Apoderament

 • D'acord amb l'actual redacció de la Resolució de 18 de maig de 2010, és possible l'atorgament del poder per a la realització dels tràmits habilitats de les formes següents: 

  1. Per Internet, mitjançant l'ús de signatura electrònica admesa per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

   Aquesta opció permet a qualsevol obligat tributari, apoderar a un tercer (persona física o jurídica) perquè aquest últim (l'apoderat) pugui realitzar per Internet, amb el seu propi certificat electrònic d'usuari, qualsevol dels tràmits i actuacions en matèria tributària, que es trobin habilitats a l'efecte, relatius a qui ha atorgat el poder (el poderdant).Es tracta de facilitar i incentivar la realització de tràmits i actuacions a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, ja que permet que no només el propi obligat tributari sigui qui pugui realitzar el tràmit o actuació, sinó que, també, el seu apoderat pugui realitzar-lo amb el seu propi certificat electrònic en nom del poderdant. 

  2. Per compareixença personal del poderdant en les Delegacions i Administracions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

   Si el poderdant opta per comparèixer personalment en les Delegacions i Administracions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària per atorgar l'apoderament a una tercera persona, això es formalitzarà mitjançant l'ús del formulari de l'Annex I de la Resolució de 9 de març de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 18 de maig de 2010, en relació amb el registre i gestió d'apoderaments i el registre i gestió de les successions i de les representacions legals de menors incapacitats, per a la realització de tràmits i actuacions per Internet davant de l'Agència Tributària. 

  3. Mitjançant document públic o document privat amb firma legitimada notarialment, presentat davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

   La Resolució preveu addicionalment que el poder pugui ser atorgat mitjançant document públic o document privat, amb firma notarialment legitimada, presentat davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

   En aquests casos el document d'acreditació de l'apoderament s'haurà d'ajustar al contingut recollit al formulari de l'Annex I de la Resolució de 9 de març de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 18 de maig de 2010, en relació amb el registre i gestió d'apoderaments i el registre i gestió de les successions i de les representacions legals de menors i impossibilitats, per a la realització de tràmits i actuacions per Internet davant de l'Agència Tributària.