Actuació en nom de tercers

L'Agència Tributària ofereix als ciutadans un ampli conjunt de serveis que poden realitzar-se per Internet.Per facilitar l'accés de tots els ciutadans als avantatges que suposa l'ús de les noves tecnologies de la informació i així afavorir el compliment de les seves obligacions tributàries, existeixen dues modalitats per a l'actuació per Internet en representació de terceres persones.

  1. Col·laboració social en l'aplicació dels tributs. Les entitats que hagin firmat acord de col·laboració social podran realitzar en nom de tercers, a través d'Internet, les actuacions per a les quals existeix l'habilitació normativa corresponent.En el cas d'escoles o associacions de professionals que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de la gestió tributària, l'acord autoritza també els seus membres col·legiats o associats per actuar en representació de tercers per Internet.

  2. Vector d'apoderaments. Les persones físiques, les persones jurídiques i les entitats mancades de personalitat jurídica podran apoderar una o diverses persones tant físiques com jurídiques, per a la realització per Internet d'actuacions en el seu nom (tret d'en el cas d'apoderaments per a la recepció telemàtica de comunicacions i notificacions, on el poder podrà ser atorgat únicament a una sola persona, física o jurídica).