NIF de l'associació o escola:alfanumèric de 9 posicions;
   • 1 espai en blanc;
   • Nom de l'associació o escola:alfanumèric de 50 posicions.
  2. Segona línia i següents han de contenir la informació dels col·laboradors associats, disposats cada un d'ells en una línia, en la qual ha de figurar:

   • NIF associat:alfanumèric de 9 posicions;
   • 1 espai en blanc;
   • Nom associat:alfanumèric de 50 posicions indicant els cognoms i nom o Raó social.

  El procés automatitzat que revisa els fitxers rebutjarà aquells que no s'adeqüin al format especificat.Així mateix, es comprovarà que el NIF sigui vàlid i tingui un nom associat.

  Tingui en compte que aquesta aplicació requereix l'execució d'una miniaplicació i pot necessitar permetre la seva execució des d'una advertència de seguretat del seu navegador.

  Una vegada enviat el fitxer, serà processat en un termini aproximat de 24 hores, remetent a l'escola o associació un informe per correu electrònic (si es disposa de la seva direcció) del resultat de l'enviament.

  Enllaços d'interès:

  col·laboradors alta col·laboració social tercers gestors col·legiats associats assessors
 • Informació per a associacions i escoles de l'àmbit de l'assessoria fiscal o la gestió tributària Document PDF  (563 kB)
 • Col·laboració social en la presentació de declaracions
 • Error:"El titular del certificat no consta com a associació activa"