Com comunicar els documents visats.COGA-AEAT

 • L'acord entre l'Agència Tributària i el Consell General d'Escoles de Gestors administratius d'Espanya firmat el 5 de març de 2009 estableix la col·laboració entre ambdues parts per a la tramitació de la documentació que ha d'acompanyar a les declaracions del model 06 i a l'assignació de NIF a menors.

  Els passos que se segueixen són aquests:

  1. El col·legiat aporta al Col·legi Oficial de Gestors Administratius (COGA) la documentació requerida per realitzar el tràmit (Model 06 o Sol·licitud de NIF d'un menor).
  2. L'Escola de gestors visarà la documentació presentada per assegurar que és correcta i completa.
  3. El Col·legi de gestors, adherits a l'acord, informarà a la AEAT per via electrònica que ha rebut la documentació i que aquesta és correcta.

  Des de la Seu Electrònica l'accés a aquesta comunicació es realitza en els tràmits de "Comunicació del Visat de Documentació.Encàrrec de gestió COGA-AEAT" disponible al portal "Col·laboració social".

  Una vegada aquí, la comunicació es realitzarà des de les opcions "Presentació per al model 06" o "Presentació per al NIF de menors", segons la documentació visada que es desitgi comunicar.

  Comunicació del visat de documentació

  L'accés requereix la identificació amb certificat electrònic emès a nom del COGA per verificar que l'escola està adherida a l'acord amb la AEAT

  S'indicaran les dades requerides i, després de firmar i enviar la informació, la AEAT emetrà el Número de Referència Electrònic.

  Introducció de dades

  1. L'Agència Tributària emetrà un Número de Referència Electrònic (NRE) a tall de justificant.

   Resposta de l'AEAT amb el NRE

  2. El Col·legi incorporarà aquest NRE a la documentació visada sent conservada durant màxim 5 anys.
  3. Una vegada obtingut el Número de Referència Electrònic (NRE), el gestor podrà realitzar la presentació telemàtica dels tràmits:"Model 06 - Presentació (exclusiu per a gestors)" i/o "Assignació de NIF a menors per gestors administratius" a través de la Seu Electrònica de la AEAT

  Podrà trobar el "Model 06.Impost especial sobre determinats mitjans de transport.Exempcions i no sujección sense reconeixement previ"En l'enllaç:"Presentar i consultar declaracions" de la secció "Tràmits destacats" de la Seu Electrònica.

  Nota:els esborranys (amb o sense certificat) no entren dins del procediment del COGA, per tant, la descàrrega dels CEM per als esborranys no existeix.

  Model 06

  El tràmit habilitat per a l'"Assignació de NIF a menors per gestors administratius" es troba en els tràmits delModel 030.Cens d'obligats tributaris-Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals"Disponible en "Presentar i consultar declaracions" de la secció "Tràmits destacats" de la Seu Electrònica.

  NIF de menors

  comunicar comunicació documents documentació vidados COGA-AEAT COGA