Apoderament

 • D'acord amb l'actual redacció de la Resolució de 18 de maig de 2010, és possible l'atorgament del poder per a la realització dels tràmits habilitats de les formes següents: 

  1. Per Internet, mitjançant l'ús de signatura electrònica admesa per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

   Aquesta opció permet a qualsevol obligat tributari, apoderar a un tercer (persona física o jurídica) perquè aquest últim (l'apoderat) pugui realitzar per Internet, amb el seu propi certificat electrònic d'usuari, qualsevol dels tràmits i actuacions en matèria tributària, que es trobin habilitats a l'efecte, relatius a qui ha atorgat el poder (el poderdant).Es tracta de facilitar i incentivar la realització de tràmits i actuacions a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, ja que permet que no només el propi obligat tributari sigui qui pugui realitzar el tràmit o actuació, sinó que, també, el seu apoderat pugui realitzar-lo amb el seu propi certificat electrònic en nom del poderdant. 

  2. Per compareixença personal del poderdant en les Delegacions i Administracions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

   Si el poderdant opta per comparèixer personalment en les Delegacions i Administracions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària per atorgar l'apoderament a una tercera persona, això es formalitzarà mitjançant l'ús del formulari de l'Annex I de la Resolució de 9 de març de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 18 de maig de 2010, en relació amb el registre i gestió d'apoderaments i el registre i gestió de les successions i de les representacions legals de menors incapacitats, per a la realització de tràmits i actuacions per Internet davant de l'Agència Tributària. 

  3. Mitjançant document públic o document privat amb firma legitimada notarialment, presentat davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

   La Resolució preveu addicionalment que el poder pugui ser atorgat mitjançant document públic o document privat, amb firma notarialment legitimada, presentat davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

   En aquests casos el document d'acreditació de l'apoderament s'haurà d'ajustar al contingut recollit al formulari de l'Annex I de la Resolució de 9 de març de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 18 de maig de 2010, en relació amb el registre i gestió d'apoderaments i el registre i gestió de les successions i de les representacions legals de menors i impossibilitats, per a la realització de tràmits i actuacions per Internet davant de l'Agència Tributària.

 • Resolución de 9 de marzo de 2018,

  de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por internet ante la Agencia Tributaria.

   (BOE, 19-marzo-2018) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana
 • Resolución de 8 de junio de 2016,

  de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la Agencia Tributaria.

   (BOE, 13-junio-2016) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana
 • Resolución de 22 de octubre de 2014,
  de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por internet ante la Agencia Tributaria.
   (BOE, 30-octubre-2014) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana
 • Resolución de 18 de mayo de 2010,
  de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la Agencia Tributaria.
   (BOE, 21-mayo-2010) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana