Com comunicar els documents visats. COGA-AEAT

 • L'acord entre l'Agència Tributària i el Consell General de Col·legis de Gestors administratius d'Espanya signat el 5 de març de 2009 estableix la col·laboració entre ambdues parts per a la tramitació de la documentació que ha d'acompanyar a les declaracions del model 06 i a l'assignació de NIF a menors.

  Els passos que se segueixen són aquests:

  1. El col·legiat aporta al Col·legi Oficial de Gestors Administratius (COGA) la documentació requerida per realitzar el tràmit (Model 06 o Sol·licitud de NIF d'un menor).
  2. El Col·legi de gestors visarà la documentació presentada per assegurar que és correcta i completa.
  3. El Col·legi de gestors, adherits al acord, informarà a l'AEAT per via electrònica de que ha rebut la documentació i que aquesta és correcta.

  Des de la Seu Electrònica l'accés a aquesta comunicació es realitza en els tràmits de "Comunicació del Visat de Documentació. Comanda de Gestió COGA-AEAT" disponible en el portal "Col·laboració social".

  Una vegada aquí, la comunicació es realitzarà des de les opcions "Presentació per al model 06" o "Presentació per al NIF de menors", segons la documentació visada que es vulgui comunicar.

  Comunicació del visat de documentació

  L'accés requereix la identificació amb certificat electrònic emès a nom del COGA per verificar que el col·legi està adherit al acord amb l'AEAT

  S'indicaran les dades requerides i, després de signar i enviar la informació, l'AEAT emetrà el Número de Referència Electrònic.

  Introducció de dades

  1. L'Agència Tributària emetrà un Número de Referència Electrònic (NRE) a la manera de justificant.

   Resposta de l'AEAT amb el NRE

  2. El Col·legi incorporarà aquest NRE a la documentació visada sent conservada durant màxim 5 anys.
  3. Una vegada obtingut el Número de Referència Electrònic (NRE), el gestor podrà realitzar la presentació telemàtica dels tràmits: "Model 06 - Presentació (exclusiu per a gestors)" i/o "Assignació de NIF a menors per gestors administratius" a través de la Seu Electrònica de l'AEAT

  Podrà trobar el "Model 06. Impost Especial sobre determinats mitjans de transport. Exempcions i no sujección sense reconeixement previ" en l'enllaç: "Presentar i consultar declaracions" de la secció "Tràmits destacats" de la Seu Electrònica.

  Nota: els esborranys (amb o sense certificat) no entren dins del procediment del COGA, per tant, la baixada dels CEM per als esborranys no existeix.

  Model 06

  El tràmit habilitat per a l'"Assignació de NIF a menors per gestors administratius" es troba en els tràmits del "Model 030. Cens d'obligats Tributaris-declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals" disponible en "Presentar i consultar declaracions" de la secció "Tràmits destacats" de la Seu Electrònica.

  NIF de menors

  comunicar comunicación documentos documentación vidados COGA-AEAT COGA