Seria possible enviar telemàticament als clients un document firmat PDF llegible per a una persona, juntament amb núvols de punts en format PDF417?

Si aquest fitxer Adobe-PDF porta incrustada una signatura electrònica reconeguda que asseguri la integritat i autenticitat de tot el conjunt, es podria.Si el document Adobe-PDF no porta una firma que asseguri la integritat i autenticitat de tot el conjunt, també es podria, però complicaria el destinatari l'obligació de verificar la validesa de la firma.Ja que el contingut "fiable" de la factura seria el que ve codificat, i firmat, dins del PDF 417 i ningú no assegura, a priori, que aquest contingut sigui el mateix que pot "llegir-se en la part" llegible del PDF.En aquest cas el receptor està obligat a llegir els núvols PDF417, per validar la firma, el que exigeix que ha de disposar del maquinari adequat.No és freqüent utilitzar el núvol de punts PDF-417 per expedir factures.