Alta de col·legiats o associats

 • Les associacions i col·legis del àmbit de l'assessoria fiscal o la gestió tributària que hagin subscrit un nou acord amb l'Agència Tributària hauran de remetre la relació dels seus col·legiats a través de la Seu Electrònica. Per a l'enviament de la primera relació de col·legiats i associats han d'utilitzar l'enllaç "Càrrega del cens", disponible en la relació de tràmits per a "Col·laboradors socials" de la Seu Electrònica.

  colaboradores alta colaboración social terceros gestores colegiados asociados asesores
 • càrrega de cens

  Quan s'hagin d'efectuar noves altes de col·legiats es realitzaran individualment a través de l'opció "Alta de col·legiats/associats".

  Alta de col·legiat associat

  Les associacions i col·legis que ja tinguessin signat un acord de col·laboració social amb l'Agència Tributària en l'àmbit de l'assessoria fiscal o la gestió tributària, també utilitzaran l'opció "Alta de col·legiats/associats" per comunicar noves altes de col·legiats de forma individual.

  L'opció "Càrrega del cens" requereix un arxiu amb les dades de tots els col·legiats o associats que es donaran d'alta. L'arxiu ha d'estar construït:

  • En text pla;
  • Tenir extensió.txt o.prn;
  • Estar codificat en ASCII o ANSI i;
  • No ha de tenir cap títol, capçalera o subratllat.

  Per seleccionar el fitxer, premi el botó "Examinar". El fitxer estarà compost per la llista dels col·legiats i associats que volen donar d'alta segons la següent estructura:

  1. La primera línia ha de contenir la informació corresponent a l'entitat col·laboradora, això és, l'associació o col·legi. Aquesta informació ha de tenir el següent contingut:

   • NIF de l'associació o col·legi: alfanumèric de 9 posicions;
   • 1 espai en blanc;
   • Nom de l'associació o col·legi: alfanumèric de 50 posicions.
  2. Segona línia i següents han de contenir la informació dels col·laboradors associats, disposats cadascun d'ells en una línia, en què ha de figurar:

   • NIF associat: alfanumèric de 9 posicions;
   • 1 espai en blanc;
   • Nom associat: alfanumèric de 50 posicions indicant els cognoms i nom o Raó social.

  El procés automatitzat que revisa els fitxers rebutjarà aquells que no s'adeqüin al format especificat. Així mateix, es comprovarà que el NIF sigui vàlid i tingui un nom associat.

  Tingui en compte que aquesta aplicació requereix l'execució d'una miniaplicació i pot necessitar permetre la seva execució des d'una advertència de seguretat del seu navegador.

  Una vegada enviat el fitxer, serà processat en un termini aproximat de 24 hores, remetent al col·legi o associació un informe per correu electrònic (si es disposa de la seva direcció) del resultat del enviament.

  Enllaços d'interès:

  colaboradores alta colaboración social terceros gestores colegiados asociados asesores
 • Informació per a associacions i col·legis del àmbit de l'assessoria fiscal o la gestió tributària Document PDF  (563 kB)
 • Col·laboració social en la presentació de declaracions
 • Error: "El titular del certificat no consta com associació activa"