Sol·licitud de certificats tributaris en nom de tercers

 • Els col·laboradors socials podran sol·licitar electrònicament en nom de tercers qualsevol certificat tributari disponible a la Seu Electrònica.

  En aquest cas, el col·laborador social haurà d'accedir al tràmit amb el seu certificat electrònic i indicar al formulari de sol·licitud que està actuant en representació d'un tercer i consignar les dades del titular de la certificació.

  Dades sol·licitud de certificats en nom de tercers

  Quant a la recollida del certificat tributari podrà efectuar-la el mateix contribuent o el col·laborador social sempre que estigui apoderat a realitzar aquest tràmit.Pot ampliar informació sobre apoderaments si accedeix a la secció "Col·laboradors", "Registre d'apoderaments".

  certificació certificat sol·licitud sol·licitar tercers terceres apoderament apoderaments "registre d'apoderaments"
 • L'alta d'un apoderament per internet permet autoritzar a un tercer (persona física o jurídica) perquè pugui realitzar per internet, amb el seu propi certificat electrònic, qualssevol dels tràmits i actuacions en matèria tributària habilitats a l'efecte en nom del poderdant.

  En el cas que l'alta es realitzi per internet el poderdant podrà ser tant una persona física com una persona jurídica o mancada de personalitat jurídica.En aquesta opció és el mateix poderdant el que dona d'alta l'apoderament a través de  "Tràmits per a apoderament i revocació de poder" , "Alta de poder.."que requereix certificat electrònic.

  En el cas que el poderdant manqui de certificat electrònic, pot sol·licitar les autoritzacions i revocacions per als seus apoderats mitjançant compareixença personal davant de les Administracions o Delegacions de la AEAT , adjuntant el document específic per a aquest tràmit.L'esmentat document pot obtenir-lo en "Registre d'apoderaments", "Formularis".

  Per tant, el col·laborador social no podrà recollir les certificacions tributàries de tercers que hagi sol·licitat tret que l'apoderin per realitzar aquest tràmit.

  En entrar al formulari d'alta d'apoderaments, trobarà el llistat de codis que s'associa a cada tràmit concret, ja sigui en l'apoderament general o a l'específic.

  El codi per a consulta de dades personals és "GENERALDATPE".

  Entre els tràmits específics inclosos es troben els següents:

  SOLCE190 Sol·licitud i recollida del certificat de retencions del model 190
  SOLCEAUGE Sol·licitud i recollida per internet del certificat d'autoliquidacions periòdiques
  SOLCEAURE Sol·licitud i recollida per internet del certificat d'autoliquidacions d'ingrés
  SOLCECORR Sol·licitud i recollida per internet del certificat ECOT
  SOLCECSPIVA Sol·licitud i recollida per internet del certificat subjecte passiu IVA
  SOLCEEISS Sol·licitud i recollida per internet del certificat d'exempció a l'impost de societats
  SOLCEERA Sol·licitud i recollida per internet del certificat d'exoneració de retenció als llogaters d'immobles
  SOLCEESFL Sol·licitud i recollida per internet del certificat d'entitats sense fins lucratius
  SOLCEIAE Sol·licitud i recollida per internet del certificat IAE
  SOLCEIDEN Sol·licitud i recollida per internet del certificat situació censal
  SOLCEINCN Sol·licitud i recollida per internet del certificat import net de la xifra de negoci (IAE)
  SOLCEIRPF Sol·licitud i recollida de certificats de IRPF
  SOLCEIVA Sol·licitud i recollida per internet del certificat de IVA
  SOLCERCONSUB Sol·licitud i recollida amb certificat digital de certificat de contractistes i sotscontractistes
  SOLCEROI Sol·licitud i recollida amb certificat digital de certificat tributari d'operadors intracomunitaris
  SOLCESOCI Sol·licitud i recollida per internet del certificat sobre societats
  G3171 Expedició de certificats tributaris - Certificats genèric - Sol·licitud
  G33101 Consulta de certificacions expedides

  Enllaços d'interès

  certificació certificat sol·licitud sol·licitar tercers terceres apoderament apoderaments "registre d'apoderaments"
 • Informació sobre signatura digital (certificat o DNIe) i sistema Cl@ve PIN
 • Sol·licitud de certificacions o certificats tributaris