Qui pot ser col·laborador social?

Poden ser col·laboradors socials aquelles entitats que en el marc de la col·laboració social en l'aplicació dels tributs tinguin subscrit a tal efecte un acord amb l'Agència Tributària, així com els professionals que exerceixin la seva activitat professional en l'àmbit de la gestió tributària i estiguin associats o col·legiats en entitats que tinguin firmat un acord de col·laboració social que ho permeti.

Podran subscriure acords de col·laboració social:

  • Les Comunitats Autònomes i altres Administracions Públiques
  • Les entitats o institucions privades, entre altres, les que ostentin la condició de col·laboradores en la gestió recaptatòria.
  • Les institucions i organismes representatius de sectors o interessos socials, laborals, empresarials o professionals.A aquests efectes, s'entenen incloses les organitzacions corporatives de les professions oficials col·legiades.
  • Les empreses respecte de les declaracions, comunicacions i altres documents tributaris corresponents a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i a l'Impost sobre el Patrimoni dels seus treballadors.

En el cas d'escoles i associacions que integrin els professionals dedicats habitualment a prestar serveis de caràcter tributari, l'acord de col·laboració també autoritzarà aquests a presentar declaracions, comunicacions i altres documents tributaris, així com a realitzar les actuacions permeses, en matèria de col·laboració social, en representació de terceres persones.Per a això serà necessari que els professionals col·legiats o associats subscriguin un document individualitzat d'adhesió.

Les entitats interessades en subscriure un acord de col·laboració ho sol·licitaran per escrit a l'Agència Tributària fent constar les dades identificatius complets de l'entitat i de la persona que actuarà en representació de la mateixa en la firma del conveni, l'àmbit territorial d'actuació de l'entitat i una descripció de les activitats desenvolupades.La sol·licitud podrà dirigir-se al Delegat de l'Agència Tributària corresponent al domicili de l'entitat interessada.

L'Agència Tributària, en vista de la sol·licitud rebuda, iniciarà els tràmits necessaris per a la subscripció de l'acord.

Una vegada subscrit l'acord de col·laboració, l'entitat, en el cas d'associacions i escoles de professionals que exerceixen la seva activitat en l'àmbit de la gestió tributària, comunicarà a l'Agència Tributària la relació dels professionals col·legiats o associats.